Błędy składu – Praktyczny Poradnik Poligraficzny

Błędy składu - Praktyczny Poradnik Poligraficzny

Sterowniki drukarki mogą napotkać problemy podczas komunikacji z drukarką. Często zdarza się, że sterownik nie rozumie instrukcji otrzymanych z dokumentu i w odpowiedzi zwraca błąd. W tym artykule przedstawiono szczegóły dotyczące typowych błędów sterownika drukarki, ich przyczyn i rozwiązań. W tym artykule omówiono niektóre z najczęstszych problemów ze sterownikiem drukarki, które można napotkać, oraz sposoby ich naprawy. Jeśli niedawno zaktualizowano system operacyjny lub zainstalowano nowe sterowniki do drukarki, może to być przyczyną problemów z drukarką. Producenci drukarek często aktualizują swoje sterowniki, ponieważ odkrywają nowe błędy lub sposoby poprawy wydajności. Nowe aktualizacje są prawie zawsze wydawane jako pakiet instalacyjny, który można dodać po prostu klikając go dwukrotnie i postępując zgodnie z monitami, aby zainstalować go na komputerze. Aby utrzymać optymalną wydajność i funkcjonalność drukowania, upewnij się, że masz najbardziej aktualne oprogramowanie sterownika drukarki dostępne u producenta lub w witrynie źródłowej dla danego modelu drukarki.

Wcięcie akapitowe dla pierwszego akapitu

Pierwszy akapit tekstu jest zazwyczaj wcięty o kilka spacji. W zależności od szerokości kolumny i rodzaju stylu akapitu, czy to „Lewy” (wcina lewą stronę), „Środkowy” (wyśrodkowany), „Prawy” (wcina prawą stronę), „Wyjustowany” (rozdziela spacje tak, że obie strony są zawsze takie same), pierwszy akapit tekstu jest wcięty mniej lub bardziej. Problem może wystąpić, jeśli sterownik drukarki nie zapewnia żądanego stylu akapitu. Problem może również wystąpić, jeśli styl akapitu ustawiony w dokumencie nie jest wskazany w sterowniku drukarki.

Podwójne podkreślenie akapitu

Gdy drukarka drukuje dokumenty z podwójnym odstępem, każdy akapit jest poprzedzony pustym wierszem. Jeśli akapity w jednym dokumencie mają identyczną kolejność, zostaną wydrukowane dwukrotnie. W niektórych przypadkach sterownik drukarki nie rozpoznaje stylu akapitu i drukuje każdy akapit dwukrotnie. Rozwiązaniem jest wybranie w sterowniku drukarki opcji „No Line Break”. Innym rozwiązaniem jest wskazanie w sterowniku drukarki stylu akapitu, który brzmi „No Line Break”.

Uzyskanie wcięcia akapitu za pomocą spacji

Zdarza się, że podczas drukowania na początku lub na końcu akapitu drukowana jest spacja. Jeśli dokument został utworzony za pomocą pakietu Microsoft Office® i akapity są wcięte ze spacjami, drukarka może wydrukować dodatkowe spacje na początku akapitu. Może to nastąpić, jeśli odstęp między akapitami nie jest zdefiniowany w sterowniku drukarki. Jeśli w sterowniku drukarki wprowadzono dodatkową spację między akapitami, można ją usunąć, edytując ustawienia sterownika drukarki. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki: Otwórz sterownik drukarki. Kliknij kartę Zaawansowane. W sekcji Preferencje drukowania kliknij przycisk Zaawansowane. W polu Printer String or Post Processing wprowadź następujący tekst (bez cudzysłowów): „-r” Kliknij dwukrotnie przycisk OK, aby zapisać zmiany i zamknąć sterownik drukarki.

Wcięcie tytułów, podtytułów, podpisów do ilustracji

Jeśli masz dokument z tytułami, podtytułami i podpisami dla ilustracji, możesz zauważyć, że te elementy nie są wcięte, aby uniknąć powtórzenia stylu akapitu. Możesz wskazać styl akapitu dla tytułów i podtytułów, aby tego uniknąć i jednocześnie zachować ten sam poziom wcięcia co akapity. Aby wskazać styl akapitu dla tytułów i podtytułów, wykonaj następujące kroki: Otwórz sterownik drukarki. Kliknij kartę Zaawansowane. W sekcji Preferencje drukowania kliknij przycisk Zaawansowane. W polu Styl dokumentu Wcięcie wprowadź żądany styl akapitu, np. „Lewy”, „Prawy”, „Środkowy”. Na karcie Poziomy zaznacz pole wyboru Wcięcie. W polu Wcięcie wpisz żądaną wielkość wcięcia. Kliknij dwukrotnie przycisk OK, aby zapisać zmiany i zamknąć sterownik drukarki.

Wstawianie spacji przed znakami interpunkcyjnymi

Jeśli masz dokument z liczbami, tabelami i jednostkami miary i chcesz wyrównać ich liczby lub jednostki do znaku dziesiętnego, możesz zauważyć, że liczby lub jednostki są wyrównane do znaku dziesiętnego i znak dziesiętny jest drukowany. Aby to zmienić, należy wskazać sterownikowi drukarki punkt dziesiętny jako modyfikator znaku. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki: Otwórz sterownik drukarki. Kliknij kartę Zaawansowane. W sekcji Preferencje drukowania kliknij przycisk Zaawansowane. W polu Opcje drukowania zaznacz pole wyboru Modyfikatory znaków. W sekcji Character Modifiers zaznacz pole wyboru Decimal. W polu Decimal wprowadź żądany znak. Kliknij dwukrotnie przycisk OK, aby zapisać zmiany i zamknąć sterownik drukarki.

Wstawianie wielu spacji

Jeśli masz dokument zawierający listę pozycji, liczb lub wyrażeń, które muszą być wyrównane z innymi pozycjami, liczbami lub wyrażeniami bez oddzielania ich przecinkami, możesz zauważyć, że pozycje, liczby lub wyrażenia są oddzielone przecinkami. Aby to zmienić, należy wskazać przecinek jako modyfikator znaków do przecinka. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki: Otwórz sterownik drukarki. Kliknij kartę Zaawansowane. W sekcji Preferencje drukowania kliknij przycisk Zaawansowane. W polu Opcje drukowania zaznacz pole wyboru Modyfikatory znaków. W sekcji Character Modifiers (Modyfikatory znaków) zaznacz pole wyboru Space (Spacja). W polu Spacja wprowadź żądany znak. Kliknij dwukrotnie przycisk OK, aby zapisać zmiany i zamknąć sterownik drukarki.

Pozostawienie na dole kolumny pierwszego wiersza akapitu lub środka

Gdy drukarka drukuje tekst z kolumnami, drukuje pierwszy wiersz każdego akapitu na dole kolumny. Aby tego uniknąć, możesz wskazać styl akapitowy „Bez podziału na linie”. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki: Otwórz sterownik drukarki. Kliknij kartę Zaawansowane. W sekcji Preferencje drukowania kliknij przycisk Zaawansowane. W polu Styl dokumentu Wcięcie wpisz żądany styl akapitu, np. „Bez przerwy w linii”. Na karcie Poziomy zaznacz pole wyboru Wcięcie. W polu Wcięcie wpisz żądaną wielkość wcięcia. Kliknij dwukrotnie przycisk OK, aby zapisać zmiany i zamknąć sterownik drukarki.

Pozostawienie na końcu wiersza „wisielca”

Jeśli masz wiersz napisany wierszami, które są wcięte do końca, możesz zauważyć, że pierwszy wiersz wiersza jest drukowany w kolumnie. Aby tego uniknąć, musisz wskazać sterownikowi drukarki styl akapitowy „No Line Break”, który wymusi na drukarce drukowanie pierwszego wiersza wiersza na końcu linii. W tym celu należy wykonać następujące czynności: Otwórz sterownik drukarki. Kliknij kartę Advanced (Zaawansowane). W sekcji Preferencje drukowania kliknij przycisk Zaawansowane. W polu Styl dokumentu Wcięcie wpisz żądany styl akapitu, np. „Bez przerwy w linii”. Na karcie Poziomy zaznacz pole wyboru Wcięcie. W polu Wcięcie wpisz żądaną wielkość wcięcia. Kliknij dwukrotnie przycisk OK, aby zapisać zmiany i zamknąć sterownik drukarki.

Pozostawienie „zawieszek” na końcu rozdziału

Jeśli masz rozdział napisany w wierszach, które są wcięte do końca, możesz zauważyć, że pierwszy wiersz każdego rozdziału jest drukowany w kolumnie. Aby tego uniknąć, należy wskazać sterownikowi drukarki styl akapitowy „Brak przerwy w linii”, który wymusi na drukarce drukowanie pierwszego wiersza każdego rozdziału na końcu linii. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki: Otwórz sterownik drukarki. Kliknij kartę Advanced (Zaawansowane). W sekcji Preferencje drukowania kliknij przycisk Zaawansowane. W polu Styl dokumentu Wcięcie wpisz żądany styl akapitu, np. „Bez przerwy w linii”. Na karcie Poziomy zaznacz pole wyboru Wcięcie. W polu Wcięcie wpisz żądaną wielkość wcięcia. Kliknij dwukrotnie przycisk OK, aby zapisać zmiany i zamknąć sterownik drukarki.

Pozostawienie „wiszącej” paginacji

Jeśli masz dokument napisany w wierszach, które są wcięte do końca i chcesz wydrukować paginację (numery stron), możesz zauważyć, że numery stron są drukowane w kolumnie. Aby tego uniknąć, należy wskazać sterownikowi drukarki styl akapitowy „Brak przerwy w linii”, który wymusi

By Dorota

Dorota jest zawodową dziennikarką, która od ponad 2 lat związana jest z portalem ChochlikDrukarski.com.pl. Lubi pisać o sprawach bieżących, zdrowiu i nauce.