Rodza­je wizytówek

Cza­sy się zmie­nia­ją, zwy­cza­je też, ale wbrew pozo­rom pod­sta­wo­we funk­cje współ­cze­snych wizy­tó­wek, nie odbie­ga­ją spe­cjal­nie od funk­cji, jakie peł­ni­ły oneg­daj. Nadal słu­żą one głow­nie wymia­nie pod­sta­wo­wych danych oso­bo­wych. Male­je nato­miast licz­ba stric­te pry­wat­nych funk­cji wizy­tó­wek, na rzecz funk­cji służ­bo­wych. Nowo­ścią może być tak­że rosną­ca rola funk­cji mar­ke­tin­go­wych i reklamowych.

Z tego punk­tu widze­nia może­my wyróż­nić trzy pod­sta­wo­we rodza­je wizytówek:

  • wizy­tów­ki pry­wat­ne (oso­bi­ste)
  • wizy­tów­ki służbowe 
    • imien­ne
    • fir­mo­we
  • wizy­tów­ki reklamowe.

Wię­cej w naj­bliż­szy czwartek…zapraszam 🙂

Z cho­chli­ko­wym pozdro­wie­niem
Andrzej Gołąb


Powe­red by Face­bo­ok Like