Posts Tagged ‘książka’

Okład­ki specjalne

sobota, 23 lutego, 2019

Z cyklu: Publi­ka­cje książ­ko­we (5)
Dotych­czas pochy­la­li­śmy się nad okład­ka­mi zeszy­to­wy­mi, mięk­ki­mi i twar­dy­mi, a kry­te­rium zali­cze­nia okład­ki do danej gru­py zosta­ło za każ­dym razem ści­śle okre­ślo­ne. W efek­cie, pozo­sta­ło kil­ka rodza­jów okła­dek, któ­re do żad­nej z tych grup zali­czyć się nie dało. Stąd powsta­ła czwar­ta gru­pa, nazwa­na prze­wrot­nie okład­ka­mi spe­cjal­ny­mi, choć nie zawsze znaj­dzie­my tam spe­cjal­nie cie­ka­we roz­wią­za­nia konstrukcyjne.


W tym arty­ku­le znaj­dziesz m.in. odpo­wie­dzi na pyta­nia:
Co to są okład­ki spe­cjal­ne?
Co to są okład­ki biblio­tecz­ne?
Co to są okład­ki spi­ra­lo­wa­ne?
Co to są okład­ki z odkry­tym grzbie­tem?
Co to są okład­ki usztyw­nia­ne i zmiękczane?


Czy­taj dalej “Okład­ki specjalne” »

Defi­ni­cja opraw

niedziela, 27 stycznia, 2019

Z cyklu: Publi­ka­cje książ­ko­we (1)
Dzi­siej­szym felie­to­nem roz­po­czy­na­my cykl arty­ku­łów poświę­co­nych  pro­duk­tom poli­gra­ficz­nym, któ­re  umow­nie nazwie­my publi­ka­cja­mi książ­ko­wy­mi. Umow­ność ta wyni­ka z fak­tu, iż dru­ki o któ­rych będzie mowa, trud­no w pro­sty spo­sób zakwa­li­fi­ko­wać do kon­kret­nej gru­py. Spró­bu­je­my więc upo­rząd­ko­wać ten pozor­ny cha­os  i omó­wić przy oka­zji  kil­ka pro­ble­mów zwią­za­nych z  przy­go­to­wy­wa­niem do dru­ku pli­ków produkcyjnych.


W tym arty­ku­le znaj­dziesz m.in. odpo­wie­dzi na pytania:
Co to jest książka?
Jaka jest defi­ni­cja publi­ka­cji książkowej?
Co to jest oprawa?


Czy­taj dalej “Defi­ni­cja opraw” »