Posts Tagged ‘teczki’

Tecz­ki ofertowe

sobota, 23 czerwca, 2018

Tym razem cho­chli­ko­we know-how poświę­ci­my  zasa­dom przy­go­to­wa­nia do dru­ku teczek ofer­to­wych.  Spra­wa wyda­je się nie­zwy­kle istot­na, gdyż tecz­ka ofer­to­wa zali­czo­na jest cią­gle do dyżur­ne­go zesta­wu gadże­tów rekla­mo­wych wrę­cza­nych klien­to­wi w cza­sie odwie­dzin po mar­ke­tin­go­wej kolę­dzie, jaką orto­dok­syj­ni han­dlow­cy usku­tecz­nia­ją regu­lar­nie. Czy­taj dalej “Tecz­ki ofertowe” »

Rekla­ma­cje

poniedziałek, 15 września, 2014

Gdyby uda­ło się wyna­leźć szcze­pion­kę na poli­gra­ficz­ne­go wiru­sa zwa­ne­go popu­lar­nie cho­chli­kiem dru­kar­skim, pra­ca zarów­no gra­fi­ka jak i dru­ka­rza była by praw­dzi­wą sie­lan­ką. Nie­ste­ty, zamiast sie­lan­ki, pomię­dzy uczest­ni­ka­mi dra­ma­tu zwa­ne­go pro­duk­cją wyro­bu poli­gra­ficz­ne­go docho­dzi okre­so­wo do licz­nych spięć i nieporozumień.

 

Czy­taj dalej “Rekla­ma­cje” »

Wyro­by teczkopodobne

środa, 6 lipca, 2011

W tak zwa­nych słusz­nie minio­nych cza­sach życie było pro­ste, wręcz pro­stac­kie. Poli­gra­fia też. Uwo­dze­nie klien­tów feerią barw i wymyśl­no­ścią kształ­tów, było zarów­no tech­nicz­nie jak i ide­olo­gicz­nie trud­ne, a prak­tycz­nie nie­po­trzeb­ne. Tecz­ki (bo o nich dziś mowa) koja­rzy­ły się bar­dziej z taj­ny­mi archi­wa­mi SB, niż z pod­sta­wo­wym gadże­tem mar­ke­tin­go­wym. Sier­mięż­ne, wią­za­ne w pętel­kę, sza­ro-bure two­ry, sta­no­wi­ły nie­odzow­ny atry­but socja­li­stycz­nej biu­ro­kra­cji. Czy­taj dalej “Wyro­by teczkopodobne” »