Posts Tagged ‘montaż elektroniczny’

I – jak Impozycja

wtorek, 5 czerwca, 2018

Iv3MPOZYCJA, czy­li mon­taż elek­tro­nicz­ny, trak­to­wa­na bywa jako ostat­ni etap pre­pres­su lub też jako pierw­szy etap pro­duk­cji. Tak czy siak, tra­fia tutaj każ­dy plik pro­duk­cyj­ny, któ­ry niczym biblij­ny wiel­błąd, prze­do­stał się przez igiel­ne ucho pre­fli­gh­tin­gu. Wszyst­ko, co ma być wydru­ko­wa­ne tech­ni­ką off­se­to­wą, musi być wcze­śniej zmon­to­wa­ne w odpo­wied­nie arku­sze dru­kar­skie, a następ­nie prze­nie­sio­ne przez sys­tem naświe­tle­nia CTP na matry­ce poligraficzne. 

Czy­taj dalej “I – jak Impozycja” »