Procesy poligraficzne

Druk cyfro­wy – fak­ty i mity

czwartek, 20 maja, 2021

Z cyklu: Prak­tycz­ny Porad­nik Poligraficzny

Pro­roc­twa na temat rychłe­go koń­ca off­se­tu i dys­ku­sje o jego wyż­szo­ści nad dru­kiem cyfro­wym towa­rzy­szy­ły mojej pra­cy zawo­do­wej prak­tycz­nie od począt­ku. Mija­ły deka­dy, zmie­nia­ły się poko­le­nia, a obie tech­no­lo­gie jak ist­nia­ły, tak ist­nie­ją i czu­ją się cał­kiem nie­źle. Wyda­je się nawet, iż żyją w spe­cy­ficz­nej sym­bio­zie, kar­miąc się sobą nawza­jem. Tak więc roz­pa­try­wa­nie dru­ku cyfro­we­go w opo­zy­cji do dru­ku off­se­to­we­go nie ma więk­sze­go sen­su, gdyż każ­da z tych tech­nik ma swo­je atu­ty, a druk cyfro­wy w mia­rę upły­wu lat znaj­du­je opty­mal­ne dla sie­bie miej­sce w sze­re­gu.


W tym arty­ku­le znaj­dziesz odpo­wie­dzi na pytania:
♦ Jakie są naj­waż­niej­sze zale­ty dru­ku cyfrowego?
♦ Jakie wady zarzu­ca się dru­ko­wi cyfrowemu?
♦ Jakie są argu­men­ty pro­du­cen­tów maszyn cyfrowych?


Czy­taj dalej “Druk cyfro­wy – fak­ty i mity” »

Błę­dy składu

środa, 12 maja, 2021

Z cyklu: Prak­tycz­ny Porad­nik Poligraficzny

Dziś pre­zen­tu­ję subiek­tyw­ny wybór głów­nych błę­dów skła­du, z jaki­mi spo­tka­łem się w trak­cie „obco­wa­nia” z pli­ka­mi pro­duk­cyj­ny­mi prze­sy­ła­ny­mi do dru­ku przez klien­tów dru­kar­ni, w któ­rej spę­dzi­łem pra­wie poło­wę życia. Mowa o pli­kach wyni­ko­wych, czy­li uzna­nych przez ich twór­ców za goto­we do dru­ku. Lista obej­mu­je jedy­nie te błę­dy, któ­re mimo upły­wu lat i dwu­krot­nej wymia­ny poko­le­nio­wej powta­rza­ły się najczęściej.


W tym arty­ku­le znaj­dziesz odpo­wie­dzi na pytania:
♦ Jakie są naj­częst­sze błę­dy składu?
♦ Kie­dy nie sto­so­wać wcię­cia aka­pi­to­we­go i spacji?
♦ Co to jest bękart, wdo­wa, szewc i sierota?
♦ Co to jest mar­gi­nes optyczny?


Czy­taj dalej “Błę­dy składu” »

Korek­ta i redakcja

czwartek, 6 maja, 2021

Z cyklu: Prak­tycz­ny Porad­nik Poligraficzny

Wpro­wa­dza­jąc tekst do kom­pu­te­ra, war­to zadbać same­mu o wyko­na­nie jego wstęp­nej korek­ty, nato­miast żad­ną mia­rą nie nale­ży rezy­gno­wać z pro­fe­sjo­nal­nej korek­ty sty­li­stycz­nej i redak­cji języ­ko­wej, co nie­ste­ty sta­je się obec­nie dość czę­stym zja­wi­skiem. Pamię­taj­my, że źle rozu­mia­na oszczęd­ność kosz­tów, jaką kusi idea self-publi­shin­gu, odbić się może nega­tyw­nie na jako­ści pro­duk­tu final­ne­go, a tym samym na powo­dze­niu całe­go przedsięwzięcia.


W tym arty­ku­le znaj­dziesz odpo­wie­dzi na pytania:
♦ Co to jest auto­ko­rek­ta i sty­le tekstowe?
♦ Jakie są głów­ne zasa­dy prac nad tekstem?
♦ Jakie są kosz­ty korek­ty i redakcji?
♦ Jakich zna­ków korek­tor­skich się używa?


Czy­taj dalej “Korek­ta i redakcja” »

Prak­tycz­ny porad­nik poligraficzny

poniedziałek, 3 maja, 2021

Przez ostat­nie kil­ka lat w krę­gach osób i insty­tu­cji zwią­za­nych ze sło­wem pisa­nym, poli­gra­fią i dzia­łal­no­ścią wydaw­ni­czą dużą popu­lar­no­ścią cie­szy się tzw. self-publi­shing. Isto­tą tego zja­wi­ska jest pró­ba mak­sy­mal­ne­go wyeli­mi­no­wa­nia z pro­ce­su wydaw­ni­cze­go wszel­kiej maści pośred­ni­ków, w tym przede wszyst­kim tra­dy­cyj­nych wydaw­nictw i dys­try­bu­to­rów, któ­rzy za swo­je usłu­gi pobie­ra­ją odpo­wied­nie mar­że, czę­sto pochła­nia­ją­ce lwią część przy­cho­du ze sprze­da­ży.


W tym arty­ku­le znaj­dziesz odpo­wie­dzi na pytania:
♦ O czym jest »Prak­tycz­ny Porad­nik Poligraficzny«?
♦ Dla kogo jest prze­zna­czo­ny ten poradnik?
♦ Gdzie moż­na kupić pierw­szy tom poradnika?


Czy­taj dalej “Prak­tycz­ny porad­nik poligraficzny” »

Świa­tło

sobota, 11 maja, 2019

Z cyklu: Typo­gra­fia na co dzień (#6)
Ist­nie­je wśród typo­gra­fów prze­ko­na­nie, iż na osta­tecz­ną czy­tel­ność i pięk­no skła­du wpływ mają nie tyle obiek­ty wydru­ko­wa­ne, co prze­strzeń pomię­dzy nimi. Podob­nie jak pust­ka jest pod­sta­wą for­my, świa­tło  pomię­dzy wier­sza­mi, wyra­za­mi i zna­ka­mi jest pod­sta­wą typo­gra­fii. Idąc tym tro­pem, zaj­mie­my się dziś odstę­pa­mi mię­dzy­zna­ko­wy­mi i mię­dzy­wy­ra­zo­wy­mi, któ­re wła­śnie ze świa­tła są zbudowane.


W tym arty­ku­le znaj­dziesz odpo­wie­dzi na pytania:
♦ Co to jest ker­ning i tracking?
♦ Jakie są rodza­je justowania?
♦ Jakie są narzę­dzia zarzą­dza­nia tymi parametrami?
♦ Jakie są rodza­je sze­ro­ko­ści znaków?


Czy­taj dalej “Świa­tło” »

Znak

sobota, 4 maja, 2019

Z cyklu: Typo­gra­fia na co dzień (#5)
Sko­ro zna­my już ilość zna­ków naszej publi­ka­cji i pod­ję­li­śmy tak­że decy­zję co do wybo­ru kro­jów pisma, któ­ry­mi skła­dać będzie­my poszcze­gól­ne czę­ści tek­stu, zgod­nie z zasa­dą od ogó­łu do szcze­gó­łu, przy­szła teraz pora na dobór wiel­ko­ści czy­li stop­nia pisma i odle­gło­ści pomię­dzy poszcze­gól­ny­mi wier­sza­mi tek­stu, zwa­nej inter­li­nią. Parę słów poświę­ci­my tak­że, tajem­ni­czo brzmią­cej „wyso­ko­ści x”.


W tym arty­ku­le znaj­dziesz odpo­wie­dzi na pytania:
♦ Jakie są typo­gra­ficz­ne jed­nost­ki miary?
♦ Co to jest pole znaku?
♦ Co to są linie pisma?
♦ Co to jest wyso­kość zna­ku i interlinia?
♦ Co to jest wyso­kość “x”?


Czy­taj dalej “Znak” »

Odmia­ny krojów

sobota, 27 kwietnia, 2019

Z cyklu: Typo­gra­fia na co dzień (#4)
Typo­graf two­rząc dany krój, prze­waż­nie pło­dzi od razu kil­ka lub kil­ka­na­ście jego odmian, powo­łu­jąc w ten spo­sób do życia rodzi­nę kro­jów, któ­ra (jak to rodzi­na) pod jed­nym dachem i jed­ną nazwą, kry­je osob­ni­ków prze­róż­ne­go auto­ra­men­tu, postu­ry i cha­rak­te­ru. Spójrz­my na nich z podob­ne­go punk­tu widze­nia, z jakie­go oce­nia­ją się nawza­jem człon­ko­wie typo­wej, kocha­ją­cej się oczy­wi­ście, rodzi­ny ludzkiej.


W tym arty­ku­le znaj­dziesz odpo­wie­dzi na pytania:
♦ Co to jest gru­bość, sze­ro­kość i pochy­le­nie znaków?
♦ Co to są kro­je bez­sze­ry­fo­we i szeryfowe?
♦ Co to są kro­je jed­no­ele­men­to­we i dwuelementowe?
♦ Jakie są histo­rycz­ne kry­te­ria podzia­łu krojów?


Czy­taj dalej “Odmia­ny krojów” »

Krój pisma

sobota, 20 kwietnia, 2019

Z cyklu: Typo­gra­fia na co dzień (#3)
Obję­tość skryp­tu autor­skie­go wyra­żo­na w arku­szach wydaw­ni­czych bądź w arku­szach autor­skich, to z pew­no­ścią naj­istot­niej­szy czyn­nik, mają­cy wpływ na koń­co­wą obję­tość publi­ka­cji. Ale to dopie­ro począ­tek kło­po­tów. Po zakwa­li­fi­ko­wa­niu mate­ria­łów do reali­za­cji, na sce­nę wkra­cza pro­jek­tant. Jego zada­niem jest nada­nie dzie­łu okre­ślo­nej posta­ci typo­gra­ficz­nej, w któ­rej ujrzy ona świa­tło dzienne.


W tym arty­ku­le znaj­dziesz odpo­wie­dzi na pytania:
♦ Co to jest krój pisma?
♦ Czy ist­nie­ją pra­wa autor­skie do kro­jów pisma?
♦ Co to są maju­sku­ły i minuskuły?
♦ Jakie są rodza­je cyfr?
♦ Co to są liga­tu­ry i zna­ki specjalne?


Czy­taj dalej “Krój pisma” »

Arkusz wydaw­ni­czy

sobota, 13 kwietnia, 2019

Z cyklu: Typo­gra­fia na co dzień (#2)
Kie­ru­jąc do dru­kar­ni zapy­ta­nie kal­ku­la­cyj­ne, powsta­je przede wszyst­kim koniecz­ność spre­cy­zo­wa­nia sza­cun­ko­wej ilo­ści stron, jaką będzie mia­ła pla­no­wa­na do dru­ku publi­ka­cja. Ponie­waż temat jest zło­żo­ny, a czyn­ni­ków któ­re mają wpływ na koń­co­wą obję­tość książ­ki jest wie­le, roz­pra­co­wa­niu tego zagad­nie­nia poświę­ci­my począt­ko­we odcin­ki nasze­go typo­gra­ficz­ne­go seria­lu, podzie­lo­ne­go na dwa tema­tycz­ne sezo­ny.


W tym arty­ku­le znaj­dziesz odpo­wie­dzi na pytania:
♦ Co to jest znor­ma­li­zo­wa­ny maszynopis?
♦ Co to jest arkusz drukarski?
♦ Co to jest arkusz wydaw­ni­czy i autorski?
♦ Jak poli­czyć, ile stron będzie mia­ła publikacja?


Czy­taj dalej “Arkusz wydawniczy” »

Wstęp do typografii

sobota, 6 kwietnia, 2019

Z cyklu: Typo­gra­fia na co dzień (#1)
„Książ­ka nie jest już jedy­ną posta­cią sło­wa dru­ko­wa­ne­go. Znacz­ną część istot­nych tre­ści publi­ku­je się dzi­siaj w for­mie gazet, cza­so­pism, reklam. […] Pro­duk­cja kro­jów pisma, wymy­śla­nie nowych czcio­nek docho­dzi do absur­du. Moż­na dostrzec całą masę małych i malut­kich kie­run­ków, z któ­rych każ­dy błą­dzi na swój spo­sób”. [1]

_


W tym arty­ku­le znaj­dziesz odpo­wie­dzi na pytania:
♦ Czy typo­gra­fia jest jesz­cze dziś potrzebna?
♦ Jaka jest obec­nie rola typografii?
♦ Jakie książ­ki o typo­gra­fii war­to przeczytać?


Czy­taj dalej “Wstęp do typografii” »

I – jak Impozycja

wtorek, 5 czerwca, 2018

Iv3MPOZYCJA, czy­li mon­taż elek­tro­nicz­ny, trak­to­wa­na bywa jako ostat­ni etap pre­pres­su lub też jako pierw­szy etap pro­duk­cji. Tak czy siak, tra­fia tutaj każ­dy plik pro­duk­cyj­ny, któ­ry niczym biblij­ny wiel­błąd, prze­do­stał się przez igiel­ne ucho pre­fli­gh­tin­gu. Wszyst­ko, co ma być wydru­ko­wa­ne tech­ni­ką off­se­to­wą, musi być wcze­śniej zmon­to­wa­ne w odpo­wied­nie arku­sze dru­kar­skie, a następ­nie prze­nie­sio­ne przez sys­tem naświe­tle­nia CTP na matry­ce poligraficzne. 

Czy­taj dalej “I – jak Impozycja” »

L – jak Lakierowanie

wtorek, 5 czerwca, 2018

L3AKIEROWANIE UV zali­cza­my do naj­po­pu­lar­niej­szych pro­ce­sów post­pres­so­wych, któ­rych głów­nym celem jest nada­nie pro­duk­to­wi poli­gra­ficz­ne­mu dodat­ko­wych walo­rów este­tycz­nych i ochron­nych. Lakie­ro­wać moż­na zarów­no całe powierzch­nie arku­sza jak i wybra­ne jego frag­men­ty. W dzi­siej­szym felie­to­nie przyj­rzy­my się głów­nie lakie­ro­wa­niu wybiór­cze­mu, szcze­gól­nie podat­ne­mu na cho­chli­ko­we harce*.

Czy­taj dalej “L – jak Lakierowanie” »

F – jak Falcowanie

wtorek, 5 czerwca, 2018

F jak falcowanieALCOWANIE –  pro­ces poli­gra­ficz­ny, któ­ry jako pierw­szy tra­fia do cho­chli­ko­we­go alfa­be­tu, mógł­by zna­leźć się rów­nie dobrze pod liter­ką Z lub S. Zła­my­wa­nie, skła­da­nie, fal­co­wa­nie to okre­śle­nia doty­czą­ce tej samej czyn­no­ści intro­li­ga­tor­skiej, pole­ga­ją­cej na zło­że­niu arku­sza papie­ru do for­ma­tu dwu- lub wie­lo­krot­nie mniej­sze­go. Czyn­ność tę moż­na wyko­ny­wać zarów­no ręcz­nie, jak i maszynowo.

Czy­taj dalej “F – jak Falcowanie” »

L – jak let­te­press (cz.3)

niedziela, 3 czerwca, 2018

L jak letterpressETTERPRESS stał się mimo­cho­dem tema­tem prze­wod­nim całe­go cho­chli­ko­we­go lata 2015 i dzi­siaj po raz trze­ci wra­ca­my to tego zagad­nie­nia. Zgod­nie z obiet­ni­cą z poprzed­nie­go odcin­ka uzu­peł­nia­my nasz „Deka­log dobre­go pro­jek­to­wa­nia pod let­ter­press” o bra­ku­ją­ce pięć porad, będą­cych (tak, jak poprzed­nie odcin­ki)* owo­cem wizy­ty cho­chli­ko­bu­sa w typo­gra­ficz­nej pra­cow­ni Pan­Bon­Ton** w Biel­sku Białej.

Czy­taj dalej “L – jak let­te­press (cz.3)” »

L – jak let­ter­press (cz.2)

sobota, 2 czerwca, 2018

L jak letterpressETTERPRESS coraz śmie­lej pała­szu­je swój kawa­łek tor­tu na pol­skim ryn­ku poli­gra­ficz­nym. Jed­nak dla czę­ści gra­fi­ków para­ją­cych się dotych­czas pro­jek­to­wa­niem prac pod druk off­se­to­wy i cyfro­wy, jest to teren dzie­wi­czy. Stąd cho­chli­ko­wa pró­ba ogar­nię­cia pro­ble­mu. W poprzed­nim odcin­ku* wypi­li­śmy zie­lo­ną her­ba­tę i pogła­ska­li­śmy przy­tu­la­ste­go kota snu­ją­ce­go się leni­wie po pra­cow­ni Pan­Bon­To­na**. Dziś czas ogłosić: 

Czy­taj dalej “L – jak let­ter­press (cz.2)” »

L – jak Let­ter­press (cz.1)

piątek, 1 czerwca, 2018

L jak letterpressETTERPRESS czy­li druk typo­gra­ficz­ny to prze­sta­rza­ła, nie­efek­tyw­na i nie­opła­cal­na tech­no­lo­gia dru­ku. Zre­ali­zo­wa­ny tą meto­dą wyrób koń­co­wy nie jest w sta­nie kon­ku­ro­wać zarów­no ceną, ter­mi­nem reali­za­cji, pale­tą zasto­so­wań, jak i jako­ścią barw z kolo­ro­wym blich­trem, ofe­ro­wa­nym przez współ­cze­sny jar­mark poli­gra­ficz­ny. Jed­nym trą­ci mysz­ką, innym cuch­nie zde­chłym szczu­rem. A jed­nak…_

Czy­taj dalej “L – jak Let­ter­press (cz.1)” »

Wery­fi­ka­cja w drukarni

poniedziałek, 20 marca, 2017

Odpo­wie­dzial­ność za pra­wi­dło­we przy­go­to­wa­nie pra­cy do dru­ku spa­da głów­nie na zle­ce­nio­daw­cę. Tym nie mniej, sza­nu­ją­ce się zakła­dy poli­gra­ficz­ne podej­mu­ją coraz licz­niej­sze dzia­ła­nia, dodat­ko­wo wery­fi­ku­ją­ce pra­cę Klien­ta. Cze­go zatem może­my się dziś spo­dzie­wać a nawet wyma­gać od dru­kar­ni, kie­dy już powie­rzy­my jej swo­je mniej lub bar­dziej wypiesz­czo­ne gra­ficz­nie dziecko?

Czy­taj dalej “Wery­fi­ka­cja w drukarni” »

Lakie­ro­wa­nie uv i foliowanie

niedziela, 22 stycznia, 2017

W prze­ci­wień­stwie do lakie­ro­wa­nia maszy­no­we­go, pro­ce­sy folio­wa­nia i lakie­ro­wa­nia UV wyma­ga­ją świa­do­mej decy­zji już na eta­pie pro­jek­to­wa­nia publi­ka­cji. Te meto­dy uszla­chet­nia­nia posze­rza­ją znacz­nie moż­li­wo­ści pro­jek­to­we i mają istot­ny wpływ na wygląd, odbiór i trwa­łość pro­duk­tu poli­gra­ficz­ne­go. Czy­taj dalej “Lakie­ro­wa­nie uv i foliowanie” »

Lakie­ro­wa­nie

niedziela, 15 stycznia, 2017

Zle­ca­jąc publi­ka­cję do dru­ku, Klien­ci nie mają zazwy­czaj pro­ble­mu z okre­śle­niem swo­ich potrzeb w obsza­rze kolo­ry­sty­ki, ter­mi­nu reali­za­cji i ceny. Wia­do­mo, druk ma być kolo­ro­wy, ter­min krót­ki a cena niska. Dro­gą kolej­nych przy­bli­żeń i kil­ku pytań uzu­peł­nia­ją­cych, usta­la­my w mia­rę szyb­ko para­me­try tech­nicz­ne publi­ka­cji i doga­du­je­my cenę, będą­cą wypad­ko­wą sen­nych marzeń i twar­dych realiów. Czy­taj dalej “Lakie­ro­wa­nie” »