Posts Tagged ‘fonty’

Pro­ble­my z fontami

niedziela, 2 kwietnia, 2017

Jak dłu­go się­gam pamię­cią w moją poli­gra­ficz­ną prze­szłość, z fon­ta­mi zawsze był pro­blem. Albo nie mia­ły tzw. pol­skich liter, czy­li zna­ków dia­kry­tycz­nych, albo nie­któ­re frag­men­ty tek­stu sku­tecz­nie zawie­sza­ły naświe­tlar­kę, albo wszyst­ko się „wykrza­cza­ło” i tekst przy­po­mi­nał alfa­bet Morse’a  dla płe­two­nur­ków.  Czy­taj dalej “Pro­ble­my z fontami” »