Posts Tagged ‘pantony’

K – jak kolo­ry w poligrafii

środa, 30 maja, 2018

K_kolor_v1Jak wieść gmin­na nie­sie, wie­lu cho­chli­ko­wych czy­tel­ni­ków ma pro­ble­my z odna­le­zie­niem na blo­gu tek­stów dopa­so­wa­nych do ich aktu­al­nych dyle­ma­tów poli­gra­ficz­nych. Głów­ną przy­czy­nę tego sta­nu rze­czy upa­tru­ję w luź­nym, wręcz luzac­kim cha­rak­te­rze tych­że arty­ku­łów, a tak­że w iry­tu­ją­cym spo­so­bie ich tytu­ło­wa­nia.  Fakt ten  jed­ni uwa­ża­ją za cho­chli­ko­wą zale­tę, a inni  wręcz odwrot­nie, za prze­jaw star­cze­go zdzie­cin­nie­nia auto­ra.  Aby w jakiejś mie­rze pogo­dzić zwa­śnio­ne stro­ny, posta­no­wi­łem prze­pro­wa­dzić świą­tecz­no-wio­sen­ne porząd­ki na blo­gu.  W pierw­szym rzę­dzie zabra­łem się za kolo­ry. Czy­taj dalej “K – jak kolo­ry w poligrafii” »

Mora

czwartek, 27 listopada, 2014

Pew­nej pani przy­śni­ły się zło­te gwiazd­ki na gra­na­to­wym tle. Po prze­bu­dze­niu posta­no­wi­ła wziąć spra­wy w swo­je ręce i czem prę­dzej sen prze­mie­nić rze­czy­wi­stość. Ponie­waż gna­na wia­trem dzie­jów i twór­czym przy­mu­sem, para­ła się oka­zjo­nal­nie gra­fi­ką kom­pu­te­ro­wą, zaraz po prze­bu­dze­niu odpa­li­ła Pho­to­sho­pa i noc­ną marę zmaterializowała.

Czy­taj dalej “Mora” »