Produkty poligraficzne

Rodza­je ulotek

wtorek, 12 października, 2021

Z cyklu: Pro­duk­ty poli­gra­ficz­ne – dru­ki rekla­mo­we [2]

https://www.gettyimages.com/

Spo­śród wszyst­kich zapa­chów dzie­ciń­stwa w szcze­gól­ny spo­sób pozo­stał w moim ser­cu zapach ulo­tek zachod­nich pro­du­cen­tów samo­cho­dów. W owych cza­sach kolek­cjo­no­wa­ła je dzie­ciar­nia ze wszyst­kich chy­ba kra­jów demo­lu­du. Rynek prak­tycz­nie nie ist­niał, a więc rynek ulo­tek też był dla nas czymś egzo­tycz­nym. Ulot­ki i inne kolo­ro­we mate­ria­ły rekla­mo­we pozy­ski­wa­li­śmy pisząc bła­gal­ne listy do amba­sad państw ide­olo­gicz­nie nam wro­gich, lub wprost do zachod­nich firm.


W tym arty­ku­le oma­wia­my m.in.  nastę­pu­ją­ce zagad­nie­nia:
Defi­ni­cja ulo­tek
Funk­cje ulo­tek
Rodza­je ulotek


Czy­taj dalej “Rodza­je ulotek” »

Rekla­ma

sobota, 2 października, 2021

Z cyklu: Pro­duk­ty poli­gra­ficz­ne – dru­ki rekla­mo­we [1]

https://www.idmgroup.com/

Kie­dy przy­pa­trzy­my się funk­cji, histo­rii powsta­nia a tak­że tech­no­lo­gii pro­duk­cji ulo­tek, pla­ka­tów i gaze­tek rekla­mo­wych, przy­zna­my, iż da się w mia­rę sen­sow­nie obro­nić przy­po­rząd­ko­wa­nie ich do jed­nej gru­py. Zanim więc przy­stą­pi­my do oma­wia­nia poszcze­gól­nych pro­duk­tów wcho­dzą­cych w skład DRUKÓW REKLAMOWYCH, kil­ka aka­pi­tów wypa­da poświę­cić poję­ciu czy też zja­wi­sku, któ­re te pro­duk­ty łączy. Jest nim bez wąt­pie­nia REKLAMA

 

W tym arty­ku­le oma­wia­my m.in.  nastę­pu­ją­ce zagad­nie­nia:
Defi­ni­cja rekla­my
Gene­za rekla­my
Począt­ki rekla­my dru­ko­wa­nej
Rekla­ma w marketingu


Czy­taj dalej “Rekla­ma” »

Pro­duk­cja wizytówek

sobota, 11 września, 2021

Z cyklu: Pro­duk­ty poli­gra­ficz­ne – wizy­tów­ki [7]

Pro­ces reali­za­cji prak­tycz­nie każ­de­go wyro­bu poli­gra­ficz­ne­go roz­po­czy­na się od prac pro­jek­to­wych, a koń­czy na pro­ce­sach intro­li­ga­tor­skich i uszla­chet­nia­ją­cych. Kil­ka zagad­nień z obsza­ru pro­jek­to­wa­nia omó­wi­li­śmy w odcin­ku poprzed­nim, a dziś, na koniec nasze­go wizy­tów­ko­we­go seria­lu, zapra­szam na krót­ką wyciecz­kę po dzia­łach pro­duk­cyj­nych zakła­du poli­gra­ficz­ne­go, w któ­rym nasza wizy­tów­ka będzie realizowana.


W tym arty­ku­le oma­wia­my m.in.  nastę­pu­ją­ce zagadnienia:
Tech­ni­ki dru­ku wizytówek
Personalizacja
Pro­ce­sy intro sto­so­wa­ne przy pro­duk­cji  wizytówek
Pro­ce­sy uszla­chet­nia­ją­ce sto­so­wa­ne przy pro­duk­cji  wizytówek


Czy­taj dalej “Pro­duk­cja wizytówek” »

Pro­jek­to­wa­nie wizytówek

sobota, 4 września, 2021

Z cyklu: Pro­duk­ty poli­gra­ficz­ne – wizy­tów­ki [6]

thebalancesmb.com

Wyda­wać by się mogło, że taki bzdet, jak wizy­tów­ka nie powi­nien spra­wiać więk­szych pro­ble­mów pro­jek­to­wych, ale w prak­ty­ce oka­zu­je się, że kolej­ne poko­le­nia gra­fi­ków poty­ka­ją się o podob­ne „dro­bia­zgi”. Oczy­wi­ście trud­no tutaj o jakieś kon­kret­ne nor­my i jedy­nie słusz­ne zasa­dy, tym nie­mniej bez wzglę­du na poziom kre­atyw­no­ści i twór­czą wenę pro­jek­tan­ta, parę pod­sta­wo­wych pra­wi­deł war­to jed­nak przestrzegać.


W tym arty­ku­le oma­wia­my m.in.  nastę­pu­ją­ce zagad­nie­nia:
Spa­dy i mar­gi­ne­sy wewnętrz­ne dla wizy­tó­wek.
Orien­ta­cja i kolej­ność stron wizy­tów­ki.
Fon­ty i otwo­ry sto­so­wa­ne w wizy­tów­kach.
Maski pod lakier wybiór­czy i pod tłoczenie.


Czy­taj dalej “Pro­jek­to­wa­nie wizytówek” »

Augmen­ted reality

sobota, 28 sierpnia, 2021

Z cyklu: Pro­duk­ty poli­gra­ficz­ne – plakaty

Pla­kat jest zazwy­czaj odpo­wie­dzią na jakiś wcze­śniej zada­ny przez klien­ta lub same­go arty­stę temat. Może to być kon­kret­ny film, spek­takl czy też festi­wal. Pro­jekt musi być pró­bą opo­wie­dze­nia histo­rii, do któ­rej pla­kat ma nawią­zy­wać. Pla­kat zawsze musi dzia­łać swo­im prze­ka­zem i zna­kiem“.

Na temat pro­jek­to­wa­nia pla­ka­tów roz­ma­wia­łem nie­daw­no z prof. Kają RENKAS, któ­ra w swo­ich pra­cach czę­sto wyko­rzy­stu­je tech­ni­kę augmen­ted reali­ty, czy­li tzw. rze­czy­wi­stość roz­sze­rzo­ną. Peł­ny zapis roz­mo­wy znaj­dzie­cie Pań­stwo na łamach naj­now­sze­go (lipiec-sier­pień 2021) wyda­nia mie­sięcz­ni­ka “Świat Dru­ku”, a na blo­gu publi­ku­je­my frag­ment zwią­za­ny wła­śnie z  augmen­ted reali­ty. Czy­taj dalej “Augmen­ted reality” »

Pod­ło­ża dru­ko­we dla wizytówek

czwartek, 5 sierpnia, 2021

Z cyklu: Pro­duk­ty poli­gra­ficz­ne – wizy­tów­ki [5]

printdirtcheap.com

W zależ­no­ści od fan­ta­zji pro­jek­tan­ta oraz upodo­bań klien­ta, do dru­ku wizy­tó­wek sto­so­wa­ne są bar­dzo zróż­ni­co­wa­ne rodza­je pod­ło­ży dru­ko­wych, od typo­wych papie­rów powle­ka­nych począw­szy, poprzez papie­ry ozdob­ne i czer­pa­ne, a skoń­czyw­szy na two­rzy­wach sztucz­nych i meta­lo­wych blasz­kach. Osta­tecz­ny wybór pod­ło­ża dru­ko­we­go musi też uwzględ­niać moż­li­wo­ści i ogra­ni­cze­nia uży­tych tech­no­lo­gii dru­ku i uszlachetniania.


W tym arty­ku­le znaj­dziesz m.in. odpo­wie­dzi na pytania:
Jakie stan­dar­do­we papie­ry uży­wa się do dru­ku wizytówek?
Któ­re papie­ry ozdob­ne są w wizy­tów­kach wykorzystywane?
Czy i kie­dy sto­so­wać papie­ry czer­pa­ne w dru­ku wizytówek?
Jakie pod­ło­ża nie­kon­wen­cjo­nal­ne uży­wa się w dru­ku wizytówek?


Czy­taj dalej “Pod­ło­ża dru­ko­we dla wizytówek” »

For­ma­ty wizytówek

czwartek, 8 lipca, 2021

Z cyklu: Pro­duk­ty poli­gra­ficz­ne – wizy­tów­ki [4]

moon.com

Kre­atyw­ność pro­jek­tan­tów wizy­tó­wek wyda­je się nie mieć gra­nic i teo­re­tycz­nie wizy­tów­ka może posia­dać nawet for­mat bil­l­bo­ar­du. W prak­ty­ce jed­nak obo­wią­zu­ją tu pew­ne nor­my, za prze­kro­cze­nie któ­rych nie tra­fia się wpraw­dzie przed obli­cze spra­wie­dli­wo­ści, ale moż­na nara­zić się na gry­mas zasko­cze­nia lub – co gor­sza – lek­ce­wa­że­nia, ze stro­ny nasze­go inter­lo­ku­to­ra, któ­re­mu wizy­tów­kę wrę­czyć pragniemy.


W tym arty­ku­le znaj­dziesz m.in. odpo­wie­dzi na pyta­nia:
Jakie są stan­dar­do­we for­ma­ty wizy­to­wek?
Co to jest for­mat kar­ty iden­ty­fi­ka­cj­nej?
Jakie wymia­ry mają wizy­tów­ki kwa­dra­to­we?
Jaki for­mat mają wizy­tów­ki skła­da­ne?
Jakie są rodza­je wizy­tó­wek z zaokrą­glo­ny­mi rogami?


Czy­taj dalej “For­ma­ty wizytówek” »

Wizy­tów­ki Multiloft

czwartek, 24 czerwca, 2021

Z cyklu: Pro­duk­ty poli­gra­ficz­ne – wizy­tów­ki [3]

printitpinc.co.nz

W naszym wizy­tów­ko­wym seria­lu dziś nie­wąt­pli­wy hit ostat­nich lat, jakim jest tech­no­lo­gia Mul­ti­loft. Ta swo­ista skła­dan­ka kil­ku rodza­jów papie­rów, robi praw­dzi­wą furo­rę w prze­my­śle poli­gra­ficz­nym i jako tech­no­lo­gia pro­duk­cji wizy­tó­wek, zasłu­gu­je na szcze­gól­ne zain­te­re­so­wa­nie zarów­no ze stro­ny klien­tów dru­karń, jak i pro­jek­tan­tów wizytówek.


W tym arty­ku­le znaj­dziesz m.in. odpo­wie­dzi na pytania:
Co to jest tech­no­lo­gia Multiloft?
Jakie pod­ło­ża dru­ko­we moż­na w niej stosować?
Jak wyko­rzy­stu­je się Mul­ti­loft w połą­cze­niu z NFC?
Co to jest Magnet Sheets?


Czy­taj dalej “Wizy­tów­ki Multiloft” »

Rodza­je wizytówek

czwartek, 17 czerwca, 2021

Z cyklu: Pro­duk­ty poli­gra­ficz­ne – wizy­tów­ki [2]

https://www.shiplilly.com/blog/chinese-business-etiquette-tips/

Cza­sy się zmie­nia­ją, zwy­cza­je też, ale wbrew pozo­rom, pod­sta­wo­we funk­cje współ­cze­snych wizy­tó­wek, nie odbie­ga­ją spe­cjal­nie od funk­cji, jakie peł­ni­ły oneg­daj. Nadal słu­żą one głów­nie wymia­nie pod­sta­wo­wych danych oso­bo­wych. Male­je nato­miast licz­ba stric­te pry­wat­nych funk­cji wizy­tó­wek, na rzecz funk­cji służ­bo­wych. Nowo­ścią może być tak­że rosną­ca rola funk­cji mar­ke­tin­go­wych i rekla­mo­wych. Z tego punk­tu widze­nia może­my wyróż­nić trzy pod­sta­wo­we rodza­je wizy­tó­wek: wizy­tów­ki pry­wat­ne (oso­bi­ste), wizy­tów­ki służ­bo­we (imien­ne i fir­mo­we) oraz wizy­tów­ki reklamowe.


W tym arty­ku­le znaj­dziesz m.in. odpo­wie­dzi na pyta­nia:
Co to są wizy­tów­ki pry­wat­ne, służ­bo­we i rekla­mo­we?
Jakie funk­cje peł­nią wizy­tów­ki?
Jaką rolę w wizy­tów­kach peł­nią kody QR?
Jak wyko­rzy­stu­je się tech­no­lo­gię NFC?


Czy­taj dalej “Rodza­je wizytówek” »

Histo­ria wizytówek

czwartek, 10 czerwca, 2021

Z cyklu: Pro­duk­ty poli­gra­ficz­ne – wizy­tów­ki [1]

Wizy­tów­ka to dla mnie przed­miot magicz­ny, mimo iż współ­cze­śnie nie ema­nu­je tym salo­no­wym blich­trem, któ­ry uno­si się jesz­cze z kart Lal­ki Pru­sa, Anny Kare­ni­ny Toł­sto­ja czy też Idio­ty Dosto­jew­skie­go. Choć nie pach­nie już naf­ta­li­ną i piż­mem, nadal sku­tecz­nie opie­ra się elek­tro­nicz­nej eks­pan­sji inter­ne­tu, kom­pu­te­rów i smart­fo­nów. Jed­nak nie tyl­ko z tego powo­du, poświę­ci­my temu pro­duk­to­wi kil­ka kolej­nych felietonów.


W tym arty­ku­le znaj­dziesz m.in. odpo­wie­dzi na pytania:
Jakie pro­duk­ty zali­cza­my do wyro­bów prostych?
Jaka jest defi­ni­cja wizytówki?
Jaka jest histo­ria powsta­nia wizytówek?


Czy­taj dalej “Histo­ria wizytówek” »

Pro­jek­to­wa­nie znacz­ków pocztowych

czwartek, 3 czerwca, 2021

Z cyklu: Pro­duk­ty poli­gra­ficz­ne – znaczki

Andrzej Gosik _ Dinozaury

Pro­jek­to­wa­nie znacz­ków róż­ni się nie­co od innych typów pro­jek­to­wa­nia i dla nie­któ­rych gra­fi­ków jest to nie­wy­god­ne zaję­cie. Kil­ku zna­nych medial­nie gra­fi­ków pró­bo­wa­ło tego fachu i zda­rza­ły się im poje­dyn­cze reali­za­cje, ale póź­niej do tego nigdy nie wra­ca­li. Jest to bowiem pra­ca dość spe­cy­ficz­na”. Aby przy­bli­żyć jej taj­ni­ki, w miej­sce tra­dy­cyj­ne­go felie­to­nu poli­gra­ficz­ne­go, publi­ku­je­my dziś wywiad, któ­ry prze­pro­wa­dzi­łem z jed­nym z czo­ło­wych pro­jek­tan­tów znacz­ków pocz­to­wych, panem Andrze­jem Gosikiem.


W tym arty­ku­le znaj­dziesz m.in. odpo­wie­dzi na pyta­nia:
Jak wyglą­da pro­ces pro­jek­to­wa­nia znacz­ków?
Jakich tech­nik i narzę­dzi uży­wa się w pro­jek­to­wa­niu znacz­ków?
Jakie są spe­cy­ficz­ne zasa­dy pro­jek­to­wa­nia znacz­ków?
Jakie tech­ni­ki dru­ku znacz­ków są naj­czę­ściej stosowane?


Czy­taj dalej “Pro­jek­to­wa­nie znacz­ków pocztowych” »

Kla­sy­fi­ka­cja pro­duk­tów poligraficznych

czwartek, 27 maja, 2021

Z cyklu: Pro­duk­ty poligraficzne

Podej­mu­jąc się opi­su dowol­ne­go frag­men­tu rze­czy­wi­sto­ści, zarów­no tej zewnętrz­nej – postrze­ga­nej zmy­sła­mi, jak i wewnętrz­nej – psy­cho­lo­gicz­nej, wcie­la­my się nie­ja­ko w rolę biblij­ne­go Ada­ma. Czyż nie pod­sta­wo­wym jego wła­śnie zada­niem, było nazwa­nie i pogru­po­wa­nie poroz­rzu­ca­nych po raj­skim ogro­dzie obiek­tów zale­d­wie co powsta­łe­go z nico­ści świata?


W tym arty­ku­le znaj­dziesz m.in. odpo­wie­dzi na pyta­nia:
♦ Co to jest wyrób poli­gra­ficz­ny?
♦ Jak kla­sy­fi­ku­je się pro­duk­ty poli­gra­ficz­ne?
♦ Co to są pro­duk­ty pro­ste, zło­żo­ne i książkowe?


Czy­taj dalej “Kla­sy­fi­ka­cja pro­duk­tów poligraficznych” »

Kla­sy­fi­ka­cja opraw – część 2

sobota, 30 marca, 2019

Z cyklu: Publi­ka­cje książ­ko­we (10)
Dzi­siej­szym felie­to­nem zamy­ka­my cykl arty­ku­łów poświę­co­nych publi­ka­cjom książ­ko­wym. Koń­czy­my prze­rwa­ny tydzień temu wątek wykle­jek w opra­wach zło­żo­nych, a pozo­sta­ły czas jaki zde­cy­do­wa­li­ście się prze­zna­czyć na tę cho­chli­ko­wą lek­tu­rę,  wypeł­ni­my Wam pre­zen­ta­cją naj­cie­kaw­szych pro­jek­tów zali­cza­nych do  opraw spe­cjal­nych. Za tydzień pre­mie­ra nowe­go cyklu, któ­re­go tema­ty­ka pozo­sta­je jesz­cze tajemnicą.


W tym arty­ku­le znaj­dziesz m.in. odpo­wie­dzi na pytania:
Co to są wyklej­ki i jakie sa rodza­je wyklejek?
Jakie mate­ria­ły uży­wa się do pro­duk­cji wyklejek?
Jakie są rodza­je opraw specjalnych?
Co to są opra­wy spi­ra­lo­wa­ne, zin­te­gro­wa­ne, szwajcarskie?
Co to są opra­wy z otwar­tym grzbietem?
Co jest otabint?


Czy­taj dalej “Kla­sy­fi­ka­cja opraw – część 2” »

Kla­sy­fi­ka­cja opraw – część 1

sobota, 23 marca, 2019

Z cyklu: Publi­ka­cje książ­ko­we (9)
Osiem ostat­nich felie­to­nów poli­gra­ficz­nych poświę­ci­li­śmy dwóm pod­sta­wo­wym czę­ściom każ­dej publi­ka­cji książ­ko­wej: okład­ce i wkła­do­wi. Przy­szła wresz­cie dobra pora na połą­cze­nie ich ze sobą, nie­ro­ze­rwal­nym węzłem intro­li­ga­tor­skim. Od spo­so­bu, w jaki ten meza­lians będzie prze­pro­wa­dzo­ny, zale­ży kate­go­ria do któ­rej opra­wa zosta­nie zakwa­li­fi­ko­wa­na.  Dwa ostat­nie felie­to­ny tego cyklu, będą tej kla­sy­fi­ka­cji poświęcone.


W tym arty­ku­le znaj­dziesz m.in. odpo­wie­dzi na pytania:
Jakie są kry­te­ria kla­sy­fi­ka­cji opraw?
Co to są opra­wy pro­ste i jakie są ich rodzaje?
Co to są opra­wy zło­żo­ne i jakie są ich rodzaje?
Co to są opra­wy spe­cjal­ne i jakie są ich rodzaje?


Czy­taj dalej “Kla­sy­fi­ka­cja opraw – część 1” »

Wkła­dy – część 2

sobota, 16 marca, 2019

Z cyklu: Publi­ka­cje książ­ko­we (8)
Nie­prze­my­śla­ne roz­miesz­cze­nie mate­ria­łów w skład­kach, może skut­ko­wać wzro­stem kosz­tów pro­duk­cji, a nawet unie­moż­li­wić reali­za­cję zle­ce­nia według  usta­lo­nych zało­żeń. Tak­że wymia­ry nie­któ­rych mate­ria­łów, jakie win­ne być umiesz­czo­ne w publi­ka­cji, mogą nastrę­czyć wie­lu pro­ble­mów, zwłasz­cza wte­dy, gdy znacz­nie prze­kra­cza­ją one for­mat skład­ki pod­sta­wo­wej. Spró­bu­je­my się dziś tym tema­tom przyjrzeć.


W tym arty­ku­le znaj­dziesz m.in. odpo­wie­dzi na pyta­nia:
Cze­mu słu­ży makiet­ka stron w książ­ce?
Gdzie umiesz­czać stro­ny kolo­ro­we w publi­ka­cji książ­ko­wej?
Co to są prze­kład­ki i wyklej­ki?
Co to są wklej­ki, prze­dłuż­ki i alonże?


Czy­taj dalej “Wkła­dy – część 2” »

Wkła­dy – część 1

sobota, 9 marca, 2019

Z cyklu: Publi­ka­cje książ­ko­we (7)
Nie sza­ta zdo­bi czło­wie­ka, ani okład­ka książ­kę
. Trud­no zgo­dzić się z tym stwier­dze­niem, a jed­nak w obu przy­pad­kach to, co napraw­dę war­to­ścio­we i trwa­łe, ukry­te jest pod zewnętrz­ną, wysta­wio­ną na publicz­ny widok powło­ką i zapra­sza nas do spo­tka­nia ze sobą, na zupeł­nie innym pozio­mie. Nawet naj­pięk­niej wyko­na­na okład­ka, nie zastą­pi mery­to­rycz­nej war­to­ści tre­ści książ­ki,  wydru­ko­wa­nej  na stro­ni­cach jej wkładu.


W tym arty­ku­le znaj­dziesz m.in. odpo­wie­dzi na pytania:
Co to jest wkład?
Jakie są rodza­je wkładów?
Co to są skład­ki, nakład­ki i przyklejki?
Jakie są spo­so­by łącz­nie składek?
Co to jest otwieralność?

Czy­taj dalej “Wkła­dy – część 1” »

Efek­ty specjalne

sobota, 2 marca, 2019

Z cyklu: Publi­ka­cje książ­ko­we (6)
W dobie gospo­dar­ki ryn­ko­wej, okład­ka, oprócz funk­cji ochron­nej i infor­ma­cyj­nej, peł­ni też rolę  mar­ke­tin­go­wą i jako swo­iste opa­ko­wa­nie pro­duk­tu, ma za zada­nie wpły­nąć wyglą­dem na decy­zje zaku­po­we klien­ta. Wydaw­cy i ich pro­jek­tan­ci dwo­ją się i tro­ją nad wymy­śla­niem prze­róż­nych efek­tów spe­cjal­nych, któ­ry­mi zamie­rza­ją wes­przeć osią­gnię­cie celu sprze­da­żo­we­go. Omó­wi­my dziś kil­ka takich zabiegów.


W tym arty­ku­le znaj­dziesz m.in. odpo­wie­dzi na pytania:
Jakie sto­su­je się zabie­gi ochron­ne dla okładek?
Cze­mu słu­ży zaokrą­gla­nie i oku­wa­nie narożników?
Jaka jest rola i budo­wa obwoluty?
Do cze­go słu­żą fute­rał i etui?
W jakim celu uszla­chet­nia się okładki?


Czy­taj dalej “Efek­ty specjalne” »

Okład­ki twarde

niedziela, 17 lutego, 2019

Z cyklu: Publi­ka­cje książ­ko­we (4)
W prze­glą­dzie pod­sta­wo­wych typów okła­dek, nad­szedł czas na crème de la crème okład­ko­we­go świat­ka. Okład­ki twar­de, o któ­rych będzie dziś mowa, to zde­cy­do­wa­na eli­ta, wręcz ary­sto­kra­cja wśród opraw. Dla pro­jek­tan­ta, sta­no­wi ona spe­cy­ficz­ne wyzwa­nie, któ­re­mu nie spro­sta bez pozna­nia pod­staw tech­no­lo­gii intro­li­ga­tor­skiej sto­so­wa­nej przy jej pro­duk­cji. Ale, nie taki dia­beł strasz­ny, jak go malują.


W tym arty­ku­le znaj­dziesz m.in. odpo­wie­dzi na pytania:
Co to jest okład­ka twarda?
Jaka jest budo­wa okład­ki twardej?
Jakie są rodza­je mate­ria­łów usztywniających?
Co to są odsad­ki, kan­ci­ki, okła­dzi­nów­ki i grzbietówki?
Zasa­dy pro­jek­to­wa­nia okła­dek twardych?

Czy­taj dalej “Okład­ki twarde” »

Okład­ki miękkie

niedziela, 10 lutego, 2019

Z cyklu: Publi­ka­cje książ­ko­we (3)
W poprzed­nim odcin­ku roze­bra­li­śmy na czę­ści pierw­sze okład­kę zeszy­to­wą. Dzi­siaj pora na omó­wie­nie kolej­nej gru­py okła­dek. Nazwa­li­śmy je okład­ka­mi mięk­ki­mi, co wpraw­dzie odpo­wia­da ter­mi­no­lo­gii uży­wa­nej przez klien­tów dru­karń, ale nie do koń­ca jest zgod­ne z nor­ma­mi. Wyni­ka to z fak­tu, iż w poli­gra­fii na wszyst­ko są nor­my, ale w dru­kar­skim realu liczy się czę­sto vox popu­li, bo to on prze­cież jest tak waż­nym dla nas vox dei.


W tym arty­ku­le znaj­dziesz m.in. odpo­wie­dzi na pytania:
Co to jest okład­ka miękka?
Jakie są rodza­je okła­dek miękkich?
Jakich mate­ria­łów uży­wa się dla okła­dek miękkich?
Jak obli­czać gru­bość grzbietu?


Czy­taj dalej “Okład­ki miękkie” »

Okład­ki zeszytowe

niedziela, 3 lutego, 2019

Z cyklu: Publi­ka­cje książ­ko­we (2)
Zgod­nie z naszą defi­ni­cją, publi­ka­cja książ­ko­wa, aby nią być, musi skła­dać się z mini­mum dwóch czę­ści: okład­ki i wkła­du. Dziś przy­stę­pu­je­my do nie­spiesz­ne­go roz­bie­ra­nia na czyn­ni­ki pierw­sze, zewnętrz­nej czę­ści tego  duetu. Pro­jek­tu­jąc okład­kę, oka­zu­je się czę­sto, że brak zna­jo­mo­ści pod­sta­wo­wych pro­ce­sów intro­li­ga­tor­skich, nie­by­wa­le utrud­nia życie, któ­re prze­cież z zało­że­nia ma być lek­kie, twór­cze i sza­lo­ne. A nie jest…


W tym arty­ku­le znaj­dziesz m.in. odpo­wie­dzi na pytania:
Co to jest okładka?
Jaka jest defi­ni­cja okład­ki zeszytowej?
Jakie są zasa­dy pro­jek­to­wa­nia okła­dek zeszytowych?


Czy­taj dalej “Okład­ki zeszytowe” »

Defi­ni­cja opraw

niedziela, 27 stycznia, 2019

Z cyklu: Publi­ka­cje książ­ko­we (1)
Dzi­siej­szym felie­to­nem roz­po­czy­na­my cykl arty­ku­łów poświę­co­nych  pro­duk­tom poli­gra­ficz­nym, któ­re  umow­nie nazwie­my publi­ka­cja­mi książ­ko­wy­mi. Umow­ność ta wyni­ka z fak­tu, iż dru­ki o któ­rych będzie mowa, trud­no w pro­sty spo­sób zakwa­li­fi­ko­wać do kon­kret­nej gru­py. Spró­bu­je­my więc upo­rząd­ko­wać ten pozor­ny cha­os  i omó­wić przy oka­zji  kil­ka pro­ble­mów zwią­za­nych z  przy­go­to­wy­wa­niem do dru­ku pli­ków produkcyjnych.


W tym arty­ku­le znaj­dziesz m.in. odpo­wie­dzi na pytania:
Co to jest książka?
Jaka jest defi­ni­cja publi­ka­cji książkowej?
Co to jest oprawa?


Czy­taj dalej “Defi­ni­cja opraw” »

Kalen­da­rze trójdzielne

poniedziałek, 29 października, 2018

KALENDARZE TRÓJDZIELNE to cią­gle jeden z naj­po­pu­lar­niej­szych typów kalen­da­rzy ścien­nych. Mimo (a może wsku­tek) koniecz­no­ści cią­głe­go kory­go­wa­nia poło­że­nia okien­ka i usu­wa­nia „zuży­tych” mie­się­cy, męż­nie opie­ra­ją się dyk­ta­to­wi kom­pu­te­ry­za­cji, któ­ra sku­tecz­nie wyklu­czy­ła z nasze­go życia koniecz­ność wie­czor­ne­go nakrę­ca­nia zega­rów z kukuł­ką i  budzi­ków na sprężynę.

Czy­taj dalej “Kalen­da­rze trójdzielne” »

Tecz­ki ofertowe

sobota, 23 czerwca, 2018

Tym razem cho­chli­ko­we know-how poświę­ci­my  zasa­dom przy­go­to­wa­nia do dru­ku teczek ofer­to­wych.  Spra­wa wyda­je się nie­zwy­kle istot­na, gdyż tecz­ka ofer­to­wa zali­czo­na jest cią­gle do dyżur­ne­go zesta­wu gadże­tów rekla­mo­wych wrę­cza­nych klien­to­wi w cza­sie odwie­dzin po mar­ke­tin­go­wej kolę­dzie, jaką orto­dok­syj­ni han­dlow­cy usku­tecz­nia­ją regu­lar­nie. Czy­taj dalej “Tecz­ki ofertowe” »

Pla­ka­ty

niedziela, 17 czerwca, 2018

Wie­lu gra­fi­kom spra­wia pro­blem zało­że­nie opty­mal­ne­go wymia­ru dla pro­jek­to­wa­nych publi­ka­cji. Tak więc, kolej­ny odci­nek cho­chli­ko­we­go know-how poświę­ca­my omó­wie­niu tego zagad­nie­nia na przy­kła­dzie pro­ste­go tech­nicz­nie pro­duk­tu, jakim są pla­ka­ty rekla­mo­we. Druko­wa­ne są zazwy­czaj jed­no­stron­nie, rza­dziej dwu­stron­nie.  Czę­sto bywa­ją uszla­chet­nia­ne, poprzez pokry­cie folią mato­wą lub błyszczącą. 

Czy­taj dalej “Pla­ka­ty” »

Ulot­ki skła­da­ne – część 2

środa, 13 czerwca, 2018

Wie­lu gra­fi­ków nie uwzględ­nia fak­tu, że papier uży­wa­ny do dru­ku jest trój­wy­mia­ro­wy i oprócz sze­ro­ko­ści oraz wyso­ko­ści ma swo­ją gru­bość. W kon­se­kwen­cji zakła­da­ją rów­ne wymia­ry dla wszyst­kich skrzy­de­łek (łamów) pro­jek­to­wa­nej ulot­ki. W ten spo­sób zapro­jek­to­wa­na ulot­ka nie pre­zen­tu­je się atrak­cyj­nie a przy każ­dej pró­bie jej zło­że­nia powsta­je wybrzu­sze­nie skrzy­deł­ka, któ­re wcho­dzi do wewnątrz ulot­ki. Czy­taj dalej “Ulot­ki skła­da­ne – część 2” »

Ulot­ki skła­da­ne – część 1

sobota, 9 czerwca, 2018

Po lek­tu­rze poprzed­nie­go odcin­ka mamy już prze­ćwi­czo­ne zagad­nie­nia pod­sta­wo­we. Dziś może­my pójść o krok dalej. Jed­nak nadal poru­szać się będzie­my w obsza­rze dru­ków pro­stych, nazy­wa­nych też dru­ka­mi luź­ny­mi.  Nazwa ta jest  w peł­ni uza­sad­nio­na, gdyż część pro­jek­tan­tów pod­cho­dzi do zagad­nie­nia na praw­dzi­wie desi­gner­skim luzie, wycho­dząc z zało­że­nia, iż nie ma prost­szej rze­czy niż przy­go­to­wa­nie ulot­ki skladanej.

Czy­taj dalej “Ulot­ki skła­da­ne – część 1” »

Ulot­ki proste

środa, 6 czerwca, 2018

Fol­der, pla­kat czy książ­ka – dla dru­ka­rza to wsio ryba. Wszyst­ko ma postać arku­sza papie­ru, któ­ry trze­ba zadru­ko­wać jed­no lub dwu­stron­nie. Dopie­ro intro­li­ga­tor nada­je spra­wie kształt i postać użyt­ko­wą. W naszym roz­wa­ża­niach doty­czą­cych spo­so­bu przy­go­to­wa­nia pli­ków dp dru­ku pój­dzie­my tym intro­li­ga­tor­skim tro­pem i na pierw­szy ogień weź­mie­my pro­dukt naj­prost­szy z pro­stych czy­li ulot­kę pro­stą.

Czy­taj dalej “Ulot­ki proste” »

Kalen­da­rze – zasko­cze­nie w poligrafii

środa, 28 września, 2011

Zasko­cze­nie to stan, któ­ry per­ma­nent­nie nas zaska­ku­je. I to w sytu­acjach wyda­wa­ło­by się łatwo prze­wi­dy­wal­nych. Dro­go­wców zaska­ku­je zima, matu­rzy­stów maj, podat­ni­ków ter­min odda­nia PIT-u.  W mar­ke­tin­gu, czę­sto wiel­kim zasko­cze­niem jest nowy rok. Przy­go­to­wa­nie kalen­da­rzy odkła­da się bowiem na ostat­ni kwar­tał, mie­siąc bądź tydzień roku, paku­jąc się tym samym w naj­trud­niej­szy i naj­droż­szy okres w poli­gra­fii. Czy­taj dalej “Kalen­da­rze – zasko­cze­nie w poligrafii” »

Wyro­by teczkopodobne

środa, 6 lipca, 2011

W tak zwa­nych słusz­nie minio­nych cza­sach życie było pro­ste, wręcz pro­stac­kie. Poli­gra­fia też. Uwo­dze­nie klien­tów feerią barw i wymyśl­no­ścią kształ­tów, było zarów­no tech­nicz­nie jak i ide­olo­gicz­nie trud­ne, a prak­tycz­nie nie­po­trzeb­ne. Tecz­ki (bo o nich dziś mowa) koja­rzy­ły się bar­dziej z taj­ny­mi archi­wa­mi SB, niż z pod­sta­wo­wym gadże­tem mar­ke­tin­go­wym. Sier­mięż­ne, wią­za­ne w pętel­kę, sza­ro-bure two­ry, sta­no­wi­ły nie­odzow­ny atry­but socja­li­stycz­nej biu­ro­kra­cji. Czy­taj dalej “Wyro­by teczkopodobne” »