Posts Tagged ‘włókno papieru’

Włók­no papieru

piątek, 10 marca, 2017

Papier nie jest bez­kształt­ną masą dają­cą się bez­strat­nie wygi­nać na wszyst­kie stro­ny jak wałek pla­ste­li­ny. Gra­fik powi­nien o tym wie­dzieć, ale jed­no­cze­śnie ma pra­wo egze­kwo­wać od dru­kar­ni zobo­wią­za­nie do odpo­wied­nie­go dobo­ru mate­ria­łów i surow­ców pro­duk­cyj­nych, dla pra­wi­dło­wej reali­za­cji zle­co­nej usłu­gi. W każ­dej umo­wie poli­gra­ficz­nej stoi to czar­no na białym…

Czy­taj dalej “Włók­no papieru” »