Posts Tagged ‘mora’

Mora

czwartek, 27 listopada, 2014

Pew­nej pani przy­śni­ły się zło­te gwiazd­ki na gra­na­to­wym tle. Po prze­bu­dze­niu posta­no­wi­ła wziąć spra­wy w swo­je ręce i czem prę­dzej sen prze­mie­nić rze­czy­wi­stość. Ponie­waż gna­na wia­trem dzie­jów i twór­czym przy­mu­sem, para­ła się oka­zjo­nal­nie gra­fi­ką kom­pu­te­ro­wą, zaraz po prze­bu­dze­niu odpa­li­ła Pho­to­sho­pa i noc­ną marę zmaterializowała.

Czy­taj dalej “Mora” »