Posts Tagged ‘lakierowanie UV’

Prak­tycz­ny porad­nik poligraficzny

poniedziałek, 3 maja, 2021

Przez ostat­nie kil­ka lat w krę­gach osób i insty­tu­cji zwią­za­nych ze sło­wem pisa­nym, poli­gra­fią i dzia­łal­no­ścią wydaw­ni­czą dużą popu­lar­no­ścią cie­szy się tzw. self-publi­shing. Isto­tą tego zja­wi­ska jest pró­ba mak­sy­mal­ne­go wyeli­mi­no­wa­nia z pro­ce­su wydaw­ni­cze­go wszel­kiej maści pośred­ni­ków, w tym przede wszyst­kim tra­dy­cyj­nych wydaw­nictw i dys­try­bu­to­rów, któ­rzy za swo­je usłu­gi pobie­ra­ją odpo­wied­nie mar­że, czę­sto pochła­nia­ją­ce lwią część przy­cho­du ze sprze­da­ży.


W tym arty­ku­le znaj­dziesz odpo­wie­dzi na pytania:
♦ O czym jest »Prak­tycz­ny Porad­nik Poligraficzny«?
♦ Dla kogo jest prze­zna­czo­ny ten poradnik?
♦ Gdzie moż­na kupić pierw­szy tom poradnika?


Czy­taj dalej “Prak­tycz­ny porad­nik poligraficzny” »

L – jak Lakierowanie

wtorek, 5 czerwca, 2018

L3AKIEROWANIE UV zali­cza­my do naj­po­pu­lar­niej­szych pro­ce­sów post­pres­so­wych, któ­rych głów­nym celem jest nada­nie pro­duk­to­wi poli­gra­ficz­ne­mu dodat­ko­wych walo­rów este­tycz­nych i ochron­nych. Lakie­ro­wać moż­na zarów­no całe powierzch­nie arku­sza jak i wybra­ne jego frag­men­ty. W dzi­siej­szym felie­to­nie przyj­rzy­my się głów­nie lakie­ro­wa­niu wybiór­cze­mu, szcze­gól­nie podat­ne­mu na cho­chli­ko­we harce*.

Czy­taj dalej “L – jak Lakierowanie” »

Lakie­ro­wa­nie uv i foliowanie

niedziela, 22 stycznia, 2017

W prze­ci­wień­stwie do lakie­ro­wa­nia maszy­no­we­go, pro­ce­sy folio­wa­nia i lakie­ro­wa­nia UV wyma­ga­ją świa­do­mej decy­zji już na eta­pie pro­jek­to­wa­nia publi­ka­cji. Te meto­dy uszla­chet­nia­nia posze­rza­ją znacz­nie moż­li­wo­ści pro­jek­to­we i mają istot­ny wpływ na wygląd, odbiór i trwa­łość pro­duk­tu poli­gra­ficz­ne­go. Czy­taj dalej “Lakie­ro­wa­nie uv i foliowanie” »