Posts Tagged ‘wykrawanie’

Paweł Tryn­ka – Wykroj­ni­ki (1)

czwartek, 21 stycznia, 2010

We współ­cze­snej poli­gra­fii wykra­wa­nie wyro­bów poli­gra­ficz­nych to chleb powsze­dni. Prak­tycz­nie każ­de stu­dio gra­ficz­ne musi być przy­go­to­wa­ne na zapro­jek­to­wa­nie, nary­so­wa­nie i zwa­li­do­wa­nie wykroj­ni­ka pod pudeł­ko, tecz­kę ofer­to­wą czy ulot­kę o wymyśl­nym, odbie­ga­ją­cym od tra­dy­cyj­ne­go pro­sto­ką­ta kształcie.


Czy­taj dalej “Paweł Tryn­ka – Wykroj­ni­ki (1)” »

Paweł Tryn­ka – Wykroj­ni­ki (2)

czwartek, 21 stycznia, 2010

Zarów­no ter­mi­no­lo­gia zwią­za­na z wykroj­ni­kiem intro­li­ga­tor­skim, jak i sama tech­no­lo­gia, nie były nigdy szcze­gól­nie popu­lar­nym tema­tem publi­ka­cji, a wie­dza i nazew­nic­two prze­ka­zy­wa­no głów­nie dro­gą ust­ną.  Nasz eks­pert Pawel Tryn­ka z fir­my “Stal­bi­ga” posta­no­wił wypeł­nić tę lukę. 

Czy­taj dalej “Paweł Tryn­ka – Wykroj­ni­ki (2)” »