O CHOCHLIQU

Cho­chlik dru­kar­ski (ang: Typo­gra­phic hob­go­blin) –  Wyjąt­ko­wo zło­śli­we licho przy­czy­nia­ją­ce się do powsta­wa­nia błę­dów w skła­dzie, naj­czę­ściej dostrze­ga­nych dopie­ro w goto­wym dru­ku. (Angiel­sko-pol­ski lek­sy­kon ter­mi­nów poli­gra­ficz­nych – COBRPM, War­sza­wa 2013)

Cho­chlik dru­kar­ski  to bez­in­te­re­sow­na ini­cja­ty­wa edu­ka­cyj­na, któ­rej głów­nym celem jest dzie­le­nie się wie­dzą i doświad­cze­niem z zakre­su sze­ro­ko poję­tej poli­gra­fii. Cho­chlik dru­kar­ski nie jest fir­mą lecz ideą opar­tą na pro­stej mądro­ści mówią­cej, iż dzie­le­nie się tym, co się posia­da skut­ku­je jesz­cze obfit­szym otrzy­my­wa­niem.
Cho­chlik dru­kar­ski to:

  1. Miej­sce zdo­by­wa­nia wie­dzy przez oso­by roz­po­czy­na­ją­ce swo­ją przy­go­dę z poli­gra­fią i miej­scem dzie­le­nia się wie­dzą osób kro­czą­cych tą dro­gą dłuż­szy czas.
  2. Miej­sce dla wszyst­kich osób zain­te­re­so­wa­nych poli­gra­fią, mar­ke­tin­giem, gra­fi­ką i designem.
  3. Miej­scem spo­tka­nia gra­fi­ków z dru­ka­rza­mi i klien­tów z drukarniami.
  4. Miej­scem spo­tka­nia osób pra­cu­ją­cych w dru­kar­ni z oso­ba­mi przy­go­to­wu­ją­cy­mi pra­ce do druku.
  5. Pogo­to­wiem ratun­ko­wym dla osób będą­cych w pil­nej potrze­bie (poli­gra­ficz­nej oczywiście).
  6. Miej­scem nie­sie­nia sobie pomo­cy, a nie prze­ko­ny­wa­nia innych do oso­bi­stych racji.

 

 

 O autorze:

🙂

Nazy­wam się Andrzej Gołąb. Od począt­ku pra­cy zawo­do­wej jestem zwią­za­ny z bran­żą wydaw­ni­czą i poli­gra­ficz­ną. Swe­go cza­su zało­ży­łem kil­ka pra­cow­ni skła­du kom­pu­te­ro­we­go na tere­nie Ślą­ska. Przez kil­ka lat pro­wa­dzi­łem wła­sną fir­mę wydaw­ni­czą. Przez pra­wie trzy­dzie­ści lat pra­co­wa­łem w Cen­trum Usług Dru­kar­skich Hen­ryk Miler w Rudzie Ślą­skiej. W tym zakła­dzie poli­gra­ficz­nym stwo­rzy­łem pra­cow­nię typo­gra­fii kom­pu­te­ro­wej i przez kil­ka­na­ście lat byłem jej sze­fem. W ostat­nich latach peł­ni­łem funk­cję peł­no­moc­ni­ka wła­ści­cie­la i odpo­wia­da­łem m.in. za kon­tro­lę jako­ści pli­ków pro­duk­cyj­nych, opty­ma­li­za­cję pro­ce­sów pro­duk­cyj­nych oraz infor­ma­tycz­ny sys­tem zarzą­dza­nia jako­ścią w firmie.

Obec­nie przy­go­to­wu­ję  trzy­to­mo­wy Prak­tycz­ny Porad­nik Poli­gra­ficz­ny. Pierw­szy tom pt. Pro­ce­sy Poli­gra­ficz­ne uka­zał się w kwiet­niu 2021, nakła­dem wydaw­nic­twa Helion.  Jestem  też auto­rem wyda­nej w 2013 roku przez wydaw­nic­two Helion książ­ki pt. DTP od pro­jek­tu aż po druk. O współ­pra­cy gra­fi­ka z dru­ka­rzem.  Pry­wat­nie jestem wege­ta­ria­ni­nem, nało­go­wym sior­ba­czem yer­ba mate i bez­na­dziej­nym poszu­ki­wa­czem praw­dy absolutnej.

Mój ema­il:
andrzej.jozef.golab@gmail.com
Jestem też na Face­bo­oku:
https://www.facebook.com/andrzejjozefgolab

https://www.facebook.com/drukarski.chochlik/

 

 

 

 

 

Powe­red by Face­bo­ok Like