Posts Tagged ‘trimbox’

S – jak Spady

wtorek, 5 czerwca, 2018

S jak SPADY

PADY to temat rze­ka. Brak lub nie­wła­ści­wie zasto­so­wa­nie spa­dów, pozo­sta­je do dziś naj­częst­szym błę­dem pli­ków pro­duk­cyj­nych prze­sy­ła­nych do dru­ku. Sta­rzy wyja­da­cze nie mają raczej z tym więk­szych kło­po­tów, ale w mię­dzy cza­sie wyro­sło nam kolej­ne poko­le­nie gra­fi­ków kom­pu­te­ro­wych i to im wła­śnie dedy­ku­ję dzi­siej­sze rozważania.

Czy­taj dalej “S – jak Spady” »