Posts Tagged ‘falcowanie’

Rodza­je ulotek

wtorek, 12 października, 2021

Z cyklu: Pro­duk­ty poli­gra­ficz­ne – dru­ki rekla­mo­we [2]

https://www.gettyimages.com/

Spo­śród wszyst­kich zapa­chów dzie­ciń­stwa w szcze­gól­ny spo­sób pozo­stał w moim ser­cu zapach ulo­tek zachod­nich pro­du­cen­tów samo­cho­dów. W owych cza­sach kolek­cjo­no­wa­ła je dzie­ciar­nia ze wszyst­kich chy­ba kra­jów demo­lu­du. Rynek prak­tycz­nie nie ist­niał, a więc rynek ulo­tek też był dla nas czymś egzo­tycz­nym. Ulot­ki i inne kolo­ro­we mate­ria­ły rekla­mo­we pozy­ski­wa­li­śmy pisząc bła­gal­ne listy do amba­sad państw ide­olo­gicz­nie nam wro­gich, lub wprost do zachod­nich firm.


W tym arty­ku­le oma­wia­my m.in.  nastę­pu­ją­ce zagad­nie­nia:
Defi­ni­cja ulo­tek
Funk­cje ulo­tek
Rodza­je ulotek


Czy­taj dalej “Rodza­je ulotek” »

Prak­tycz­ny porad­nik poligraficzny

poniedziałek, 3 maja, 2021

Przez ostat­nie kil­ka lat w krę­gach osób i insty­tu­cji zwią­za­nych ze sło­wem pisa­nym, poli­gra­fią i dzia­łal­no­ścią wydaw­ni­czą dużą popu­lar­no­ścią cie­szy się tzw. self-publi­shing. Isto­tą tego zja­wi­ska jest pró­ba mak­sy­mal­ne­go wyeli­mi­no­wa­nia z pro­ce­su wydaw­ni­cze­go wszel­kiej maści pośred­ni­ków, w tym przede wszyst­kim tra­dy­cyj­nych wydaw­nictw i dys­try­bu­to­rów, któ­rzy za swo­je usłu­gi pobie­ra­ją odpo­wied­nie mar­że, czę­sto pochła­nia­ją­ce lwią część przy­cho­du ze sprze­da­ży.


W tym arty­ku­le znaj­dziesz odpo­wie­dzi na pytania:
♦ O czym jest »Prak­tycz­ny Porad­nik Poligraficzny«?
♦ Dla kogo jest prze­zna­czo­ny ten poradnik?
♦ Gdzie moż­na kupić pierw­szy tom poradnika?


Czy­taj dalej “Prak­tycz­ny porad­nik poligraficzny” »

Ulot­ki skła­da­ne – część 1

sobota, 9 czerwca, 2018

Po lek­tu­rze poprzed­nie­go odcin­ka mamy już prze­ćwi­czo­ne zagad­nie­nia pod­sta­wo­we. Dziś może­my pójść o krok dalej. Jed­nak nadal poru­szać się będzie­my w obsza­rze dru­ków pro­stych, nazy­wa­nych też dru­ka­mi luź­ny­mi.  Nazwa ta jest  w peł­ni uza­sad­nio­na, gdyż część pro­jek­tan­tów pod­cho­dzi do zagad­nie­nia na praw­dzi­wie desi­gner­skim luzie, wycho­dząc z zało­że­nia, iż nie ma prost­szej rze­czy niż przy­go­to­wa­nie ulot­ki skladanej.

Czy­taj dalej “Ulot­ki skła­da­ne – część 1” »

F – jak Falcowanie

wtorek, 5 czerwca, 2018

F jak falcowanieALCOWANIE –  pro­ces poli­gra­ficz­ny, któ­ry jako pierw­szy tra­fia do cho­chli­ko­we­go alfa­be­tu, mógł­by zna­leźć się rów­nie dobrze pod liter­ką Z lub S. Zła­my­wa­nie, skła­da­nie, fal­co­wa­nie to okre­śle­nia doty­czą­ce tej samej czyn­no­ści intro­li­ga­tor­skiej, pole­ga­ją­cej na zło­że­niu arku­sza papie­ru do for­ma­tu dwu- lub wie­lo­krot­nie mniej­sze­go. Czyn­ność tę moż­na wyko­ny­wać zarów­no ręcz­nie, jak i maszynowo.

Czy­taj dalej “F – jak Falcowanie” »

Włók­no papieru

piątek, 10 marca, 2017

Papier nie jest bez­kształt­ną masą dają­cą się bez­strat­nie wygi­nać na wszyst­kie stro­ny jak wałek pla­ste­li­ny. Gra­fik powi­nien o tym wie­dzieć, ale jed­no­cze­śnie ma pra­wo egze­kwo­wać od dru­kar­ni zobo­wią­za­nie do odpo­wied­nie­go dobo­ru mate­ria­łów i surow­ców pro­duk­cyj­nych, dla pra­wi­dło­wej reali­za­cji zle­co­nej usłu­gi. W każ­dej umo­wie poli­gra­ficz­nej stoi to czar­no na białym…

Czy­taj dalej “Włók­no papieru” »

Jak zła­mać żeby się nie załamać

środa, 19 października, 2011

Fal­co­wa­nie to pod­sta­wo­wy pro­ces intro­li­ga­tor­ski. Jego zada­niem jest dopro­wa­dze­nie wymia­ru arku­sza dru­kar­skie­go do wymia­ru koń­co­we­go. W wie­lu przy­pad­kach zapla­no­wa­nie odpo­wied­nich miejsc zła­my­wa­nia musi się odbyć już na eta­pie pro­jek­to­wa­nia publi­ka­cji. Mając wie­dzę o taj­ni­kach papie­ru, naby­tą z lek­tu­ry poprzed­nie­go odcin­ka, przyj­rzy­my się dzi­siaj pułap­kom czy­ha­ją­cym na gra­fi­ka przy pro­jek­to­wa­niu ulo­tek fal­co­wa­nych. Czy­taj dalej “Jak zła­mać żeby się nie załamać” »