Posts Tagged ‘weryfikacja’

W – jak Wery­fi­ka­cja pli­ków w PitStopie

wtorek, 5 czerwca, 2018

Affabet chochlika WERYFIKACJA  pli­ków pro­duk­cyj­nych prze­ka­zy­wa­nych do dru­ku, to jed­na z klu­czo­wych ope­ra­cji pre­pres­so­wych. Od jej dokład­ne­go wyko­na­nia zale­ży czę­sto powo­dze­nie całe­go pro­ce­su poli­gra­ficz­ne­go, a prze­pusz­czo­ne na tym eta­pie błę­dy, mogą skut­ko­wać poważ­ny­mi stra­ta­mi finan­so­wy­mi i wize­run­ko­wy­mi, zarów­no dla oso­by przy­go­to­wu­ją­cej pli­ki do dru­ku,  dla samej dru­kar­ni, jak i dla klien­ta końcowego.

Czy­taj dalej “W – jak Wery­fi­ka­cja pli­ków w PitStopie” »

E – jak Edy­cja pdf w PitStopie

wtorek, 5 czerwca, 2018

Alfabet Chochlika EDYCJA zamknię­tych pli­ków wyni­ko­wych pdf w celu doko­na­nia w nich zmian i popra­wek, to pro­blem spę­dza­ją­cy sen z powiek zarów­no gra­fi­kom pro­du­ku­ją­cym te pli­ki, jak i oso­bom spraw­dza­ją­cym je w dru­kar­ni. Pierw­szych odstra­sza wid­mo skła­da­nia wszyst­kie­go od począt­ku, dru­gim ręce opa­da­ją od bez­sku­tecz­nych prób tłu­ma­cze­nia klien­to­wi, jak usu­nąć błąd u źró­dła. Pró­bu­je­my więc sami  z pro­ble­mem sobie poradzić.

Czy­taj dalej “E – jak Edy­cja pdf w PitStopie” »

Wery­fi­ka­cja w drukarni

poniedziałek, 20 marca, 2017

Odpo­wie­dzial­ność za pra­wi­dło­we przy­go­to­wa­nie pra­cy do dru­ku spa­da głów­nie na zle­ce­nio­daw­cę. Tym nie mniej, sza­nu­ją­ce się zakła­dy poli­gra­ficz­ne podej­mu­ją coraz licz­niej­sze dzia­ła­nia, dodat­ko­wo wery­fi­ku­ją­ce pra­cę Klien­ta. Cze­go zatem może­my się dziś spo­dzie­wać a nawet wyma­gać od dru­kar­ni, kie­dy już powie­rzy­my jej swo­je mniej lub bar­dziej wypiesz­czo­ne gra­ficz­nie dziecko?

Czy­taj dalej “Wery­fi­ka­cja w drukarni” »