Posts Tagged ‘impozycja’

Prak­tycz­ny porad­nik poligraficzny

poniedziałek, 3 maja, 2021

Przez ostat­nie kil­ka lat w krę­gach osób i insty­tu­cji zwią­za­nych ze sło­wem pisa­nym, poli­gra­fią i dzia­łal­no­ścią wydaw­ni­czą dużą popu­lar­no­ścią cie­szy się tzw. self-publi­shing. Isto­tą tego zja­wi­ska jest pró­ba mak­sy­mal­ne­go wyeli­mi­no­wa­nia z pro­ce­su wydaw­ni­cze­go wszel­kiej maści pośred­ni­ków, w tym przede wszyst­kim tra­dy­cyj­nych wydaw­nictw i dys­try­bu­to­rów, któ­rzy za swo­je usłu­gi pobie­ra­ją odpo­wied­nie mar­że, czę­sto pochła­nia­ją­ce lwią część przy­cho­du ze sprze­da­ży.


W tym arty­ku­le znaj­dziesz odpo­wie­dzi na pytania:
♦ O czym jest »Prak­tycz­ny Porad­nik Poligraficzny«?
♦ Dla kogo jest prze­zna­czo­ny ten poradnik?
♦ Gdzie moż­na kupić pierw­szy tom poradnika?


Czy­taj dalej “Prak­tycz­ny porad­nik poligraficzny” »

I – jak Impozycja

wtorek, 5 czerwca, 2018

Iv3MPOZYCJA, czy­li mon­taż elek­tro­nicz­ny, trak­to­wa­na bywa jako ostat­ni etap pre­pres­su lub też jako pierw­szy etap pro­duk­cji. Tak czy siak, tra­fia tutaj każ­dy plik pro­duk­cyj­ny, któ­ry niczym biblij­ny wiel­błąd, prze­do­stał się przez igiel­ne ucho pre­fli­gh­tin­gu. Wszyst­ko, co ma być wydru­ko­wa­ne tech­ni­ką off­se­to­wą, musi być wcze­śniej zmon­to­wa­ne w odpo­wied­nie arku­sze dru­kar­skie, a następ­nie prze­nie­sio­ne przez sys­tem naświe­tle­nia CTP na matry­ce poligraficzne. 

Czy­taj dalej “I – jak Impozycja” »

Ostat­nia deska ratunku

środa, 24 sierpnia, 2011

Kie­dy plik pro­duk­cyj­ny prze­do­sta­je się przez bra­mę pre­fli­gh­tin­gu niczym wiel­błąd przez ucho igiel­ne, teo­re­tycz­nie klam­ka zapa­da. Etap wery­fi­ka­cji koń­czy się, a zaczy­na etap reali­za­cji wyro­bu poli­gra­ficz­ne­go. Pli­ki wraz ze zle­ce­niem tra­fia­ją na sta­no­wi­sko impo­zy­cji, a stam­tąd już z gór­ki na halę maszyn. Prak­tycz­nie jed­nak, impo­zy­cja to dla wie­lu ostat­nia szan­sa na wykry­cie nie­zgod­no­ści w prze­sła­nym pli­ku i bez­kosz­to­wą jego pod­mia­nę. Czy­taj dalej “Ostat­nia deska ratunku” »