Posts Tagged ‘lakierowanie’

Prak­tycz­ny porad­nik poligraficzny

poniedziałek, 3 maja, 2021

Przez ostat­nie kil­ka lat w krę­gach osób i insty­tu­cji zwią­za­nych ze sło­wem pisa­nym, poli­gra­fią i dzia­łal­no­ścią wydaw­ni­czą dużą popu­lar­no­ścią cie­szy się tzw. self-publi­shing. Isto­tą tego zja­wi­ska jest pró­ba mak­sy­mal­ne­go wyeli­mi­no­wa­nia z pro­ce­su wydaw­ni­cze­go wszel­kiej maści pośred­ni­ków, w tym przede wszyst­kim tra­dy­cyj­nych wydaw­nictw i dys­try­bu­to­rów, któ­rzy za swo­je usłu­gi pobie­ra­ją odpo­wied­nie mar­że, czę­sto pochła­nia­ją­ce lwią część przy­cho­du ze sprze­da­ży.


W tym arty­ku­le znaj­dziesz odpo­wie­dzi na pytania:
♦ O czym jest »Prak­tycz­ny Porad­nik Poligraficzny«?
♦ Dla kogo jest prze­zna­czo­ny ten poradnik?
♦ Gdzie moż­na kupić pierw­szy tom poradnika?


Czy­taj dalej “Prak­tycz­ny porad­nik poligraficzny” »

L – jak Lakierowanie

wtorek, 5 czerwca, 2018

L3AKIEROWANIE UV zali­cza­my do naj­po­pu­lar­niej­szych pro­ce­sów post­pres­so­wych, któ­rych głów­nym celem jest nada­nie pro­duk­to­wi poli­gra­ficz­ne­mu dodat­ko­wych walo­rów este­tycz­nych i ochron­nych. Lakie­ro­wać moż­na zarów­no całe powierzch­nie arku­sza jak i wybra­ne jego frag­men­ty. W dzi­siej­szym felie­to­nie przyj­rzy­my się głów­nie lakie­ro­wa­niu wybiór­cze­mu, szcze­gól­nie podat­ne­mu na cho­chli­ko­we harce*.

Czy­taj dalej “L – jak Lakierowanie” »

Lakie­ro­wa­nie

niedziela, 15 stycznia, 2017

Zle­ca­jąc publi­ka­cję do dru­ku, Klien­ci nie mają zazwy­czaj pro­ble­mu z okre­śle­niem swo­ich potrzeb w obsza­rze kolo­ry­sty­ki, ter­mi­nu reali­za­cji i ceny. Wia­do­mo, druk ma być kolo­ro­wy, ter­min krót­ki a cena niska. Dro­gą kolej­nych przy­bli­żeń i kil­ku pytań uzu­peł­nia­ją­cych, usta­la­my w mia­rę szyb­ko para­me­try tech­nicz­ne publi­ka­cji i doga­du­je­my cenę, będą­cą wypad­ko­wą sen­nych marzeń i twar­dych realiów. Czy­taj dalej “Lakie­ro­wa­nie” »