Posts Tagged ‘formaty’

Pla­ka­ty

niedziela, 17 czerwca, 2018

Wie­lu gra­fi­kom spra­wia pro­blem zało­że­nie opty­mal­ne­go wymia­ru dla pro­jek­to­wa­nych publi­ka­cji. Tak więc, kolej­ny odci­nek cho­chli­ko­we­go know-how poświę­ca­my omó­wie­niu tego zagad­nie­nia na przy­kła­dzie pro­ste­go tech­nicz­nie pro­duk­tu, jakim są pla­ka­ty rekla­mo­we. Druko­wa­ne są zazwy­czaj jed­no­stron­nie, rza­dziej dwu­stron­nie.  Czę­sto bywa­ją uszla­chet­nia­ne, poprzez pokry­cie folią mato­wą lub błyszczącą. 

Czy­taj dalej “Pla­ka­ty” »