Posts Tagged ‘papier’

Jakość papie­ru

poniedziałek, 20 października, 2014

Dosyć kolo­kwial­nie brzmi tytuł dzi­siej­sze­go felie­to­nu, ale uzna­łem, że naj­le­piej odda on sytu­ację, w któ­rej dru­kar­nia pró­bu­je wmó­wić Klien­to­wi, iż jego zastrze­że­nia co do koń­co­wej jako­ści wyro­bu poli­gra­ficz­ne­go są nie­uza­sad­nio­ne, a jeśli nawet coś jest na rze­czy, to wina z pew­no­ścią leży poza jej odpowiedzialnością.

Czy­taj dalej “Jakość papieru” »