Posts Tagged ‘weryfikacja’

Wery­fi­ka­cja w drukarni

poniedziałek, Marzec 20th, 2017

Odpo­wie­dzial­ność za pra­wi­dłowe przy­go­to­wa­nie pracy do druku spada głów­nie na zle­ce­nio­dawcę. Tym nie mniej, sza­nu­jące się zakłady poli­gra­ficzne podej­mują coraz licz­niej­sze dzia­ła­nia, dodat­kowo wery­fi­ku­jące pracę Klienta. Czego zatem możemy się dziś spo­dzie­wać a nawet wyma­gać od dru­karni, kiedy już powie­rzymy jej swoje mniej lub bar­dziej wypiesz­czone gra­ficz­nie dziecko?

Czy­taj dalej “Wery­fi­ka­cja w drukarni” »

E – jak Edy­cja pdf w PitStopie

niedziela, Czerwiec 7th, 2015

Alfabet Chochlika EDYCJA zamknię­tych pli­ków wyni­ko­wych pdf w celu doko­na­nia w nich zmian i popra­wek, to pro­blem spę­dza­jący sen z powiek zarówno gra­fi­kom pro­du­ku­ją­cym te pliki, jak i oso­bom spraw­dza­ją­cym je w dru­karni. Pierw­szych odstra­sza widmo skła­da­nia wszyst­kiego od początku, dru­gim ręce opa­dają od bez­sku­tecz­nych prób tłu­ma­cze­nia klien­towi, jak usu­nąć błąd u źró­dła. Pró­bu­jemy więc sami  z pro­ble­mem sobie poradzić.

Czy­taj dalej “E – jak Edy­cja pdf w PitStopie” »

W – jak Wery­fi­ka­cja pli­ków w PitStopie

poniedziałek, Maj 25th, 2015

Affabet chochlika WERYFIKACJA  pli­ków pro­duk­cyj­nych prze­ka­zy­wa­nych do druku, to jedna z klu­czo­wych ope­ra­cji pre­pres­so­wych. Od jej dokład­nego wyko­na­nia zależy czę­sto powo­dze­nie całego pro­cesu poli­gra­ficz­nego, a prze­pusz­czone na tym eta­pie błędy, mogą skut­ko­wać poważ­nymi stra­tami finan­so­wymi i wize­run­ko­wymi, zarówno dla osoby przy­go­to­wu­ją­cej pliki do druku,  dla samej dru­karni, jak i dla klienta końcowego.

Czy­taj dalej “W – jak Wery­fi­ka­cja pli­ków w PitStopie” »