Posts Tagged ‘reklamacje’

Jakość papie­ru

poniedziałek, 20 października, 2014

Dosyć kolo­kwial­nie brzmi tytuł dzi­siej­sze­go felie­to­nu, ale uzna­łem, że naj­le­piej odda on sytu­ację, w któ­rej dru­kar­nia pró­bu­je wmó­wić Klien­to­wi, iż jego zastrze­że­nia co do koń­co­wej jako­ści wyro­bu poli­gra­ficz­ne­go są nie­uza­sad­nio­ne, a jeśli nawet coś jest na rze­czy, to wina z pew­no­ścią leży poza jej odpowiedzialnością.

Czy­taj dalej “Jakość papieru” »

Rekla­ma­cje

poniedziałek, 15 września, 2014

Gdyby uda­ło się wyna­leźć szcze­pion­kę na poli­gra­ficz­ne­go wiru­sa zwa­ne­go popu­lar­nie cho­chli­kiem dru­kar­skim, pra­ca zarów­no gra­fi­ka jak i dru­ka­rza była by praw­dzi­wą sie­lan­ką. Nie­ste­ty, zamiast sie­lan­ki, pomię­dzy uczest­ni­ka­mi dra­ma­tu zwa­ne­go pro­duk­cją wyro­bu poli­gra­ficz­ne­go docho­dzi okre­so­wo do licz­nych spięć i nieporozumień.

 

Czy­taj dalej “Rekla­ma­cje” »