Posts Tagged ‘ulotki’

Rodza­je ulotek

wtorek, 12 października, 2021

Z cyklu: Pro­duk­ty poli­gra­ficz­ne – dru­ki rekla­mo­we [2]

https://www.gettyimages.com/

Spo­śród wszyst­kich zapa­chów dzie­ciń­stwa w szcze­gól­ny spo­sób pozo­stał w moim ser­cu zapach ulo­tek zachod­nich pro­du­cen­tów samo­cho­dów. W owych cza­sach kolek­cjo­no­wa­ła je dzie­ciar­nia ze wszyst­kich chy­ba kra­jów demo­lu­du. Rynek prak­tycz­nie nie ist­niał, a więc rynek ulo­tek też był dla nas czymś egzo­tycz­nym. Ulot­ki i inne kolo­ro­we mate­ria­ły rekla­mo­we pozy­ski­wa­li­śmy pisząc bła­gal­ne listy do amba­sad państw ide­olo­gicz­nie nam wro­gich, lub wprost do zachod­nich firm.


W tym arty­ku­le oma­wia­my m.in.  nastę­pu­ją­ce zagad­nie­nia:
Defi­ni­cja ulo­tek
Funk­cje ulo­tek
Rodza­je ulotek


Czy­taj dalej “Rodza­je ulotek” »

Ulot­ki skła­da­ne – część 2

środa, 13 czerwca, 2018

Wie­lu gra­fi­ków nie uwzględ­nia fak­tu, że papier uży­wa­ny do dru­ku jest trój­wy­mia­ro­wy i oprócz sze­ro­ko­ści oraz wyso­ko­ści ma swo­ją gru­bość. W kon­se­kwen­cji zakła­da­ją rów­ne wymia­ry dla wszyst­kich skrzy­de­łek (łamów) pro­jek­to­wa­nej ulot­ki. W ten spo­sób zapro­jek­to­wa­na ulot­ka nie pre­zen­tu­je się atrak­cyj­nie a przy każ­dej pró­bie jej zło­że­nia powsta­je wybrzu­sze­nie skrzy­deł­ka, któ­re wcho­dzi do wewnątrz ulot­ki. Czy­taj dalej “Ulot­ki skła­da­ne – część 2” »

Ulot­ki skła­da­ne – część 1

sobota, 9 czerwca, 2018

Po lek­tu­rze poprzed­nie­go odcin­ka mamy już prze­ćwi­czo­ne zagad­nie­nia pod­sta­wo­we. Dziś może­my pójść o krok dalej. Jed­nak nadal poru­szać się będzie­my w obsza­rze dru­ków pro­stych, nazy­wa­nych też dru­ka­mi luź­ny­mi.  Nazwa ta jest  w peł­ni uza­sad­nio­na, gdyż część pro­jek­tan­tów pod­cho­dzi do zagad­nie­nia na praw­dzi­wie desi­gner­skim luzie, wycho­dząc z zało­że­nia, iż nie ma prost­szej rze­czy niż przy­go­to­wa­nie ulot­ki skladanej.

Czy­taj dalej “Ulot­ki skła­da­ne – część 1” »

Ulot­ki proste

środa, 6 czerwca, 2018

Fol­der, pla­kat czy książ­ka – dla dru­ka­rza to wsio ryba. Wszyst­ko ma postać arku­sza papie­ru, któ­ry trze­ba zadru­ko­wać jed­no lub dwu­stron­nie. Dopie­ro intro­li­ga­tor nada­je spra­wie kształt i postać użyt­ko­wą. W naszym roz­wa­ża­niach doty­czą­cych spo­so­bu przy­go­to­wa­nia pli­ków dp dru­ku pój­dzie­my tym intro­li­ga­tor­skim tro­pem i na pierw­szy ogień weź­mie­my pro­dukt naj­prost­szy z pro­stych czy­li ulot­kę pro­stą.

Czy­taj dalej “Ulot­ki proste” »

F – jak Falcowanie

wtorek, 5 czerwca, 2018

F jak falcowanieALCOWANIE –  pro­ces poli­gra­ficz­ny, któ­ry jako pierw­szy tra­fia do cho­chli­ko­we­go alfa­be­tu, mógł­by zna­leźć się rów­nie dobrze pod liter­ką Z lub S. Zła­my­wa­nie, skła­da­nie, fal­co­wa­nie to okre­śle­nia doty­czą­ce tej samej czyn­no­ści intro­li­ga­tor­skiej, pole­ga­ją­cej na zło­że­niu arku­sza papie­ru do for­ma­tu dwu- lub wie­lo­krot­nie mniej­sze­go. Czyn­ność tę moż­na wyko­ny­wać zarów­no ręcz­nie, jak i maszynowo.

Czy­taj dalej “F – jak Falcowanie” »