Posts Tagged ‘kalendarze trójdzielne’

Kalen­da­rze – zasko­cze­nie w poligrafii

środa, 28 września, 2011

Zasko­cze­nie to stan, któ­ry per­ma­nent­nie nas zaska­ku­je. I to w sytu­acjach wyda­wa­ło­by się łatwo prze­wi­dy­wal­nych. Dro­go­wców zaska­ku­je zima, matu­rzy­stów maj, podat­ni­ków ter­min odda­nia PIT-u.  W mar­ke­tin­gu, czę­sto wiel­kim zasko­cze­niem jest nowy rok. Przy­go­to­wa­nie kalen­da­rzy odkła­da się bowiem na ostat­ni kwar­tał, mie­siąc bądź tydzień roku, paku­jąc się tym samym w naj­trud­niej­szy i naj­droż­szy okres w poli­gra­fii. Czy­taj dalej “Kalen­da­rze – zasko­cze­nie w poligrafii” »