Author Archive

Rodza­je ulotek

wtorek, 12 października, 2021

Z cyklu: Pro­duk­ty poli­gra­ficz­ne – dru­ki rekla­mo­we [2]

https://www.gettyimages.com/

Spo­śród wszyst­kich zapa­chów dzie­ciń­stwa w szcze­gól­ny spo­sób pozo­stał w moim ser­cu zapach ulo­tek zachod­nich pro­du­cen­tów samo­cho­dów. W owych cza­sach kolek­cjo­no­wa­ła je dzie­ciar­nia ze wszyst­kich chy­ba kra­jów demo­lu­du. Rynek prak­tycz­nie nie ist­niał, a więc rynek ulo­tek też był dla nas czymś egzo­tycz­nym. Ulot­ki i inne kolo­ro­we mate­ria­ły rekla­mo­we pozy­ski­wa­li­śmy pisząc bła­gal­ne listy do amba­sad państw ide­olo­gicz­nie nam wro­gich, lub wprost do zachod­nich firm.


W tym arty­ku­le oma­wia­my m.in.  nastę­pu­ją­ce zagad­nie­nia:
Defi­ni­cja ulo­tek
Funk­cje ulo­tek
Rodza­je ulotek


Czy­taj dalej “Rodza­je ulotek” »

Rekla­ma

sobota, 2 października, 2021

Z cyklu: Pro­duk­ty poli­gra­ficz­ne – dru­ki rekla­mo­we [1]

https://www.idmgroup.com/

Kie­dy przy­pa­trzy­my się funk­cji, histo­rii powsta­nia a tak­że tech­no­lo­gii pro­duk­cji ulo­tek, pla­ka­tów i gaze­tek rekla­mo­wych, przy­zna­my, iż da się w mia­rę sen­sow­nie obro­nić przy­po­rząd­ko­wa­nie ich do jed­nej gru­py. Zanim więc przy­stą­pi­my do oma­wia­nia poszcze­gól­nych pro­duk­tów wcho­dzą­cych w skład DRUKÓW REKLAMOWYCH, kil­ka aka­pi­tów wypa­da poświę­cić poję­ciu czy też zja­wi­sku, któ­re te pro­duk­ty łączy. Jest nim bez wąt­pie­nia REKLAMA

 

W tym arty­ku­le oma­wia­my m.in.  nastę­pu­ją­ce zagad­nie­nia:
Defi­ni­cja rekla­my
Gene­za rekla­my
Począt­ki rekla­my dru­ko­wa­nej
Rekla­ma w marketingu


Czy­taj dalej “Rekla­ma” »

Pro­duk­cja wizytówek

sobota, 11 września, 2021

Z cyklu: Pro­duk­ty poli­gra­ficz­ne – wizy­tów­ki [7]

Pro­ces reali­za­cji prak­tycz­nie każ­de­go wyro­bu poli­gra­ficz­ne­go roz­po­czy­na się od prac pro­jek­to­wych, a koń­czy na pro­ce­sach intro­li­ga­tor­skich i uszla­chet­nia­ją­cych. Kil­ka zagad­nień z obsza­ru pro­jek­to­wa­nia omó­wi­li­śmy w odcin­ku poprzed­nim, a dziś, na koniec nasze­go wizy­tów­ko­we­go seria­lu, zapra­szam na krót­ką wyciecz­kę po dzia­łach pro­duk­cyj­nych zakła­du poli­gra­ficz­ne­go, w któ­rym nasza wizy­tów­ka będzie realizowana.


W tym arty­ku­le oma­wia­my m.in.  nastę­pu­ją­ce zagadnienia:
Tech­ni­ki dru­ku wizytówek
Personalizacja
Pro­ce­sy intro sto­so­wa­ne przy pro­duk­cji  wizytówek
Pro­ce­sy uszla­chet­nia­ją­ce sto­so­wa­ne przy pro­duk­cji  wizytówek


Czy­taj dalej “Pro­duk­cja wizytówek” »

Pro­jek­to­wa­nie wizytówek

sobota, 4 września, 2021

Z cyklu: Pro­duk­ty poli­gra­ficz­ne – wizy­tów­ki [6]

thebalancesmb.com

Wyda­wać by się mogło, że taki bzdet, jak wizy­tów­ka nie powi­nien spra­wiać więk­szych pro­ble­mów pro­jek­to­wych, ale w prak­ty­ce oka­zu­je się, że kolej­ne poko­le­nia gra­fi­ków poty­ka­ją się o podob­ne „dro­bia­zgi”. Oczy­wi­ście trud­no tutaj o jakieś kon­kret­ne nor­my i jedy­nie słusz­ne zasa­dy, tym nie­mniej bez wzglę­du na poziom kre­atyw­no­ści i twór­czą wenę pro­jek­tan­ta, parę pod­sta­wo­wych pra­wi­deł war­to jed­nak przestrzegać.


W tym arty­ku­le oma­wia­my m.in.  nastę­pu­ją­ce zagad­nie­nia:
Spa­dy i mar­gi­ne­sy wewnętrz­ne dla wizy­tó­wek.
Orien­ta­cja i kolej­ność stron wizy­tów­ki.
Fon­ty i otwo­ry sto­so­wa­ne w wizy­tów­kach.
Maski pod lakier wybiór­czy i pod tłoczenie.


Czy­taj dalej “Pro­jek­to­wa­nie wizytówek” »

Augmen­ted reality

sobota, 28 sierpnia, 2021

Z cyklu: Pro­duk­ty poli­gra­ficz­ne – plakaty

Pla­kat jest zazwy­czaj odpo­wie­dzią na jakiś wcze­śniej zada­ny przez klien­ta lub same­go arty­stę temat. Może to być kon­kret­ny film, spek­takl czy też festi­wal. Pro­jekt musi być pró­bą opo­wie­dze­nia histo­rii, do któ­rej pla­kat ma nawią­zy­wać. Pla­kat zawsze musi dzia­łać swo­im prze­ka­zem i zna­kiem“.

Na temat pro­jek­to­wa­nia pla­ka­tów roz­ma­wia­łem nie­daw­no z prof. Kają RENKAS, któ­ra w swo­ich pra­cach czę­sto wyko­rzy­stu­je tech­ni­kę augmen­ted reali­ty, czy­li tzw. rze­czy­wi­stość roz­sze­rzo­ną. Peł­ny zapis roz­mo­wy znaj­dzie­cie Pań­stwo na łamach naj­now­sze­go (lipiec-sier­pień 2021) wyda­nia mie­sięcz­ni­ka “Świat Dru­ku”, a na blo­gu publi­ku­je­my frag­ment zwią­za­ny wła­śnie z  augmen­ted reali­ty. Czy­taj dalej “Augmen­ted reality” »

Pod­ło­ża dru­ko­we dla wizytówek

czwartek, 5 sierpnia, 2021

Z cyklu: Pro­duk­ty poli­gra­ficz­ne – wizy­tów­ki [5]

printdirtcheap.com

W zależ­no­ści od fan­ta­zji pro­jek­tan­ta oraz upodo­bań klien­ta, do dru­ku wizy­tó­wek sto­so­wa­ne są bar­dzo zróż­ni­co­wa­ne rodza­je pod­ło­ży dru­ko­wych, od typo­wych papie­rów powle­ka­nych począw­szy, poprzez papie­ry ozdob­ne i czer­pa­ne, a skoń­czyw­szy na two­rzy­wach sztucz­nych i meta­lo­wych blasz­kach. Osta­tecz­ny wybór pod­ło­ża dru­ko­we­go musi też uwzględ­niać moż­li­wo­ści i ogra­ni­cze­nia uży­tych tech­no­lo­gii dru­ku i uszlachetniania.


W tym arty­ku­le znaj­dziesz m.in. odpo­wie­dzi na pytania:
Jakie stan­dar­do­we papie­ry uży­wa się do dru­ku wizytówek?
Któ­re papie­ry ozdob­ne są w wizy­tów­kach wykorzystywane?
Czy i kie­dy sto­so­wać papie­ry czer­pa­ne w dru­ku wizytówek?
Jakie pod­ło­ża nie­kon­wen­cjo­nal­ne uży­wa się w dru­ku wizytówek?


Czy­taj dalej “Pod­ło­ża dru­ko­we dla wizytówek” »

For­ma­ty wizytówek

czwartek, 8 lipca, 2021

Z cyklu: Pro­duk­ty poli­gra­ficz­ne – wizy­tów­ki [4]

moon.com

Kre­atyw­ność pro­jek­tan­tów wizy­tó­wek wyda­je się nie mieć gra­nic i teo­re­tycz­nie wizy­tów­ka może posia­dać nawet for­mat bil­l­bo­ar­du. W prak­ty­ce jed­nak obo­wią­zu­ją tu pew­ne nor­my, za prze­kro­cze­nie któ­rych nie tra­fia się wpraw­dzie przed obli­cze spra­wie­dli­wo­ści, ale moż­na nara­zić się na gry­mas zasko­cze­nia lub – co gor­sza – lek­ce­wa­że­nia, ze stro­ny nasze­go inter­lo­ku­to­ra, któ­re­mu wizy­tów­kę wrę­czyć pragniemy.


W tym arty­ku­le znaj­dziesz m.in. odpo­wie­dzi na pyta­nia:
Jakie są stan­dar­do­we for­ma­ty wizy­to­wek?
Co to jest for­mat kar­ty iden­ty­fi­ka­cj­nej?
Jakie wymia­ry mają wizy­tów­ki kwa­dra­to­we?
Jaki for­mat mają wizy­tów­ki skła­da­ne?
Jakie są rodza­je wizy­tó­wek z zaokrą­glo­ny­mi rogami?


Czy­taj dalej “For­ma­ty wizytówek” »

Wizy­tów­ki Multiloft

czwartek, 24 czerwca, 2021

Z cyklu: Pro­duk­ty poli­gra­ficz­ne – wizy­tów­ki [3]

printitpinc.co.nz

W naszym wizy­tów­ko­wym seria­lu dziś nie­wąt­pli­wy hit ostat­nich lat, jakim jest tech­no­lo­gia Mul­ti­loft. Ta swo­ista skła­dan­ka kil­ku rodza­jów papie­rów, robi praw­dzi­wą furo­rę w prze­my­śle poli­gra­ficz­nym i jako tech­no­lo­gia pro­duk­cji wizy­tó­wek, zasłu­gu­je na szcze­gól­ne zain­te­re­so­wa­nie zarów­no ze stro­ny klien­tów dru­karń, jak i pro­jek­tan­tów wizytówek.


W tym arty­ku­le znaj­dziesz m.in. odpo­wie­dzi na pytania:
Co to jest tech­no­lo­gia Multiloft?
Jakie pod­ło­ża dru­ko­we moż­na w niej stosować?
Jak wyko­rzy­stu­je się Mul­ti­loft w połą­cze­niu z NFC?
Co to jest Magnet Sheets?


Czy­taj dalej “Wizy­tów­ki Multiloft” »

Rodza­je wizytówek

czwartek, 17 czerwca, 2021

Z cyklu: Pro­duk­ty poli­gra­ficz­ne – wizy­tów­ki [2]

https://www.shiplilly.com/blog/chinese-business-etiquette-tips/

Cza­sy się zmie­nia­ją, zwy­cza­je też, ale wbrew pozo­rom, pod­sta­wo­we funk­cje współ­cze­snych wizy­tó­wek, nie odbie­ga­ją spe­cjal­nie od funk­cji, jakie peł­ni­ły oneg­daj. Nadal słu­żą one głów­nie wymia­nie pod­sta­wo­wych danych oso­bo­wych. Male­je nato­miast licz­ba stric­te pry­wat­nych funk­cji wizy­tó­wek, na rzecz funk­cji służ­bo­wych. Nowo­ścią może być tak­że rosną­ca rola funk­cji mar­ke­tin­go­wych i rekla­mo­wych. Z tego punk­tu widze­nia może­my wyróż­nić trzy pod­sta­wo­we rodza­je wizy­tó­wek: wizy­tów­ki pry­wat­ne (oso­bi­ste), wizy­tów­ki służ­bo­we (imien­ne i fir­mo­we) oraz wizy­tów­ki reklamowe.


W tym arty­ku­le znaj­dziesz m.in. odpo­wie­dzi na pyta­nia:
Co to są wizy­tów­ki pry­wat­ne, służ­bo­we i rekla­mo­we?
Jakie funk­cje peł­nią wizy­tów­ki?
Jaką rolę w wizy­tów­kach peł­nią kody QR?
Jak wyko­rzy­stu­je się tech­no­lo­gię NFC?


Czy­taj dalej “Rodza­je wizytówek” »

Histo­ria wizytówek

czwartek, 10 czerwca, 2021

Z cyklu: Pro­duk­ty poli­gra­ficz­ne – wizy­tów­ki [1]

Wizy­tów­ka to dla mnie przed­miot magicz­ny, mimo iż współ­cze­śnie nie ema­nu­je tym salo­no­wym blich­trem, któ­ry uno­si się jesz­cze z kart Lal­ki Pru­sa, Anny Kare­ni­ny Toł­sto­ja czy też Idio­ty Dosto­jew­skie­go. Choć nie pach­nie już naf­ta­li­ną i piż­mem, nadal sku­tecz­nie opie­ra się elek­tro­nicz­nej eks­pan­sji inter­ne­tu, kom­pu­te­rów i smart­fo­nów. Jed­nak nie tyl­ko z tego powo­du, poświę­ci­my temu pro­duk­to­wi kil­ka kolej­nych felietonów.


W tym arty­ku­le znaj­dziesz m.in. odpo­wie­dzi na pytania:
Jakie pro­duk­ty zali­cza­my do wyro­bów prostych?
Jaka jest defi­ni­cja wizytówki?
Jaka jest histo­ria powsta­nia wizytówek?


Czy­taj dalej “Histo­ria wizytówek” »

Pro­jek­to­wa­nie znacz­ków pocztowych

czwartek, 3 czerwca, 2021

Z cyklu: Pro­duk­ty poli­gra­ficz­ne – znaczki

Andrzej Gosik _ Dinozaury

Pro­jek­to­wa­nie znacz­ków róż­ni się nie­co od innych typów pro­jek­to­wa­nia i dla nie­któ­rych gra­fi­ków jest to nie­wy­god­ne zaję­cie. Kil­ku zna­nych medial­nie gra­fi­ków pró­bo­wa­ło tego fachu i zda­rza­ły się im poje­dyn­cze reali­za­cje, ale póź­niej do tego nigdy nie wra­ca­li. Jest to bowiem pra­ca dość spe­cy­ficz­na”. Aby przy­bli­żyć jej taj­ni­ki, w miej­sce tra­dy­cyj­ne­go felie­to­nu poli­gra­ficz­ne­go, publi­ku­je­my dziś wywiad, któ­ry prze­pro­wa­dzi­łem z jed­nym z czo­ło­wych pro­jek­tan­tów znacz­ków pocz­to­wych, panem Andrze­jem Gosikiem.


W tym arty­ku­le znaj­dziesz m.in. odpo­wie­dzi na pyta­nia:
Jak wyglą­da pro­ces pro­jek­to­wa­nia znacz­ków?
Jakich tech­nik i narzę­dzi uży­wa się w pro­jek­to­wa­niu znacz­ków?
Jakie są spe­cy­ficz­ne zasa­dy pro­jek­to­wa­nia znacz­ków?
Jakie tech­ni­ki dru­ku znacz­ków są naj­czę­ściej stosowane?


Czy­taj dalej “Pro­jek­to­wa­nie znacz­ków pocztowych” »

Kla­sy­fi­ka­cja pro­duk­tów poligraficznych

czwartek, 27 maja, 2021

Z cyklu: Pro­duk­ty poligraficzne

Podej­mu­jąc się opi­su dowol­ne­go frag­men­tu rze­czy­wi­sto­ści, zarów­no tej zewnętrz­nej – postrze­ga­nej zmy­sła­mi, jak i wewnętrz­nej – psy­cho­lo­gicz­nej, wcie­la­my się nie­ja­ko w rolę biblij­ne­go Ada­ma. Czyż nie pod­sta­wo­wym jego wła­śnie zada­niem, było nazwa­nie i pogru­po­wa­nie poroz­rzu­ca­nych po raj­skim ogro­dzie obiek­tów zale­d­wie co powsta­łe­go z nico­ści świata?


W tym arty­ku­le znaj­dziesz m.in. odpo­wie­dzi na pyta­nia:
♦ Co to jest wyrób poli­gra­ficz­ny?
♦ Jak kla­sy­fi­ku­je się pro­duk­ty poli­gra­ficz­ne?
♦ Co to są pro­duk­ty pro­ste, zło­żo­ne i książkowe?


Czy­taj dalej “Kla­sy­fi­ka­cja pro­duk­tów poligraficznych” »

Druk cyfro­wy – fak­ty i mity

czwartek, 20 maja, 2021

Z cyklu: Prak­tycz­ny Porad­nik Poligraficzny

Pro­roc­twa na temat rychłe­go koń­ca off­se­tu i dys­ku­sje o jego wyż­szo­ści nad dru­kiem cyfro­wym towa­rzy­szy­ły mojej pra­cy zawo­do­wej prak­tycz­nie od począt­ku. Mija­ły deka­dy, zmie­nia­ły się poko­le­nia, a obie tech­no­lo­gie jak ist­nia­ły, tak ist­nie­ją i czu­ją się cał­kiem nie­źle. Wyda­je się nawet, iż żyją w spe­cy­ficz­nej sym­bio­zie, kar­miąc się sobą nawza­jem. Tak więc roz­pa­try­wa­nie dru­ku cyfro­we­go w opo­zy­cji do dru­ku off­se­to­we­go nie ma więk­sze­go sen­su, gdyż każ­da z tych tech­nik ma swo­je atu­ty, a druk cyfro­wy w mia­rę upły­wu lat znaj­du­je opty­mal­ne dla sie­bie miej­sce w sze­re­gu.


W tym arty­ku­le znaj­dziesz odpo­wie­dzi na pytania:
♦ Jakie są naj­waż­niej­sze zale­ty dru­ku cyfrowego?
♦ Jakie wady zarzu­ca się dru­ko­wi cyfrowemu?
♦ Jakie są argu­men­ty pro­du­cen­tów maszyn cyfrowych?


Czy­taj dalej “Druk cyfro­wy – fak­ty i mity” »

Błę­dy składu

środa, 12 maja, 2021

Z cyklu: Prak­tycz­ny Porad­nik Poligraficzny

Dziś pre­zen­tu­ję subiek­tyw­ny wybór głów­nych błę­dów skła­du, z jaki­mi spo­tka­łem się w trak­cie „obco­wa­nia” z pli­ka­mi pro­duk­cyj­ny­mi prze­sy­ła­ny­mi do dru­ku przez klien­tów dru­kar­ni, w któ­rej spę­dzi­łem pra­wie poło­wę życia. Mowa o pli­kach wyni­ko­wych, czy­li uzna­nych przez ich twór­ców za goto­we do dru­ku. Lista obej­mu­je jedy­nie te błę­dy, któ­re mimo upły­wu lat i dwu­krot­nej wymia­ny poko­le­nio­wej powta­rza­ły się najczęściej.


W tym arty­ku­le znaj­dziesz odpo­wie­dzi na pytania:
♦ Jakie są naj­częst­sze błę­dy składu?
♦ Kie­dy nie sto­so­wać wcię­cia aka­pi­to­we­go i spacji?
♦ Co to jest bękart, wdo­wa, szewc i sierota?
♦ Co to jest mar­gi­nes optyczny?


Czy­taj dalej “Błę­dy składu” »

Korek­ta i redakcja

czwartek, 6 maja, 2021

Z cyklu: Prak­tycz­ny Porad­nik Poligraficzny

Wpro­wa­dza­jąc tekst do kom­pu­te­ra, war­to zadbać same­mu o wyko­na­nie jego wstęp­nej korek­ty, nato­miast żad­ną mia­rą nie nale­ży rezy­gno­wać z pro­fe­sjo­nal­nej korek­ty sty­li­stycz­nej i redak­cji języ­ko­wej, co nie­ste­ty sta­je się obec­nie dość czę­stym zja­wi­skiem. Pamię­taj­my, że źle rozu­mia­na oszczęd­ność kosz­tów, jaką kusi idea self-publi­shin­gu, odbić się może nega­tyw­nie na jako­ści pro­duk­tu final­ne­go, a tym samym na powo­dze­niu całe­go przedsięwzięcia.


W tym arty­ku­le znaj­dziesz odpo­wie­dzi na pytania:
♦ Co to jest auto­ko­rek­ta i sty­le tekstowe?
♦ Jakie są głów­ne zasa­dy prac nad tekstem?
♦ Jakie są kosz­ty korek­ty i redakcji?
♦ Jakich zna­ków korek­tor­skich się używa?


Czy­taj dalej “Korek­ta i redakcja” »

Prak­tycz­ny porad­nik poligraficzny

poniedziałek, 3 maja, 2021

Przez ostat­nie kil­ka lat w krę­gach osób i insty­tu­cji zwią­za­nych ze sło­wem pisa­nym, poli­gra­fią i dzia­łal­no­ścią wydaw­ni­czą dużą popu­lar­no­ścią cie­szy się tzw. self-publi­shing. Isto­tą tego zja­wi­ska jest pró­ba mak­sy­mal­ne­go wyeli­mi­no­wa­nia z pro­ce­su wydaw­ni­cze­go wszel­kiej maści pośred­ni­ków, w tym przede wszyst­kim tra­dy­cyj­nych wydaw­nictw i dys­try­bu­to­rów, któ­rzy za swo­je usłu­gi pobie­ra­ją odpo­wied­nie mar­że, czę­sto pochła­nia­ją­ce lwią część przy­cho­du ze sprze­da­ży.


W tym arty­ku­le znaj­dziesz odpo­wie­dzi na pytania:
♦ O czym jest »Prak­tycz­ny Porad­nik Poligraficzny«?
♦ Dla kogo jest prze­zna­czo­ny ten poradnik?
♦ Gdzie moż­na kupić pierw­szy tom poradnika?


Czy­taj dalej “Prak­tycz­ny porad­nik poligraficzny” »

Świa­tło

sobota, 11 maja, 2019

Z cyklu: Typo­gra­fia na co dzień (#6)
Ist­nie­je wśród typo­gra­fów prze­ko­na­nie, iż na osta­tecz­ną czy­tel­ność i pięk­no skła­du wpływ mają nie tyle obiek­ty wydru­ko­wa­ne, co prze­strzeń pomię­dzy nimi. Podob­nie jak pust­ka jest pod­sta­wą for­my, świa­tło  pomię­dzy wier­sza­mi, wyra­za­mi i zna­ka­mi jest pod­sta­wą typo­gra­fii. Idąc tym tro­pem, zaj­mie­my się dziś odstę­pa­mi mię­dzy­zna­ko­wy­mi i mię­dzy­wy­ra­zo­wy­mi, któ­re wła­śnie ze świa­tła są zbudowane.


W tym arty­ku­le znaj­dziesz odpo­wie­dzi na pytania:
♦ Co to jest ker­ning i tracking?
♦ Jakie są rodza­je justowania?
♦ Jakie są narzę­dzia zarzą­dza­nia tymi parametrami?
♦ Jakie są rodza­je sze­ro­ko­ści znaków?


Czy­taj dalej “Świa­tło” »

Znak

sobota, 4 maja, 2019

Z cyklu: Typo­gra­fia na co dzień (#5)
Sko­ro zna­my już ilość zna­ków naszej publi­ka­cji i pod­ję­li­śmy tak­że decy­zję co do wybo­ru kro­jów pisma, któ­ry­mi skła­dać będzie­my poszcze­gól­ne czę­ści tek­stu, zgod­nie z zasa­dą od ogó­łu do szcze­gó­łu, przy­szła teraz pora na dobór wiel­ko­ści czy­li stop­nia pisma i odle­gło­ści pomię­dzy poszcze­gól­ny­mi wier­sza­mi tek­stu, zwa­nej inter­li­nią. Parę słów poświę­ci­my tak­że, tajem­ni­czo brzmią­cej „wyso­ko­ści x”.


W tym arty­ku­le znaj­dziesz odpo­wie­dzi na pytania:
♦ Jakie są typo­gra­ficz­ne jed­nost­ki miary?
♦ Co to jest pole znaku?
♦ Co to są linie pisma?
♦ Co to jest wyso­kość zna­ku i interlinia?
♦ Co to jest wyso­kość “x”?


Czy­taj dalej “Znak” »

Odmia­ny krojów

sobota, 27 kwietnia, 2019

Z cyklu: Typo­gra­fia na co dzień (#4)
Typo­graf two­rząc dany krój, prze­waż­nie pło­dzi od razu kil­ka lub kil­ka­na­ście jego odmian, powo­łu­jąc w ten spo­sób do życia rodzi­nę kro­jów, któ­ra (jak to rodzi­na) pod jed­nym dachem i jed­ną nazwą, kry­je osob­ni­ków prze­róż­ne­go auto­ra­men­tu, postu­ry i cha­rak­te­ru. Spójrz­my na nich z podob­ne­go punk­tu widze­nia, z jakie­go oce­nia­ją się nawza­jem człon­ko­wie typo­wej, kocha­ją­cej się oczy­wi­ście, rodzi­ny ludzkiej.


W tym arty­ku­le znaj­dziesz odpo­wie­dzi na pytania:
♦ Co to jest gru­bość, sze­ro­kość i pochy­le­nie znaków?
♦ Co to są kro­je bez­sze­ry­fo­we i szeryfowe?
♦ Co to są kro­je jed­no­ele­men­to­we i dwuelementowe?
♦ Jakie są histo­rycz­ne kry­te­ria podzia­łu krojów?


Czy­taj dalej “Odmia­ny krojów” »

Krój pisma

sobota, 20 kwietnia, 2019

Z cyklu: Typo­gra­fia na co dzień (#3)
Obję­tość skryp­tu autor­skie­go wyra­żo­na w arku­szach wydaw­ni­czych bądź w arku­szach autor­skich, to z pew­no­ścią naj­istot­niej­szy czyn­nik, mają­cy wpływ na koń­co­wą obję­tość publi­ka­cji. Ale to dopie­ro począ­tek kło­po­tów. Po zakwa­li­fi­ko­wa­niu mate­ria­łów do reali­za­cji, na sce­nę wkra­cza pro­jek­tant. Jego zada­niem jest nada­nie dzie­łu okre­ślo­nej posta­ci typo­gra­ficz­nej, w któ­rej ujrzy ona świa­tło dzienne.


W tym arty­ku­le znaj­dziesz odpo­wie­dzi na pytania:
♦ Co to jest krój pisma?
♦ Czy ist­nie­ją pra­wa autor­skie do kro­jów pisma?
♦ Co to są maju­sku­ły i minuskuły?
♦ Jakie są rodza­je cyfr?
♦ Co to są liga­tu­ry i zna­ki specjalne?


Czy­taj dalej “Krój pisma” »

Arkusz wydaw­ni­czy

sobota, 13 kwietnia, 2019

Z cyklu: Typo­gra­fia na co dzień (#2)
Kie­ru­jąc do dru­kar­ni zapy­ta­nie kal­ku­la­cyj­ne, powsta­je przede wszyst­kim koniecz­ność spre­cy­zo­wa­nia sza­cun­ko­wej ilo­ści stron, jaką będzie mia­ła pla­no­wa­na do dru­ku publi­ka­cja. Ponie­waż temat jest zło­żo­ny, a czyn­ni­ków któ­re mają wpływ na koń­co­wą obję­tość książ­ki jest wie­le, roz­pra­co­wa­niu tego zagad­nie­nia poświę­ci­my począt­ko­we odcin­ki nasze­go typo­gra­ficz­ne­go seria­lu, podzie­lo­ne­go na dwa tema­tycz­ne sezo­ny.


W tym arty­ku­le znaj­dziesz odpo­wie­dzi na pytania:
♦ Co to jest znor­ma­li­zo­wa­ny maszynopis?
♦ Co to jest arkusz drukarski?
♦ Co to jest arkusz wydaw­ni­czy i autorski?
♦ Jak poli­czyć, ile stron będzie mia­ła publikacja?


Czy­taj dalej “Arkusz wydawniczy” »

Wstęp do typografii

sobota, 6 kwietnia, 2019

Z cyklu: Typo­gra­fia na co dzień (#1)
„Książ­ka nie jest już jedy­ną posta­cią sło­wa dru­ko­wa­ne­go. Znacz­ną część istot­nych tre­ści publi­ku­je się dzi­siaj w for­mie gazet, cza­so­pism, reklam. […] Pro­duk­cja kro­jów pisma, wymy­śla­nie nowych czcio­nek docho­dzi do absur­du. Moż­na dostrzec całą masę małych i malut­kich kie­run­ków, z któ­rych każ­dy błą­dzi na swój spo­sób”. [1]

_


W tym arty­ku­le znaj­dziesz odpo­wie­dzi na pytania:
♦ Czy typo­gra­fia jest jesz­cze dziś potrzebna?
♦ Jaka jest obec­nie rola typografii?
♦ Jakie książ­ki o typo­gra­fii war­to przeczytać?


Czy­taj dalej “Wstęp do typografii” »

Kla­sy­fi­ka­cja opraw – część 2

sobota, 30 marca, 2019

Z cyklu: Publi­ka­cje książ­ko­we (10)
Dzi­siej­szym felie­to­nem zamy­ka­my cykl arty­ku­łów poświę­co­nych publi­ka­cjom książ­ko­wym. Koń­czy­my prze­rwa­ny tydzień temu wątek wykle­jek w opra­wach zło­żo­nych, a pozo­sta­ły czas jaki zde­cy­do­wa­li­ście się prze­zna­czyć na tę cho­chli­ko­wą lek­tu­rę,  wypeł­ni­my Wam pre­zen­ta­cją naj­cie­kaw­szych pro­jek­tów zali­cza­nych do  opraw spe­cjal­nych. Za tydzień pre­mie­ra nowe­go cyklu, któ­re­go tema­ty­ka pozo­sta­je jesz­cze tajemnicą.


W tym arty­ku­le znaj­dziesz m.in. odpo­wie­dzi na pytania:
Co to są wyklej­ki i jakie sa rodza­je wyklejek?
Jakie mate­ria­ły uży­wa się do pro­duk­cji wyklejek?
Jakie są rodza­je opraw specjalnych?
Co to są opra­wy spi­ra­lo­wa­ne, zin­te­gro­wa­ne, szwajcarskie?
Co to są opra­wy z otwar­tym grzbietem?
Co jest otabint?


Czy­taj dalej “Kla­sy­fi­ka­cja opraw – część 2” »

Kla­sy­fi­ka­cja opraw – część 1

sobota, 23 marca, 2019

Z cyklu: Publi­ka­cje książ­ko­we (9)
Osiem ostat­nich felie­to­nów poli­gra­ficz­nych poświę­ci­li­śmy dwóm pod­sta­wo­wym czę­ściom każ­dej publi­ka­cji książ­ko­wej: okład­ce i wkła­do­wi. Przy­szła wresz­cie dobra pora na połą­cze­nie ich ze sobą, nie­ro­ze­rwal­nym węzłem intro­li­ga­tor­skim. Od spo­so­bu, w jaki ten meza­lians będzie prze­pro­wa­dzo­ny, zale­ży kate­go­ria do któ­rej opra­wa zosta­nie zakwa­li­fi­ko­wa­na.  Dwa ostat­nie felie­to­ny tego cyklu, będą tej kla­sy­fi­ka­cji poświęcone.


W tym arty­ku­le znaj­dziesz m.in. odpo­wie­dzi na pytania:
Jakie są kry­te­ria kla­sy­fi­ka­cji opraw?
Co to są opra­wy pro­ste i jakie są ich rodzaje?
Co to są opra­wy zło­żo­ne i jakie są ich rodzaje?
Co to są opra­wy spe­cjal­ne i jakie są ich rodzaje?


Czy­taj dalej “Kla­sy­fi­ka­cja opraw – część 1” »

Wkła­dy – część 2

sobota, 16 marca, 2019

Z cyklu: Publi­ka­cje książ­ko­we (8)
Nie­prze­my­śla­ne roz­miesz­cze­nie mate­ria­łów w skład­kach, może skut­ko­wać wzro­stem kosz­tów pro­duk­cji, a nawet unie­moż­li­wić reali­za­cję zle­ce­nia według  usta­lo­nych zało­żeń. Tak­że wymia­ry nie­któ­rych mate­ria­łów, jakie win­ne być umiesz­czo­ne w publi­ka­cji, mogą nastrę­czyć wie­lu pro­ble­mów, zwłasz­cza wte­dy, gdy znacz­nie prze­kra­cza­ją one for­mat skład­ki pod­sta­wo­wej. Spró­bu­je­my się dziś tym tema­tom przyjrzeć.


W tym arty­ku­le znaj­dziesz m.in. odpo­wie­dzi na pyta­nia:
Cze­mu słu­ży makiet­ka stron w książ­ce?
Gdzie umiesz­czać stro­ny kolo­ro­we w publi­ka­cji książ­ko­wej?
Co to są prze­kład­ki i wyklej­ki?
Co to są wklej­ki, prze­dłuż­ki i alonże?


Czy­taj dalej “Wkła­dy – część 2” »

Wkła­dy – część 1

sobota, 9 marca, 2019

Z cyklu: Publi­ka­cje książ­ko­we (7)
Nie sza­ta zdo­bi czło­wie­ka, ani okład­ka książ­kę
. Trud­no zgo­dzić się z tym stwier­dze­niem, a jed­nak w obu przy­pad­kach to, co napraw­dę war­to­ścio­we i trwa­łe, ukry­te jest pod zewnętrz­ną, wysta­wio­ną na publicz­ny widok powło­ką i zapra­sza nas do spo­tka­nia ze sobą, na zupeł­nie innym pozio­mie. Nawet naj­pięk­niej wyko­na­na okład­ka, nie zastą­pi mery­to­rycz­nej war­to­ści tre­ści książ­ki,  wydru­ko­wa­nej  na stro­ni­cach jej wkładu.


W tym arty­ku­le znaj­dziesz m.in. odpo­wie­dzi na pytania:
Co to jest wkład?
Jakie są rodza­je wkładów?
Co to są skład­ki, nakład­ki i przyklejki?
Jakie są spo­so­by łącz­nie składek?
Co to jest otwieralność?

Czy­taj dalej “Wkła­dy – część 1” »

Efek­ty specjalne

sobota, 2 marca, 2019

Z cyklu: Publi­ka­cje książ­ko­we (6)
W dobie gospo­dar­ki ryn­ko­wej, okład­ka, oprócz funk­cji ochron­nej i infor­ma­cyj­nej, peł­ni też rolę  mar­ke­tin­go­wą i jako swo­iste opa­ko­wa­nie pro­duk­tu, ma za zada­nie wpły­nąć wyglą­dem na decy­zje zaku­po­we klien­ta. Wydaw­cy i ich pro­jek­tan­ci dwo­ją się i tro­ją nad wymy­śla­niem prze­róż­nych efek­tów spe­cjal­nych, któ­ry­mi zamie­rza­ją wes­przeć osią­gnię­cie celu sprze­da­żo­we­go. Omó­wi­my dziś kil­ka takich zabiegów.


W tym arty­ku­le znaj­dziesz m.in. odpo­wie­dzi na pytania:
Jakie sto­su­je się zabie­gi ochron­ne dla okładek?
Cze­mu słu­ży zaokrą­gla­nie i oku­wa­nie narożników?
Jaka jest rola i budo­wa obwoluty?
Do cze­go słu­żą fute­rał i etui?
W jakim celu uszla­chet­nia się okładki?


Czy­taj dalej “Efek­ty specjalne” »

Okład­ki specjalne

sobota, 23 lutego, 2019

Z cyklu: Publi­ka­cje książ­ko­we (5)
Dotych­czas pochy­la­li­śmy się nad okład­ka­mi zeszy­to­wy­mi, mięk­ki­mi i twar­dy­mi, a kry­te­rium zali­cze­nia okład­ki do danej gru­py zosta­ło za każ­dym razem ści­śle okre­ślo­ne. W efek­cie, pozo­sta­ło kil­ka rodza­jów okła­dek, któ­re do żad­nej z tych grup zali­czyć się nie dało. Stąd powsta­ła czwar­ta gru­pa, nazwa­na prze­wrot­nie okład­ka­mi spe­cjal­ny­mi, choć nie zawsze znaj­dzie­my tam spe­cjal­nie cie­ka­we roz­wią­za­nia konstrukcyjne.


W tym arty­ku­le znaj­dziesz m.in. odpo­wie­dzi na pyta­nia:
Co to są okład­ki spe­cjal­ne?
Co to są okład­ki biblio­tecz­ne?
Co to są okład­ki spi­ra­lo­wa­ne?
Co to są okład­ki z odkry­tym grzbie­tem?
Co to są okład­ki usztyw­nia­ne i zmiękczane?


Czy­taj dalej “Okład­ki specjalne” »

Okład­ki twarde

niedziela, 17 lutego, 2019

Z cyklu: Publi­ka­cje książ­ko­we (4)
W prze­glą­dzie pod­sta­wo­wych typów okła­dek, nad­szedł czas na crème de la crème okład­ko­we­go świat­ka. Okład­ki twar­de, o któ­rych będzie dziś mowa, to zde­cy­do­wa­na eli­ta, wręcz ary­sto­kra­cja wśród opraw. Dla pro­jek­tan­ta, sta­no­wi ona spe­cy­ficz­ne wyzwa­nie, któ­re­mu nie spro­sta bez pozna­nia pod­staw tech­no­lo­gii intro­li­ga­tor­skiej sto­so­wa­nej przy jej pro­duk­cji. Ale, nie taki dia­beł strasz­ny, jak go malują.


W tym arty­ku­le znaj­dziesz m.in. odpo­wie­dzi na pytania:
Co to jest okład­ka twarda?
Jaka jest budo­wa okład­ki twardej?
Jakie są rodza­je mate­ria­łów usztywniających?
Co to są odsad­ki, kan­ci­ki, okła­dzi­nów­ki i grzbietówki?
Zasa­dy pro­jek­to­wa­nia okła­dek twardych?

Czy­taj dalej “Okład­ki twarde” »

Okład­ki miękkie

niedziela, 10 lutego, 2019

Z cyklu: Publi­ka­cje książ­ko­we (3)
W poprzed­nim odcin­ku roze­bra­li­śmy na czę­ści pierw­sze okład­kę zeszy­to­wą. Dzi­siaj pora na omó­wie­nie kolej­nej gru­py okła­dek. Nazwa­li­śmy je okład­ka­mi mięk­ki­mi, co wpraw­dzie odpo­wia­da ter­mi­no­lo­gii uży­wa­nej przez klien­tów dru­karń, ale nie do koń­ca jest zgod­ne z nor­ma­mi. Wyni­ka to z fak­tu, iż w poli­gra­fii na wszyst­ko są nor­my, ale w dru­kar­skim realu liczy się czę­sto vox popu­li, bo to on prze­cież jest tak waż­nym dla nas vox dei.


W tym arty­ku­le znaj­dziesz m.in. odpo­wie­dzi na pytania:
Co to jest okład­ka miękka?
Jakie są rodza­je okła­dek miękkich?
Jakich mate­ria­łów uży­wa się dla okła­dek miękkich?
Jak obli­czać gru­bość grzbietu?


Czy­taj dalej “Okład­ki miękkie” »

Okład­ki zeszytowe

niedziela, 3 lutego, 2019

Z cyklu: Publi­ka­cje książ­ko­we (2)
Zgod­nie z naszą defi­ni­cją, publi­ka­cja książ­ko­wa, aby nią być, musi skła­dać się z mini­mum dwóch czę­ści: okład­ki i wkła­du. Dziś przy­stę­pu­je­my do nie­spiesz­ne­go roz­bie­ra­nia na czyn­ni­ki pierw­sze, zewnętrz­nej czę­ści tego  duetu. Pro­jek­tu­jąc okład­kę, oka­zu­je się czę­sto, że brak zna­jo­mo­ści pod­sta­wo­wych pro­ce­sów intro­li­ga­tor­skich, nie­by­wa­le utrud­nia życie, któ­re prze­cież z zało­że­nia ma być lek­kie, twór­cze i sza­lo­ne. A nie jest…


W tym arty­ku­le znaj­dziesz m.in. odpo­wie­dzi na pytania:
Co to jest okładka?
Jaka jest defi­ni­cja okład­ki zeszytowej?
Jakie są zasa­dy pro­jek­to­wa­nia okła­dek zeszytowych?


Czy­taj dalej “Okład­ki zeszytowe” »

Defi­ni­cja opraw

niedziela, 27 stycznia, 2019

Z cyklu: Publi­ka­cje książ­ko­we (1)
Dzi­siej­szym felie­to­nem roz­po­czy­na­my cykl arty­ku­łów poświę­co­nych  pro­duk­tom poli­gra­ficz­nym, któ­re  umow­nie nazwie­my publi­ka­cja­mi książ­ko­wy­mi. Umow­ność ta wyni­ka z fak­tu, iż dru­ki o któ­rych będzie mowa, trud­no w pro­sty spo­sób zakwa­li­fi­ko­wać do kon­kret­nej gru­py. Spró­bu­je­my więc upo­rząd­ko­wać ten pozor­ny cha­os  i omó­wić przy oka­zji  kil­ka pro­ble­mów zwią­za­nych z  przy­go­to­wy­wa­niem do dru­ku pli­ków produkcyjnych.


W tym arty­ku­le znaj­dziesz m.in. odpo­wie­dzi na pytania:
Co to jest książka?
Jaka jest defi­ni­cja publi­ka­cji książkowej?
Co to jest oprawa?


Czy­taj dalej “Defi­ni­cja opraw” »

Kalen­da­rze trójdzielne

poniedziałek, 29 października, 2018

KALENDARZE TRÓJDZIELNE to cią­gle jeden z naj­po­pu­lar­niej­szych typów kalen­da­rzy ścien­nych. Mimo (a może wsku­tek) koniecz­no­ści cią­głe­go kory­go­wa­nia poło­że­nia okien­ka i usu­wa­nia „zuży­tych” mie­się­cy, męż­nie opie­ra­ją się dyk­ta­to­wi kom­pu­te­ry­za­cji, któ­ra sku­tecz­nie wyklu­czy­ła z nasze­go życia koniecz­ność wie­czor­ne­go nakrę­ca­nia zega­rów z kukuł­ką i  budzi­ków na sprężynę.

Czy­taj dalej “Kalen­da­rze trójdzielne” »

Tecz­ki ofertowe

sobota, 23 czerwca, 2018

Tym razem cho­chli­ko­we know-how poświę­ci­my  zasa­dom przy­go­to­wa­nia do dru­ku teczek ofer­to­wych.  Spra­wa wyda­je się nie­zwy­kle istot­na, gdyż tecz­ka ofer­to­wa zali­czo­na jest cią­gle do dyżur­ne­go zesta­wu gadże­tów rekla­mo­wych wrę­cza­nych klien­to­wi w cza­sie odwie­dzin po mar­ke­tin­go­wej kolę­dzie, jaką orto­dok­syj­ni han­dlow­cy usku­tecz­nia­ją regu­lar­nie. Czy­taj dalej “Tecz­ki ofertowe” »

Pla­ka­ty

niedziela, 17 czerwca, 2018

Wie­lu gra­fi­kom spra­wia pro­blem zało­że­nie opty­mal­ne­go wymia­ru dla pro­jek­to­wa­nych publi­ka­cji. Tak więc, kolej­ny odci­nek cho­chli­ko­we­go know-how poświę­ca­my omó­wie­niu tego zagad­nie­nia na przy­kła­dzie pro­ste­go tech­nicz­nie pro­duk­tu, jakim są pla­ka­ty rekla­mo­we. Druko­wa­ne są zazwy­czaj jed­no­stron­nie, rza­dziej dwu­stron­nie.  Czę­sto bywa­ją uszla­chet­nia­ne, poprzez pokry­cie folią mato­wą lub błyszczącą. 

Czy­taj dalej “Pla­ka­ty” »

Ulot­ki skła­da­ne – część 2

środa, 13 czerwca, 2018

Wie­lu gra­fi­ków nie uwzględ­nia fak­tu, że papier uży­wa­ny do dru­ku jest trój­wy­mia­ro­wy i oprócz sze­ro­ko­ści oraz wyso­ko­ści ma swo­ją gru­bość. W kon­se­kwen­cji zakła­da­ją rów­ne wymia­ry dla wszyst­kich skrzy­de­łek (łamów) pro­jek­to­wa­nej ulot­ki. W ten spo­sób zapro­jek­to­wa­na ulot­ka nie pre­zen­tu­je się atrak­cyj­nie a przy każ­dej pró­bie jej zło­że­nia powsta­je wybrzu­sze­nie skrzy­deł­ka, któ­re wcho­dzi do wewnątrz ulot­ki. Czy­taj dalej “Ulot­ki skła­da­ne – część 2” »

Ulot­ki skła­da­ne – część 1

sobota, 9 czerwca, 2018

Po lek­tu­rze poprzed­nie­go odcin­ka mamy już prze­ćwi­czo­ne zagad­nie­nia pod­sta­wo­we. Dziś może­my pójść o krok dalej. Jed­nak nadal poru­szać się będzie­my w obsza­rze dru­ków pro­stych, nazy­wa­nych też dru­ka­mi luź­ny­mi.  Nazwa ta jest  w peł­ni uza­sad­nio­na, gdyż część pro­jek­tan­tów pod­cho­dzi do zagad­nie­nia na praw­dzi­wie desi­gner­skim luzie, wycho­dząc z zało­że­nia, iż nie ma prost­szej rze­czy niż przy­go­to­wa­nie ulot­ki skladanej.

Czy­taj dalej “Ulot­ki skła­da­ne – część 1” »

Ulot­ki proste

środa, 6 czerwca, 2018

Fol­der, pla­kat czy książ­ka – dla dru­ka­rza to wsio ryba. Wszyst­ko ma postać arku­sza papie­ru, któ­ry trze­ba zadru­ko­wać jed­no lub dwu­stron­nie. Dopie­ro intro­li­ga­tor nada­je spra­wie kształt i postać użyt­ko­wą. W naszym roz­wa­ża­niach doty­czą­cych spo­so­bu przy­go­to­wa­nia pli­ków dp dru­ku pój­dzie­my tym intro­li­ga­tor­skim tro­pem i na pierw­szy ogień weź­mie­my pro­dukt naj­prost­szy z pro­stych czy­li ulot­kę pro­stą.

Czy­taj dalej “Ulot­ki proste” »

S – jak Spady

wtorek, 5 czerwca, 2018

S jak SPADY

PADY to temat rze­ka. Brak lub nie­wła­ści­wie zasto­so­wa­nie spa­dów, pozo­sta­je do dziś naj­częst­szym błę­dem pli­ków pro­duk­cyj­nych prze­sy­ła­nych do dru­ku. Sta­rzy wyja­da­cze nie mają raczej z tym więk­szych kło­po­tów, ale w mię­dzy cza­sie wyro­sło nam kolej­ne poko­le­nie gra­fi­ków kom­pu­te­ro­wych i to im wła­śnie dedy­ku­ję dzi­siej­sze rozważania.

Czy­taj dalej “S – jak Spady” »

W – jak Wery­fi­ka­cja pli­ków w PitStopie

wtorek, 5 czerwca, 2018

Affabet chochlika WERYFIKACJA  pli­ków pro­duk­cyj­nych prze­ka­zy­wa­nych do dru­ku, to jed­na z klu­czo­wych ope­ra­cji pre­pres­so­wych. Od jej dokład­ne­go wyko­na­nia zale­ży czę­sto powo­dze­nie całe­go pro­ce­su poli­gra­ficz­ne­go, a prze­pusz­czo­ne na tym eta­pie błę­dy, mogą skut­ko­wać poważ­ny­mi stra­ta­mi finan­so­wy­mi i wize­run­ko­wy­mi, zarów­no dla oso­by przy­go­to­wu­ją­cej pli­ki do dru­ku,  dla samej dru­kar­ni, jak i dla klien­ta końcowego.

Czy­taj dalej “W – jak Wery­fi­ka­cja pli­ków w PitStopie” »

I – jak Impozycja

wtorek, 5 czerwca, 2018

Iv3MPOZYCJA, czy­li mon­taż elek­tro­nicz­ny, trak­to­wa­na bywa jako ostat­ni etap pre­pres­su lub też jako pierw­szy etap pro­duk­cji. Tak czy siak, tra­fia tutaj każ­dy plik pro­duk­cyj­ny, któ­ry niczym biblij­ny wiel­błąd, prze­do­stał się przez igiel­ne ucho pre­fli­gh­tin­gu. Wszyst­ko, co ma być wydru­ko­wa­ne tech­ni­ką off­se­to­wą, musi być wcze­śniej zmon­to­wa­ne w odpo­wied­nie arku­sze dru­kar­skie, a następ­nie prze­nie­sio­ne przez sys­tem naświe­tle­nia CTP na matry­ce poligraficzne. 

Czy­taj dalej “I – jak Impozycja” »

E – jak Edy­cja pdf w PitStopie

wtorek, 5 czerwca, 2018

Alfabet Chochlika EDYCJA zamknię­tych pli­ków wyni­ko­wych pdf w celu doko­na­nia w nich zmian i popra­wek, to pro­blem spę­dza­ją­cy sen z powiek zarów­no gra­fi­kom pro­du­ku­ją­cym te pli­ki, jak i oso­bom spraw­dza­ją­cym je w dru­kar­ni. Pierw­szych odstra­sza wid­mo skła­da­nia wszyst­kie­go od począt­ku, dru­gim ręce opa­da­ją od bez­sku­tecz­nych prób tłu­ma­cze­nia klien­to­wi, jak usu­nąć błąd u źró­dła. Pró­bu­je­my więc sami  z pro­ble­mem sobie poradzić.

Czy­taj dalej “E – jak Edy­cja pdf w PitStopie” »

L – jak Lakierowanie

wtorek, 5 czerwca, 2018

L3AKIEROWANIE UV zali­cza­my do naj­po­pu­lar­niej­szych pro­ce­sów post­pres­so­wych, któ­rych głów­nym celem jest nada­nie pro­duk­to­wi poli­gra­ficz­ne­mu dodat­ko­wych walo­rów este­tycz­nych i ochron­nych. Lakie­ro­wać moż­na zarów­no całe powierzch­nie arku­sza jak i wybra­ne jego frag­men­ty. W dzi­siej­szym felie­to­nie przyj­rzy­my się głów­nie lakie­ro­wa­niu wybiór­cze­mu, szcze­gól­nie podat­ne­mu na cho­chli­ko­we harce*.

Czy­taj dalej “L – jak Lakierowanie” »

F – jak Falcowanie

wtorek, 5 czerwca, 2018

F jak falcowanieALCOWANIE –  pro­ces poli­gra­ficz­ny, któ­ry jako pierw­szy tra­fia do cho­chli­ko­we­go alfa­be­tu, mógł­by zna­leźć się rów­nie dobrze pod liter­ką Z lub S. Zła­my­wa­nie, skła­da­nie, fal­co­wa­nie to okre­śle­nia doty­czą­ce tej samej czyn­no­ści intro­li­ga­tor­skiej, pole­ga­ją­cej na zło­że­niu arku­sza papie­ru do for­ma­tu dwu- lub wie­lo­krot­nie mniej­sze­go. Czyn­ność tę moż­na wyko­ny­wać zarów­no ręcz­nie, jak i maszynowo.

Czy­taj dalej “F – jak Falcowanie” »

L – jak let­te­press (cz.3)

niedziela, 3 czerwca, 2018

L jak letterpressETTERPRESS stał się mimo­cho­dem tema­tem prze­wod­nim całe­go cho­chli­ko­we­go lata 2015 i dzi­siaj po raz trze­ci wra­ca­my to tego zagad­nie­nia. Zgod­nie z obiet­ni­cą z poprzed­nie­go odcin­ka uzu­peł­nia­my nasz „Deka­log dobre­go pro­jek­to­wa­nia pod let­ter­press” o bra­ku­ją­ce pięć porad, będą­cych (tak, jak poprzed­nie odcin­ki)* owo­cem wizy­ty cho­chli­ko­bu­sa w typo­gra­ficz­nej pra­cow­ni Pan­Bon­Ton** w Biel­sku Białej.

Czy­taj dalej “L – jak let­te­press (cz.3)” »

L – jak let­ter­press (cz.2)

sobota, 2 czerwca, 2018

L jak letterpressETTERPRESS coraz śmie­lej pała­szu­je swój kawa­łek tor­tu na pol­skim ryn­ku poli­gra­ficz­nym. Jed­nak dla czę­ści gra­fi­ków para­ją­cych się dotych­czas pro­jek­to­wa­niem prac pod druk off­se­to­wy i cyfro­wy, jest to teren dzie­wi­czy. Stąd cho­chli­ko­wa pró­ba ogar­nię­cia pro­ble­mu. W poprzed­nim odcin­ku* wypi­li­śmy zie­lo­ną her­ba­tę i pogła­ska­li­śmy przy­tu­la­ste­go kota snu­ją­ce­go się leni­wie po pra­cow­ni Pan­Bon­To­na**. Dziś czas ogłosić: 

Czy­taj dalej “L – jak let­ter­press (cz.2)” »

L – jak Let­ter­press (cz.1)

piątek, 1 czerwca, 2018

L jak letterpressETTERPRESS czy­li druk typo­gra­ficz­ny to prze­sta­rza­ła, nie­efek­tyw­na i nie­opła­cal­na tech­no­lo­gia dru­ku. Zre­ali­zo­wa­ny tą meto­dą wyrób koń­co­wy nie jest w sta­nie kon­ku­ro­wać zarów­no ceną, ter­mi­nem reali­za­cji, pale­tą zasto­so­wań, jak i jako­ścią barw z kolo­ro­wym blich­trem, ofe­ro­wa­nym przez współ­cze­sny jar­mark poli­gra­ficz­ny. Jed­nym trą­ci mysz­ką, innym cuch­nie zde­chłym szczu­rem. A jed­nak…_

Czy­taj dalej “L – jak Let­ter­press (cz.1)” »

K – jak kolo­ry w poligrafii

środa, 30 maja, 2018

K_kolor_v1Jak wieść gmin­na nie­sie, wie­lu cho­chli­ko­wych czy­tel­ni­ków ma pro­ble­my z odna­le­zie­niem na blo­gu tek­stów dopa­so­wa­nych do ich aktu­al­nych dyle­ma­tów poli­gra­ficz­nych. Głów­ną przy­czy­nę tego sta­nu rze­czy upa­tru­ję w luź­nym, wręcz luzac­kim cha­rak­te­rze tych­że arty­ku­łów, a tak­że w iry­tu­ją­cym spo­so­bie ich tytu­ło­wa­nia.  Fakt ten  jed­ni uwa­ża­ją za cho­chli­ko­wą zale­tę, a inni  wręcz odwrot­nie, za prze­jaw star­cze­go zdzie­cin­nie­nia auto­ra.  Aby w jakiejś mie­rze pogo­dzić zwa­śnio­ne stro­ny, posta­no­wi­łem prze­pro­wa­dzić świą­tecz­no-wio­sen­ne porząd­ki na blo­gu.  W pierw­szym rzę­dzie zabra­łem się za kolo­ry. Czy­taj dalej “K – jak kolo­ry w poligrafii” »

Czar­no-bia­łe niespodzianki

poniedziałek, 10 kwietnia, 2017

Kolo­ry w poli­gra­fii to temat rze­ka, ale moż­na go spro­wa­dzić do jed­ne­go pod­sta­wo­we­go pro­ble­mu: dla­cze­go wydru­ko­wa­na publi­ka­cja wyglą­da czę­sto ina­czej (czy­taj: gorzej) niż na ekra­nie kom­pu­te­ra. Nie będę dzi­siaj zagłę­biać się w skom­pli­ko­wa­ne mean­dry kali­bra­cji moni­to­rów i pra­wi­dło­we­go odwzo­ro­wy­wa­nia przez nie kolo­rów. Na to przyj­dzie czas póź­niej. Dzi­siaj opo­wiem o paru nie­spo­dzian­kach, jakie mogą spra­wić nam dwie bar­wy: czar­na i bia­ła. Czy­taj dalej “Cza­r­no-bia­­łe niespodzianki” »

Pro­ble­my z fontami

niedziela, 2 kwietnia, 2017

Jak dłu­go się­gam pamię­cią w moją poli­gra­ficz­ną prze­szłość, z fon­ta­mi zawsze był pro­blem. Albo nie mia­ły tzw. pol­skich liter, czy­li zna­ków dia­kry­tycz­nych, albo nie­któ­re frag­men­ty tek­stu sku­tecz­nie zawie­sza­ły naświe­tlar­kę, albo wszyst­ko się „wykrza­cza­ło” i tekst przy­po­mi­nał alfa­bet Morse’a  dla płe­two­nur­ków.  Czy­taj dalej “Pro­ble­my z fontami” »

Wery­fi­ka­cja w drukarni

poniedziałek, 20 marca, 2017

Odpo­wie­dzial­ność za pra­wi­dło­we przy­go­to­wa­nie pra­cy do dru­ku spa­da głów­nie na zle­ce­nio­daw­cę. Tym nie mniej, sza­nu­ją­ce się zakła­dy poli­gra­ficz­ne podej­mu­ją coraz licz­niej­sze dzia­ła­nia, dodat­ko­wo wery­fi­ku­ją­ce pra­cę Klien­ta. Cze­go zatem może­my się dziś spo­dzie­wać a nawet wyma­gać od dru­kar­ni, kie­dy już powie­rzy­my jej swo­je mniej lub bar­dziej wypiesz­czo­ne gra­ficz­nie dziecko?

Czy­taj dalej “Wery­fi­ka­cja w drukarni” »

Włók­no papieru

piątek, 10 marca, 2017

Papier nie jest bez­kształt­ną masą dają­cą się bez­strat­nie wygi­nać na wszyst­kie stro­ny jak wałek pla­ste­li­ny. Gra­fik powi­nien o tym wie­dzieć, ale jed­no­cze­śnie ma pra­wo egze­kwo­wać od dru­kar­ni zobo­wią­za­nie do odpo­wied­nie­go dobo­ru mate­ria­łów i surow­ców pro­duk­cyj­nych, dla pra­wi­dło­wej reali­za­cji zle­co­nej usłu­gi. W każ­dej umo­wie poli­gra­ficz­nej stoi to czar­no na białym…

Czy­taj dalej “Włók­no papieru” »

Roz­dziel­czość optymalna

poniedziałek, 20 lutego, 2017

Kon­ty­nu­ując temat nad­mia­ru w poli­gra­fii, ku ucie­sze umy­słów prag­ma­tycz­nych prze­cho­dzi­my dziś do kon­kre­tów i liczb. Ujmu­jąc rzecz pro­ce­so­wo, na wej­ściu mamy roz­dziel­czość RAW-u w cyfro­wym apa­ra­cie foto­gra­ficz­nym, a na wyj­ściu roz­dziel­czość, z jaką naświe­tla­my matry­cę dru­kar­ską. Pomię­dzy tymi zda­rze­nia­mi prze­bie­ga obrób­ka i odchu­dza­nie (a cza­sem pom­po­wa­nie) map bito­wych. Czy­taj dalej “Roz­dziel­czość optymalna” »

Dmu­cha­nie na zimno

piątek, 10 lutego, 2017

Dziś zamy­ka­my temat nad­mia­ru w poli­gra­fii, przy oka­zji roz­pra­wia­jąc się osta­tecz­nie z paro­ma zagad­nie­nia­mi, któ­re wlo­kły się za nami jak przy­sło­wio­wy smród za samo­obro­ną. Po raz ostat­ni w tym cyklu bie­rze­my pod lupę tech­nicz­ne niu­an­se two­rze­nia pli­ków wyni­ko­wych, by już za tydzień nasze cho­chli­ko­we zain­te­re­so­wa­nia skie­ro­wać osta­tecz­nie ku kró­lo­wej nauk poli­gra­ficz­nych – czy­li Typografii.

Czy­taj dalej “Dmu­cha­nie na zimno” »

Prze­sa­da w poligrafii

środa, 1 lutego, 2017

Uty­ski­wa­nie na bra­ki, nie­do­rób­ki i nie­do­cią­gnię­cia z pew­no­ścią moż­na kon­ty­nu­ować bez koń­ca. My sku­pi­my się dziś na nad­mia­rze. Prze­sa­da w poli­gra­fii, jak i w każ­dej innej dzie­dzi­nie życia, przy­spa­rza bowiem rów­nie wie­lu pro­ble­mów co nie­do­bór. W jakimś sen­sie jest ona bowiem nie­do­bo­rem prze­zor­no­ści, zdro­we­go roz­sąd­ku i dobre­go wycho­wa­nia. Czy­taj dalej “Prze­sa­da w poligrafii” »

Lakie­ro­wa­nie uv i foliowanie

niedziela, 22 stycznia, 2017

W prze­ci­wień­stwie do lakie­ro­wa­nia maszy­no­we­go, pro­ce­sy folio­wa­nia i lakie­ro­wa­nia UV wyma­ga­ją świa­do­mej decy­zji już na eta­pie pro­jek­to­wa­nia publi­ka­cji. Te meto­dy uszla­chet­nia­nia posze­rza­ją znacz­nie moż­li­wo­ści pro­jek­to­we i mają istot­ny wpływ na wygląd, odbiór i trwa­łość pro­duk­tu poli­gra­ficz­ne­go. Czy­taj dalej “Lakie­ro­wa­nie uv i foliowanie” »

Lakie­ro­wa­nie

niedziela, 15 stycznia, 2017

Zle­ca­jąc publi­ka­cję do dru­ku, Klien­ci nie mają zazwy­czaj pro­ble­mu z okre­śle­niem swo­ich potrzeb w obsza­rze kolo­ry­sty­ki, ter­mi­nu reali­za­cji i ceny. Wia­do­mo, druk ma być kolo­ro­wy, ter­min krót­ki a cena niska. Dro­gą kolej­nych przy­bli­żeń i kil­ku pytań uzu­peł­nia­ją­cych, usta­la­my w mia­rę szyb­ko para­me­try tech­nicz­ne publi­ka­cji i doga­du­je­my cenę, będą­cą wypad­ko­wą sen­nych marzeń i twar­dych realiów. Czy­taj dalej “Lakie­ro­wa­nie” »

Świa­tło w typografii

czwartek, 5 stycznia, 2017

Obwą­cha­li­śmy w poprzed­nich odcin­kach aka­pit z wszyst­kich stron. Na koniec zaj­rzy­my do jego środ­ka, aby tam jesz­cze sobie co nie­co powy­ty­kać. Zanim to jed­nak nastą­pi, poroz­ma­wia­my tro­chę o malar­stwie, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem malar­stwa poko­jo­we­go. Sztu­ka jest prze­cież wszę­dzie tam, gdzie jest arty­sta.* Czy­taj dalej “Świa­tło w typografii” »

Nie­bez­piecz­ny overpint

środa, 31 grudnia, 2014

Wpad­ka, wto­pa, wde­pa, afe­ra, kasza­na, mamy pro­blem – jed­nym sło­wem (zgod­nie z nor­mą ISO) nie­zgod­ność. Okre­śle­nie uży­wa­ne w chwi­lach powsta­nia dyso­nan­su pomię­dzy ocze­ki­wa­niem Klien­ta w sto­sun­ku do jako­ści pro­duk­tu final­ne­go, a sta­nem fak­tycz­nym, jaki zastał odbie­ra­jąc wyrób poli­gra­ficz­ny z dzia­łu ekspedycji.

Tym felie­to­nem roz­po­czy­na­my kolej­ny cykl cho­chli­ko­wych reflek­sji poli­gra­ficz­nych, w któ­rych na zasa­dzie case stu­dy będzie­my ana­li­zo­wać i wycią­gać wnio­ski z nie­zgod­no­ści wzię­tych wprost z życia.

Czy­taj dalej “Nie­bez­piecz­ny overpint” »

Mora

czwartek, 27 listopada, 2014

Pew­nej pani przy­śni­ły się zło­te gwiazd­ki na gra­na­to­wym tle. Po prze­bu­dze­niu posta­no­wi­ła wziąć spra­wy w swo­je ręce i czem prę­dzej sen prze­mie­nić rze­czy­wi­stość. Ponie­waż gna­na wia­trem dzie­jów i twór­czym przy­mu­sem, para­ła się oka­zjo­nal­nie gra­fi­ką kom­pu­te­ro­wą, zaraz po prze­bu­dze­niu odpa­li­ła Pho­to­sho­pa i noc­ną marę zmaterializowała.

Czy­taj dalej “Mora” »

Jakość papie­ru

poniedziałek, 20 października, 2014

Dosyć kolo­kwial­nie brzmi tytuł dzi­siej­sze­go felie­to­nu, ale uzna­łem, że naj­le­piej odda on sytu­ację, w któ­rej dru­kar­nia pró­bu­je wmó­wić Klien­to­wi, iż jego zastrze­że­nia co do koń­co­wej jako­ści wyro­bu poli­gra­ficz­ne­go są nie­uza­sad­nio­ne, a jeśli nawet coś jest na rze­czy, to wina z pew­no­ścią leży poza jej odpowiedzialnością.

Czy­taj dalej “Jakość papieru” »

Rekla­ma­cje

poniedziałek, 15 września, 2014

Gdyby uda­ło się wyna­leźć szcze­pion­kę na poli­gra­ficz­ne­go wiru­sa zwa­ne­go popu­lar­nie cho­chli­kiem dru­kar­skim, pra­ca zarów­no gra­fi­ka jak i dru­ka­rza była by praw­dzi­wą sie­lan­ką. Nie­ste­ty, zamiast sie­lan­ki, pomię­dzy uczest­ni­ka­mi dra­ma­tu zwa­ne­go pro­duk­cją wyro­bu poli­gra­ficz­ne­go docho­dzi okre­so­wo do licz­nych spięć i nieporozumień.

 

Czy­taj dalej “Rekla­ma­cje” »

Jak zła­mać żeby się nie załamać

środa, 19 października, 2011

Fal­co­wa­nie to pod­sta­wo­wy pro­ces intro­li­ga­tor­ski. Jego zada­niem jest dopro­wa­dze­nie wymia­ru arku­sza dru­kar­skie­go do wymia­ru koń­co­we­go. W wie­lu przy­pad­kach zapla­no­wa­nie odpo­wied­nich miejsc zła­my­wa­nia musi się odbyć już na eta­pie pro­jek­to­wa­nia publi­ka­cji. Mając wie­dzę o taj­ni­kach papie­ru, naby­tą z lek­tu­ry poprzed­nie­go odcin­ka, przyj­rzy­my się dzi­siaj pułap­kom czy­ha­ją­cym na gra­fi­ka przy pro­jek­to­wa­niu ulo­tek fal­co­wa­nych. Czy­taj dalej “Jak zła­mać żeby się nie załamać” »

Kalen­da­rze – zasko­cze­nie w poligrafii

środa, 28 września, 2011

Zasko­cze­nie to stan, któ­ry per­ma­nent­nie nas zaska­ku­je. I to w sytu­acjach wyda­wa­ło­by się łatwo prze­wi­dy­wal­nych. Dro­go­wców zaska­ku­je zima, matu­rzy­stów maj, podat­ni­ków ter­min odda­nia PIT-u.  W mar­ke­tin­gu, czę­sto wiel­kim zasko­cze­niem jest nowy rok. Przy­go­to­wa­nie kalen­da­rzy odkła­da się bowiem na ostat­ni kwar­tał, mie­siąc bądź tydzień roku, paku­jąc się tym samym w naj­trud­niej­szy i naj­droż­szy okres w poli­gra­fii. Czy­taj dalej “Kalen­da­rze – zasko­cze­nie w poligrafii” »

Nie­na­sy­ce­nie czy przesyt

środa, 21 września, 2011

Po trzy­na­stu odcin­kach “Cho­chli­ka”, kolej­ny raz wra­ca­my do tema­tu kolo­rów. W pozna­wa­niu zaka­mar­ków tego obsza­ru cią­gle odczu­wam raczej nie­na­sy­ce­nie niż prze­syt. Tak więc podą­ża­jąc za tą emo­cją, pro­blem sam się sfor­mu­ło­wał: nasy­ce­nie kolo­rów czy­li: co zro­bić aby nam się w dru­ku nic nie zala­ło, ani nie wybla­kło. Czy­taj dalej “Nie­na­sy­ce­nie czy przesyt” »

Iden­ty­fi­ka­cja, czy­li co jest czym?

środa, 14 września, 2011

Nazew­nic­two pli­ków wyni­ko­wych to temat, któ­rym nikt się nie przej­mu­je. Tym­cza­sem upo­rząd­ko­wa­nie tego pozor­nie dru­go­rzęd­ne­go obsza­ru spra­wia, że wza­jem­ne rela­cje pomię­dzy Klien­tem a dru­kar­nią prze­bie­ga­ją znacz­nie pro­ściej, łatwiej i przy­jem­niej. Zarów­no zbyt wiel­ki luz, jak i nad­mier­ny rygor pro­wa­dzą jed­nak w śle­pą ulicz­kę. Kto ma dora­sta­ją­ce dzie­ci wie o tym naj­le­piej, a kto ich nie ma, niech sobie przy­po­mni jak sam dora­stał. Czy­taj dalej “Iden­ty­fi­ka­cja, czy­li co jest czym?” »

Ostat­nia deska ratunku

środa, 24 sierpnia, 2011

Kie­dy plik pro­duk­cyj­ny prze­do­sta­je się przez bra­mę pre­fli­gh­tin­gu niczym wiel­błąd przez ucho igiel­ne, teo­re­tycz­nie klam­ka zapa­da. Etap wery­fi­ka­cji koń­czy się, a zaczy­na etap reali­za­cji wyro­bu poli­gra­ficz­ne­go. Pli­ki wraz ze zle­ce­niem tra­fia­ją na sta­no­wi­sko impo­zy­cji, a stam­tąd już z gór­ki na halę maszyn. Prak­tycz­nie jed­nak, impo­zy­cja to dla wie­lu ostat­nia szan­sa na wykry­cie nie­zgod­no­ści w prze­sła­nym pli­ku i bez­kosz­to­wą jego pod­mia­nę. Czy­taj dalej “Ostat­nia deska ratunku” »

Kolo­ry

czwartek, 21 lipca, 2011

Aby gra­fik mógł doga­dać się z dru­ka­rzem nie wystar­czy dobra wola i wyso­ki poziom empa­tii. Potrze­ba tak­że jasno zde­fi­nio­wa­nych pojęć, któ­ry­mi roz­mów­cy będą się posłu­gi­wać, gdyż głów­nym tema­tem tych dys­ku­sji (oczy­wi­ście poza spor­tem, kobie­ta­mi i szyb­ki­mi samo­cho­da­mi) są kolo­ry. Ich nazw uczy­my się od dziec­ka, ale w poli­gra­fii wie­dza ta na nie­wie­le się przy­da­je, gdyż obar­czo­na jest zbyt wyso­kim stop­niem subiek­ty­wi­zmu. Czy­taj dalej “Kolo­ry” »

Wyro­by teczkopodobne

środa, 6 lipca, 2011

W tak zwa­nych słusz­nie minio­nych cza­sach życie było pro­ste, wręcz pro­stac­kie. Poli­gra­fia też. Uwo­dze­nie klien­tów feerią barw i wymyśl­no­ścią kształ­tów, było zarów­no tech­nicz­nie jak i ide­olo­gicz­nie trud­ne, a prak­tycz­nie nie­po­trzeb­ne. Tecz­ki (bo o nich dziś mowa) koja­rzy­ły się bar­dziej z taj­ny­mi archi­wa­mi SB, niż z pod­sta­wo­wym gadże­tem mar­ke­tin­go­wym. Sier­mięż­ne, wią­za­ne w pętel­kę, sza­ro-bure two­ry, sta­no­wi­ły nie­odzow­ny atry­but socja­li­stycz­nej biu­ro­kra­cji. Czy­taj dalej “Wyro­by teczkopodobne” »

Grze­gorz Lasz­czyk – Stan­dard Pdfx (2)

sobota, 1 stycznia, 2011

Kon­se­kwent­ne sto­so­wa­nie stan­dar­du pdf/x dla pli­ków wyni­ko­wych może nas uchro­nić od wie­lu przy­krych nie­spo­dzia­nek w trak­cie pro­ce­su naświe­tla­nia CTP w dru­kar­ni, szcze­gól­nie kie­dy uży­wa­ny tam RIP (pro­gram ste­ru­ją­cy pro­ce­sem naświe­tla­nia) nie jest naj­now­szej gene­ra­cji.  Dziś kon­ty­nu­uje­my roz­po­czę­te przed tygo­dniem omó­wie­nie wad i zalet stan­dar­du Pdf/X-1a.


Czy­taj dalej “Grze­gorz Lasz­czyk – Stan­dard Pdfx (2)” »

Grze­gorz Lasz­czyk – Stan­dard Pdfx (1)

sobota, 1 stycznia, 2011

Wybór tema­tu na pre­mie­rę “Loży eks­per­tów” nie jest przy­pad­ko­wy, gdyż pro­blem kom­pa­ty­bil­no­ści pli­ków wyni­ko­wych z pro­gra­ma­mi ste­ru­ją­cy­mi naświe­tlar­ka­mi, wyda­je się być klu­czo­wy dla pra­wi­dło­wej współ­pra­cy gra­fi­ka z dru­kar­nią. Ostat­nio na wła­snej skó­rze prze­ko­na­łem się, że w wie­lu wypad­kach lekar­stwem na powsta­ją­ce tu nie­zgod­no­ści, jest sto­so­wa­nie stan­dar­du prze­my­sło­we­go PDF/X.

  Czy­taj dalej “Grze­gorz Lasz­czyk – Stan­dard Pdfx (1)” »

Paweł Tryn­ka – Wykroj­ni­ki (2)

czwartek, 21 stycznia, 2010

Zarów­no ter­mi­no­lo­gia zwią­za­na z wykroj­ni­kiem intro­li­ga­tor­skim, jak i sama tech­no­lo­gia, nie były nigdy szcze­gól­nie popu­lar­nym tema­tem publi­ka­cji, a wie­dza i nazew­nic­two prze­ka­zy­wa­no głów­nie dro­gą ust­ną.  Nasz eks­pert Pawel Tryn­ka z fir­my “Stal­bi­ga” posta­no­wił wypeł­nić tę lukę. 

Czy­taj dalej “Paweł Tryn­ka – Wykroj­ni­ki (2)” »

Paweł Tryn­ka – Wykroj­ni­ki (1)

czwartek, 21 stycznia, 2010

We współ­cze­snej poli­gra­fii wykra­wa­nie wyro­bów poli­gra­ficz­nych to chleb powsze­dni. Prak­tycz­nie każ­de stu­dio gra­ficz­ne musi być przy­go­to­wa­ne na zapro­jek­to­wa­nie, nary­so­wa­nie i zwa­li­do­wa­nie wykroj­ni­ka pod pudeł­ko, tecz­kę ofer­to­wą czy ulot­kę o wymyśl­nym, odbie­ga­ją­cym od tra­dy­cyj­ne­go pro­sto­ką­ta kształcie.


Czy­taj dalej “Paweł Tryn­ka – Wykroj­ni­ki (1)” »

Logo wek­to­ro­we

sobota, 3 czerwca, 2000


GRZEGORZ LASZCZYK

Tekst niniej­szy dedy­ku­ję pra­cow­ni­kom dzia­łu marketingu
wraz z ich nie­skoń­czo­ną inwencją
oraz towa­rzy­szom boju, pro­jek­tan­tom i grafikom

W pra­cy pro­jek­tan­ta spo­ty­kam się czę­sto z sytu­acją, kie­dy Klient prze­ka­zu­je mi pli­ki z ele­men­ta­mi gra­ficz­ny­mi, któ­re muszą się zna­leźć w pro­jek­cie. Cho­dzi tu przede wszyst­kim o logo fir­my. Sza­nu­jąc gust i upodo­ba­nia Klien­ta nie wni­kam w zagad­nie­nia natu­ry este­tycz­nej, ale cza­sa­mi jakość i for­ma tych mate­ria­łów jest przy­czy­ną wie­lu nieporozumień.

Czy­taj dalej “Logo wektorowe” »

Roz­dziel­czość to nie wszystko

wtorek, 16 maja, 2000

GRZEGORZ LASZCZYK

W swo­jej prak­ty­ce pro­jek­tan­ta zauwa­ży­łem, że bar­dzo wie­le nie­po­ro­zu­mień na linii klient–grafik wyni­ka z bra­ku wie­dzy na temat pod­sta­wo­wych para­me­trów obra­zu. Trud­no w to uwie­rzyć zwa­żyw­szy, że żyje­my w kul­tu­rze obra­zu i do two­rze­nia zdy­gi­ta­li­zo­wa­ne­go świa­ta mamy spo­rą licz­bę łatwo dostęp­nych narzę­dzi, takich jak ska­ner, apa­rat foto­gra­ficz­ny, kame­ra, tele­fon komór­ko­wy, czy też tablet gra­ficz­ny. Czy­taj dalej “Roz­dziel­czość to nie wszystko” »