SELF-PUBLISHING

Korekta i redakcja

poniedziałek, Czerwiec 17th, 2019

Z cyklu: self-publishing po pol­sku [#2]
Poprzedni odci­nek naszego cyklu poświę­co­nego self-publishingowi, zakoń­czy­li­śmy spe­cy­fi­ka­cją głów­nych dzia­łań, jakie wcho­dzą w skład pro­cesu wydaw­ni­czego. Wszyst­kie one zostały objęte naszym pro­jek­tem „Wydaj­TO­Sam”, który reali­zu­jemy razem z dru­kar­nią cuddruk.pl. Kie­ru­jemy go do wszyst­kich auto­rów, któ­rzy noszą się z zamia­rem wyda­nia swo­jego dzieła w postaci publi­ka­cji książkowej.

 

Czy­taj dalej “Korekta i redakcja” »

Wydaj to sam

niedziela, Czerwiec 9th, 2019

Z cyklu: self-publishing po pol­sku [#1]
Przez ostat­nie kilka lat w krę­gach osób i insty­tu­cji zwią­za­nych ze sło­wem pisa­nym, poli­gra­fią i dzia­łal­no­ścią wydaw­ni­czą, dużą popu­lar­no­ścią cie­szy się tzw. self-publishing. Z pew­no­ścią na rynku pol­skim przy­czy­nił się do tego spek­ta­ku­larny suk­ces finan­sowy książki Michała Sza­frań­skiego, pt.: Finan­sowy Ninya, która została przez autora wydana wła­śnie metodą self-publishingu.

 

 

Czy­taj dalej “Wydaj to sam” »