Posts Tagged ‘pdfx’

Grze­gorz Lasz­czyk – Stan­dard Pdfx (1)

sobota, 1 stycznia, 2011

Wybór tema­tu na pre­mie­rę “Loży eks­per­tów” nie jest przy­pad­ko­wy, gdyż pro­blem kom­pa­ty­bil­no­ści pli­ków wyni­ko­wych z pro­gra­ma­mi ste­ru­ją­cy­mi naświe­tlar­ka­mi, wyda­je się być klu­czo­wy dla pra­wi­dło­wej współ­pra­cy gra­fi­ka z dru­kar­nią. Ostat­nio na wła­snej skó­rze prze­ko­na­łem się, że w wie­lu wypad­kach lekar­stwem na powsta­ją­ce tu nie­zgod­no­ści, jest sto­so­wa­nie stan­dar­du prze­my­sło­we­go PDF/X.

  Czy­taj dalej “Grze­gorz Lasz­czyk – Stan­dard Pdfx (1)” »

Grze­gorz Lasz­czyk – Stan­dard Pdfx (2)

sobota, 1 stycznia, 2011

Kon­se­kwent­ne sto­so­wa­nie stan­dar­du pdf/x dla pli­ków wyni­ko­wych może nas uchro­nić od wie­lu przy­krych nie­spo­dzia­nek w trak­cie pro­ce­su naświe­tla­nia CTP w dru­kar­ni, szcze­gól­nie kie­dy uży­wa­ny tam RIP (pro­gram ste­ru­ją­cy pro­ce­sem naświe­tla­nia) nie jest naj­now­szej gene­ra­cji.  Dziś kon­ty­nu­uje­my roz­po­czę­te przed tygo­dniem omó­wie­nie wad i zalet stan­dar­du Pdf/X-1a.


Czy­taj dalej “Grze­gorz Lasz­czyk – Stan­dard Pdfx (2)” »