Posts Tagged ‘self-publishing’

Prace pro­jek­towe

sobota, Czerwiec 29th, 2019

Z cyklu: self-publishing po pol­sku [#3]
Dziś kon­ty­nu­ujemy oma­wia­nie usług wcho­dzą­cych w zakres naszego pro­jektu wydaj­TO­sam, czyli  wspól­nej ini­cja­tywy wydaw­ni­czej Cho­chlika Dru­kar­skiego i CUD­DRUKu, doty­czą­cej self-publishingu. W poprzed­nim odcinku omó­wi­li­śmy etap pierw­szy prac nad książką, czyli korektę i redak­cję tek­stu, dziś pora na zagad­nie­nie, któ­remu de facto od począt­ków swego ist­nie­nia, poświę­cony jest cho­chli­kowy blog, czyli przy­go­to­wa­niu publi­ka­cji do druku. 

 

Czy­taj dalej “Prace projektowe” »

Korekta i redakcja

poniedziałek, Czerwiec 17th, 2019

Z cyklu: self-publishing po pol­sku [#2]
Poprzedni odci­nek naszego cyklu poświę­co­nego self-publishingowi, zakoń­czy­li­śmy spe­cy­fi­ka­cją głów­nych dzia­łań, jakie wcho­dzą w skład pro­cesu wydaw­ni­czego. Wszyst­kie one zostały objęte naszym pro­jek­tem „Wydaj­TO­Sam”, który reali­zu­jemy razem z dru­kar­nią cuddruk.pl. Kie­ru­jemy go do wszyst­kich auto­rów, któ­rzy noszą się z zamia­rem wyda­nia swo­jego dzieła w postaci publi­ka­cji książkowej.

 

Czy­taj dalej “Korekta i redakcja” »