ADSp i OPWS – czym są ogólne warunki spedycyjne? Kogo i gdzie obowiązują?

warunki-spedycyjne

Zawieranie transakcji spedycyjnych jest uregulowane prawnie. Relacje pomiędzy spedytorem a zleceniodawcą oraz wzajemne obowiązki mogą jednak być kształtowane również na podstawie ADSp i OPWS. Co to za dokumenty? Kogo i gdzie obowiązują oraz jakie kwestie regulują?

ADSp – co to? Kogo i gdzie obowiązują? Co daje ich stosowanie?

ADSp to Ogólne Niemieckie Warunki Spedycyjne (Allgemeine Deutsche Spediteursbedingunge). Zostały one opracowane i są rekomendowane do stosowania przez główne niemieckie stowarzyszenia przemysłu żeglugowego i firm spedycyjno-transportowych. Na ich podstawie działa blisko 90 proc. podmiotów z branży TSL w Niemczech.

Co do zasady, ADSp znajdują zastosowanie w umowach spedycyjnych i transportowych pomiędzy przedsiębiorstwami (B2B). Obowiązują one w przypadku transakcji realizowanych w Niemczech, czyli takich, gdzie transport rozpoczyna się i kończy na terenie Niemiec. Natomiast międzynarodowe transakcje mogą być realizowane na podstawie konwencji CMR.

Dzięki ADSp większość niemieckich firm spedycyjnych i transportowych współpracuje na jednolitych zasadach z wieloma różnymi partnerami biznesowymi. Ułatwia to zawieranie umów i pozwala zrezygnować ze żmudnego i czasochłonnego procesu negocjowania warunków współpracy. Przedsiębiorstwa już na starcie zobowiązują się bowiem do przestrzegania identycznych standardów i norm. W ten sposób firmy mogą łatwiej uporządkować relacje biznesowe.

Jakie kwestie normują ADSp?

Ogólne Niemieckie Warunki Spedycyjne regulują różne kwestie związane z tranzytem. Ich zapisy obejmują nie tylko przewóz towarów, lecz również ich rozładunek, załadunek i składowanie, a także inne działania spedycyjne podejmowane w ramach procesu transportowego. Odnoszą się one do kwestii, które nie zostały wystarczająco uregulowane w  ustawodawstwie niemieckim. ADSp określają m.in.:

 • reguły odpowiedzialności w transporcie,
 • zasady dotyczące wynagrodzenia należnego spedytorowi,
 • kwotowe limity odpowiedzialności spedytora,
 • obowiązki zleceniodawcy dotyczące m.in. opakowania i oznakowania,
 • obowiązki spedytora w zakresie kontroli.

Co ważne, rekomendacje zawarte w Ogólnych Niemieckich Warunkach Spedycyjnych mają charakter niewiążący. Strony transakcji mogą więc podejmować odmienne ustalenia. Żeby ADSp stanowiły treść kontraktu, należy powołać się na nie w sposób wyraźny lub milczący. W tym drugim przypadku zleceniodawca musi jednak wiedzieć, że zazwyczaj są one fundamentem umów, które realizuje dany spedytor.

OPWS – co to? Kogo i gdzie obowiązują? Jakie kwestie normują?

OPWS to z kolei Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne. Wydawane są one przez Polską Izbę Spedycji i Logistyki. Ich celem jest ujednolicenie przepisów oraz wskazanie praw i obowiązków stron umowy zawartej pomiędzy spedytorem a zleceniodawcą, której przedmiotem jest realizacja usługi spedycyjnej.

Podobnie jak w przypadku ADSp, OPWS mają charakter fakultatywny. Są więc stosowane za porozumieniem stron. Co ważne, OPWS nie stanowią źródła prawa i nie mają zastosowania w przypadku spedycji szczątków ludzkich, dzieł sztuki i pieniędzy.

W skład Ogólnych Polskich Warunków Spedycyjnych wchodzi 31 paragrafów, które regulują kwestie odnoszące się do:

 • oferty,
 • umowy,
 • zlecenia spedycyjnego,
 • wykonania zlecenia,
 • ubezpieczenia cargo,
 • przeszkód przy wykonywaniu zlecenia,
 • odpowiedzialności spedytora,
 • wyłączenia spedytora z odpowiedzialności,
 • reklamacji,
 • prawa zastawu i zatrzymania przesyłki (dokumentów),
 • przedawnienia,
 • rozstrzygania sporów.

Zarówno niemieckie ADSp, jaki i polskie OPWS uzupełniają porządki prawne obu krajów dotyczące zawierania transakcji spedycyjnych oraz wzajemnych obowiązków spedytora i zleceniodawcy. W Niemczech do zapisów ADSp stosuje się blisko 90 proc. firm spedycyjnych. W Polsce OPWS cieszą się coraz większym uznaniem. Dlatego warto je znać. Wciąż jednak mają charakter fakultatywny, a głównym aktem prawnym, który obowiązuje w przypadku zawierania umów spedycyjnych, jest kodeks cywilny.

By Dorota

Dorota jest zawodową dziennikarką, która od ponad 2 lat związana jest z portalem ChochlikDrukarski.com.pl. Lubi pisać o sprawach bieżących, zdrowiu i nauce.