Posts Tagged ‘Letterpress’

Prak­tycz­ny porad­nik poligraficzny

poniedziałek, 3 maja, 2021

Przez ostat­nie kil­ka lat w krę­gach osób i insty­tu­cji zwią­za­nych ze sło­wem pisa­nym, poli­gra­fią i dzia­łal­no­ścią wydaw­ni­czą dużą popu­lar­no­ścią cie­szy się tzw. self-publi­shing. Isto­tą tego zja­wi­ska jest pró­ba mak­sy­mal­ne­go wyeli­mi­no­wa­nia z pro­ce­su wydaw­ni­cze­go wszel­kiej maści pośred­ni­ków, w tym przede wszyst­kim tra­dy­cyj­nych wydaw­nictw i dys­try­bu­to­rów, któ­rzy za swo­je usłu­gi pobie­ra­ją odpo­wied­nie mar­że, czę­sto pochła­nia­ją­ce lwią część przy­cho­du ze sprze­da­ży.


W tym arty­ku­le znaj­dziesz odpo­wie­dzi na pytania:
♦ O czym jest »Prak­tycz­ny Porad­nik Poligraficzny«?
♦ Dla kogo jest prze­zna­czo­ny ten poradnik?
♦ Gdzie moż­na kupić pierw­szy tom poradnika?


Czy­taj dalej “Prak­tycz­ny porad­nik poligraficzny” »

L – jak let­te­press (cz.3)

niedziela, 3 czerwca, 2018

L jak letterpressETTERPRESS stał się mimo­cho­dem tema­tem prze­wod­nim całe­go cho­chli­ko­we­go lata 2015 i dzi­siaj po raz trze­ci wra­ca­my to tego zagad­nie­nia. Zgod­nie z obiet­ni­cą z poprzed­nie­go odcin­ka uzu­peł­nia­my nasz „Deka­log dobre­go pro­jek­to­wa­nia pod let­ter­press” o bra­ku­ją­ce pięć porad, będą­cych (tak, jak poprzed­nie odcin­ki)* owo­cem wizy­ty cho­chli­ko­bu­sa w typo­gra­ficz­nej pra­cow­ni Pan­Bon­Ton** w Biel­sku Białej.

Czy­taj dalej “L – jak let­te­press (cz.3)” »

L – jak Let­ter­press (cz.1)

piątek, 1 czerwca, 2018

L jak letterpressETTERPRESS czy­li druk typo­gra­ficz­ny to prze­sta­rza­ła, nie­efek­tyw­na i nie­opła­cal­na tech­no­lo­gia dru­ku. Zre­ali­zo­wa­ny tą meto­dą wyrób koń­co­wy nie jest w sta­nie kon­ku­ro­wać zarów­no ceną, ter­mi­nem reali­za­cji, pale­tą zasto­so­wań, jak i jako­ścią barw z kolo­ro­wym blich­trem, ofe­ro­wa­nym przez współ­cze­sny jar­mark poli­gra­ficz­ny. Jed­nym trą­ci mysz­ką, innym cuch­nie zde­chłym szczu­rem. A jed­nak…_

Czy­taj dalej “L – jak Let­ter­press (cz.1)” »