Posts Tagged ‘druk znaczków pocztowych’

Pro­jek­to­wa­nie znacz­ków pocztowych

czwartek, 3 czerwca, 2021

Z cyklu: Pro­duk­ty poli­gra­ficz­ne – znaczki

Andrzej Gosik _ Dinozaury

Pro­jek­to­wa­nie znacz­ków róż­ni się nie­co od innych typów pro­jek­to­wa­nia i dla nie­któ­rych gra­fi­ków jest to nie­wy­god­ne zaję­cie. Kil­ku zna­nych medial­nie gra­fi­ków pró­bo­wa­ło tego fachu i zda­rza­ły się im poje­dyn­cze reali­za­cje, ale póź­niej do tego nigdy nie wra­ca­li. Jest to bowiem pra­ca dość spe­cy­ficz­na”. Aby przy­bli­żyć jej taj­ni­ki, w miej­sce tra­dy­cyj­ne­go felie­to­nu poli­gra­ficz­ne­go, publi­ku­je­my dziś wywiad, któ­ry prze­pro­wa­dzi­łem z jed­nym z czo­ło­wych pro­jek­tan­tów znacz­ków pocz­to­wych, panem Andrze­jem Gosikiem.


W tym arty­ku­le znaj­dziesz m.in. odpo­wie­dzi na pyta­nia:
Jak wyglą­da pro­ces pro­jek­to­wa­nia znacz­ków?
Jakich tech­nik i narzę­dzi uży­wa się w pro­jek­to­wa­niu znacz­ków?
Jakie są spe­cy­ficz­ne zasa­dy pro­jek­to­wa­nia znacz­ków?
Jakie tech­ni­ki dru­ku znacz­ków są naj­czę­ściej stosowane?


Czy­taj dalej “Pro­jek­to­wa­nie znacz­ków pocztowych” »