Posts Tagged ‘overprint; nadruk’

Nie­bez­piecz­ny overpint

środa, 31 grudnia, 2014

Wpad­ka, wto­pa, wde­pa, afe­ra, kasza­na, mamy pro­blem – jed­nym sło­wem (zgod­nie z nor­mą ISO) nie­zgod­ność. Okre­śle­nie uży­wa­ne w chwi­lach powsta­nia dyso­nan­su pomię­dzy ocze­ki­wa­niem Klien­ta w sto­sun­ku do jako­ści pro­duk­tu final­ne­go, a sta­nem fak­tycz­nym, jaki zastał odbie­ra­jąc wyrób poli­gra­ficz­ny z dzia­łu ekspedycji.

Tym felie­to­nem roz­po­czy­na­my kolej­ny cykl cho­chli­ko­wych reflek­sji poli­gra­ficz­nych, w któ­rych na zasa­dzie case stu­dy będzie­my ana­li­zo­wać i wycią­gać wnio­ski z nie­zgod­no­ści wzię­tych wprost z życia.

Czy­taj dalej “Nie­bez­piecz­ny overpint” »