Wizy­tów­ki Multiloft

Z cyklu: Pro­duk­ty poli­gra­ficz­ne – wizy­tów­ki [3]

printitpinc.co.nz

W naszym wizy­tów­ko­wym seria­lu dziś nie­wąt­pli­wy hit ostat­nich lat, jakim jest tech­no­lo­gia Mul­ti­loft. Ta swo­ista skła­dan­ka kil­ku rodza­jów papie­rów, robi praw­dzi­wą furo­rę w prze­my­śle poli­gra­ficz­nym i jako tech­no­lo­gia pro­duk­cji wizy­tó­wek, zasłu­gu­je na szcze­gól­ne zain­te­re­so­wa­nie zarów­no ze stro­ny klien­tów dru­karń, jak i pro­jek­tan­tów wizytówek.


W tym arty­ku­le znaj­dziesz m.in. odpo­wie­dzi na pytania:
Co to jest tech­no­lo­gia Multiloft?
Jakie pod­ło­ża dru­ko­we moż­na w niej stosować?
Jak wyko­rzy­stu­je się Mul­ti­loft w połą­cze­niu z NFC?
Co to jest Magnet Sheets?


Kon­struk­cja Multiloft

Tech­no­lo­gia Mul­ti­loft wyko­rzy­stu­je pomysł łącze­nia ze sobą kil­ku warstw papie­ru, na podo­bień­stwo zna­nej skąd­inąd meto­dy kasze­ro­wa­nia, czy­li skle­ja­nia „na mokro” całą powierzch­nią arku­szy papie­ru czy też kar­to­nu. W ten tra­dy­cyj­ny spo­sób uzy­sku­je się final­nie pro­dukt o znacz­nie więk­szej gru­bo­ści niż jest to moż­li­we przy uży­ciu jed­ne­go arku­sza, gdzie ogra­ni­cze­niem jest mak­sy­mal­na gru­bość papie­ru, jaki prze­cho­dzi przez maszy­nę dru­kar­ską. Minu­sem typo­we­go kasze­ro­wa­nia, jest koniecz­ność pod­da­wa­nia arku­szy papie­ru, pra­co­chłon­ne­mu pro­ce­so­wi kle­je­nia na mokro.

W tech­no­lo­gii Mul­ti­loft, też uży­wa się kil­ku warstw papie­ru, ale nie ma tutaj potrze­by skle­ja­nia ich na mokro w osob­nym pro­ce­sie intro­li­ga­tor­skim. Łącze­nie arku­szy nastę­pu­je nie­ja­ko samo­czyn­nie, w trak­cie cię­cia zło­żo­nych warstw papie­ru na gilo­ty­nie, pod wpły­wem naci­sku jej belki.

printitpinc.co.nz

Typo­wa kon­struk­cja sys­te­mu Mul­ti­loft skła­da się z dwóch warstw zewnętrz­nych: wierzch­niej i spodniej, zwa­nych Mul­ti­loft She­ets oraz z jed­nej lub kil­ku warstw wewnętrz­nych, zwa­nych Mul­ti­loft Insert. War­stwy wierzch­nie moż­na zadru­ko­wy­wać wyłącz­nie jed­no­stron­nie, gdyż ich stro­na spodnia pokry­ta jest kle­jem kon­tak­to­wym. Druk jest moż­li­wy zarów­no w tech­ni­ce cyfro­wej, jak i off­se­to­wej. War­stwy wewnętrz­ne nie nada­ją się do zadru­ku, gdyż z obu stron są pokry­te kle­jem kontaktowym.

Po zadru­ko­wa­niu warstw zewnętrz­nych, dobie­ra się do nich odpo­wied­nie papie­ry dla wkła­du (rdze­nia), two­rząc kom­plet warstw, któ­re w trak­cie pro­ce­su kro­je­nia na użyt­ki, pod naci­skiem bel­ki gilo­ty­ny lub pra­sy (mini­mum 3 kg/cm²), skle­ja­ją się ze sobą, dzię­ki fabrycz­ne­mu powle­cze­niu ich spe­cjal­nym kle­jem kon­tak­to­wym. W efek­cie uzy­sku­je się pro­dukt o gru­bo­ści odpo­wia­da­ją­cej gra­ma­tu­rze nawet do 1200g.

www.zing.com.pl

War­stwy zewnętrz­ne wyko­na­ne są z wyso­kiej jako­ści papie­rów ozdob­nych w wer­sji bia­łej, czar­nej, per­ło­wej oraz e-pho­to, nato­miast war­stwy wewnętrz­ne moż­na swo­bod­nie dobie­rać spo­śród boga­tej gamy kolo­ry­stycz­nej, zawie­ra­ją­cej pięt­na­ście kolo­rów. Są to trzy odcie­nie bie­li oraz oran­ge, yel­low, pink, pastel pink, pur­ple, blue, turqu­oise, gre­en, pastel gre­en, black, kraft, red, ultra whi­te, whi­te, opa­que. W ofer­cie naszych dru­karń kolo­ry te opi­su­je się jako: poma­rań­czo­wy (pan­to­ne 2011U), żół­ty (pan­to­ne 114U), różo­wy (pan­to­ne 2039U), tur­ku­so­wy (pan­to­ne 3248U), zie­lo­ny (pan­to­ne 577U), czar­ny (pan­to­ne black 3U), czer­wo­ny (pan­to­ne 200U), fio­le­to­wy (pan­to­ne 2080 U) oraz nie­bie­ski (pan­to­ne 300U).

Dodat­ko­wą opcją jest Mul­ti­Loft PRINT jed­no­stron­nie powle­czo­ny per­ło­wym bro­ka­tem (stro­na do zadru­ku) z bia­łym gład­kim rewer­sem (moż­li­wość zadru­ku); nie posia­da war­stwy suche­go kle­ju. Mul­ti­Loft PRINT prze­zna­czo­ny do zadru­ku w urzą­dze­niach cie­kło­to­ne­ro­wych HP Indigo.

_

Papie­ry sto­so­wa­ne w Multiloft

Poni­żej publi­ku­ję wykaz papie­rów Mul­fi­loft ofe­ro­wa­nych przez czo­ło­we­go, pol­skie­go dys­try­bu­to­ra papie­ru – fir­mę ZING (www.zing.com.pl). Wybra­łem tę ofer­tę z ryn­ku, gdyż przez wie­le lat mia­łem przy­jem­ność współ­pra­co­wać z ZIN­Giem i bar­dzo sobie cenię jakość jej pro­duk­tów, a tak­że pro­fe­sjo­na­lizm  i “ludz­ki” spo­sób podej­ścia do klien­ta. Fir­ma ta jest spe­cy­ficz­nym ewe­ne­men­tem na pol­skim ryn­ku papier­ni­czym, gdyż w prze­ci­wień­stwie do więk­szo­ści dys­try­bu­to­rów papie­ru, jest w stu pro­cen­tach fir­mą z pol­skim kapi­ta­łem, co zawsze we mnie budzi pozy­tyw­ne odczucia.

www.zing.com.pl

Ponad­to, przez tzw. “przy­pa­dek” wydaw­nic­two “Helion” wybra­ło do dru­ku moje­go “Prak­tycz­ne­go Porad­ni­ka Poli­gra­ficz­ne­go”, papier Magno Volu­me pro­du­ko­wa­ny przez Sap­pi Euro­pe SA dys­try­bu­owa­ny wła­śnie przez ZIN­Ga . Zna­ko­mi­ty efekt koń­co­wy może­cie oce­nić sami, prze­glą­da­jąc Porad­nik, do cze­go gorą­co zachęcam.

Rodzaj Kolor For­mat
[mm]
Gra­ma­tu­ra
[ g/m2]
 Grubość
[mm]
Mul­ti­Loft Sheet E-Pho­to 460 x 320 190 0,178
Pearl 285 0,33
Ultra Whi­te Vellum 240 0,356
Whi­te Vellum 240 0,356
Opa­que White 270 0,305
Kraft 270 0,356
Black Indi­go 270 0,356
Black Toner 270 0,356
Dia­mond Glit­ter Cry­stal Toner 260 0,356
Dia­mond Glit­ter Cry­stal Indigo 380 0,356
MAGNET black-brown 1350 0,53
Mul­ti­Loft Print Dia­mond Glit­ter Cry­stal Indigo 380 0,406
Mul­ti­Loft Insert Yel­low 270 0,356
Oran­ge 270 0,356
Red 270 0,356
Pink 270 0,356
Pastel Pink 270 0,356
Pur­ple 270 0,356
Blue 270 0,356
Turqu­oise 270 0,356
Pastel Gre­en 270 0,356
Gre­en 270 0,356
Kraft 270 0,356
Black 270 0,356
Opa­que White 325 0,406
Ultra Whi­te 325 0,406
Whi­te 325 0,406
Źró­dło: https://zing.com.pl/poligrafia/podloza-do-druku-cyfrowego/materialy-specjalne/multiloft/

Do decy­zji pro­jek­tan­ta lub też klien­ta pozo­sta­wia się dobór kolo­rów warstw zewnętrz­nych, jak i warstw rdze­nia. Stwa­rza to bar­dzo sze­ro­kie pole dla kon­stru­owa­nia indy­wi­du­al­nych kompozycji.

Magnet She­ets

Ist­nie­je tak­że mozli­wość dokle­je­nia do wizy­tów­ki Mul­ti­soft, dodat­ko­wej war­stwy magne­tycz­nej zwa­nej Magnet She­et. W ten spo­sób powsta­ją wizy­tów­ki magne­tycz­ne, peł­nią­ce na przy­kład rolę popu­lar­nych magne­sów na lodów­kę. War­stwa magne­tycz­na jest jed­no­stron­nie pokry­ta kle­jem kon­tak­to­wym i prze­zna­czo­na do łącze­nia z war­stwa­mi Mul­ti­loft She­ets. Umoż­li­wia przy­twier­dza­nie do wszel­kich pod­ło­ży metalowych.

www.ncc3.moon.com.uk

Tym spo­so­bem, nie rezy­gnu­jąc z opi­sa­nych wcze­śniej zalet tech­no­lo­gii Mul­ti­loft, posze­rza się je o dodat­ko­we zasto­so­wa­nia, wycho­dząc naprze­ciw biją­cej obec­nie rekor­dy popu­lar­no­ści modzie ozda­bia­nia lodó­wek magne­sa­mi. Mija­ją już bowiem lata świet­no­ści tablic kor­ko­wych i słyn­nych żół­tych kar­te­czek przy­kle­ja­nych gdzie popad­nie. Jest to w sumie zro­zu­mia­łe, bo lodów­ka sta­ła się ostat­nim bastio­nem jed­no­ści rodzi­ny, uno­szą­cym się dum­nie ponad podzia­ła­mi wyni­ka­ją­cy­mi z róż­nic wie­ku, płci, orien­ta­cji, poglą­dów poli­tycz­nych czy też wyzna­wa­nych aktu­al­nie zasad moral­nych. To do niej po nocach nawet król cho­dzi pie­cho­tą i nic nie stoi na prze­szko­dzie, aby pomię­dzy jed­nym a dru­gim gry­zem kaba­no­sa lub pta­sie­go mlecz­ka, zapo­znał się z rekla­mą klu­bu fit­ness, któ­re­go magne­tycz­na wizy­tów­ka jest do drzwi lodów­ki przy­twier­dzo­na. Ponad­to powierzch­nia lodów­ki (bia­łej, srebr­nej, a tym bar­dziej czar­nej) jest dość mono­ton­na i ozdo­bie­nie jej kolo­ro­wy­mi magne­sa­mi, doda­je cie­pła oto­cze­niu, balan­su­jąc uro­czo na pogra­ni­czu este­tycz­ne­go kiczu.

Mul­ti­loft a NFC

Jak­by tego magne­ty­zmu było jesz­cze mało, pomię­dzy war­stwa­mi Mul­ti­lo­ftu moż­na też spryt­nie ukryć spe­cjal­ny micro­chip z zako­do­wa­nym nume­rem tele­fo­nu, adre­sem mailo­wym, adre­sem stro­ny www, geo­lo­ka­li­za­cją oraz dowol­nym tek­stem. Wyko­rzy­stu­jąc wspo­mnia­ną już wcze­śniej tech­no­lo­gię NFC, powstał więc kolej­ny pro­dukt na mia­rę XXI wie­ku, zwa­ny wizy­tów­ką NFC. Aby zapi­sa­ne w niej tre­ści prze­ka­zać komu trze­ba, wystar­czy rze­czo­ną wizy­tów­kę przy­ło­żyć do tele­fo­nu obsłu­gu­ją­ce­go tę tech­no­lo­gię. Dane prze­ska­ku­ją, jak pchły z psa na czło­wie­ka, i zanim się obej­rzy­my mamy je wszyst­kie w kontaktach.

www.ncc3.moon.com.uk

www.ncc3.moon.com.uk

Mul­ti­loft creative

Wyko­na­ne tech­no­lo­gią Mul­ti­loft wizy­tów­ki, robią z pew­no­ścią duże wra­że­nie i w powo­dzi „zop­ty­ma­li­zo­wa­ne­go chła­mu”, jaki zale­wa inter­ne­to­wy rynek poli­gra­ficz­ny, wpi­su­ją się dosko­na­le w wize­ru­nek każ­dej, cenią­cej sobie ory­gi­nal­ność, eli­ta­ryzm i nie­ule­ga­nie maistre­amo­wym gustom firmy.

Oczy­wi­ście wizy­tów­ki rów­nie god­nie mogą być przy­go­to­wa­ne na inne­go typu pod­ło­żach, o czym wię­cej prze­czy­ta­cie w w moim Poradniku.

Na koniec pre­zen­tu­ję dla inspi­ra­cji kil­ka cie­ka­wych pro­jek­tów wyko­rzy­stu­ją­cych tech­no­lo­gię Mul­ti­loft. Pocho­dzą one ze stro­ny: printitpinc.co.nz.

_

____

Z cho­chli­ko­wym pozdrowieniem
Andrzej GołąbPraktyczny Poradnik Poligraficzny

Niniej­szy tekst pocho­dzi z przy­go­to­wy­wa­ne­go do dru­ku, dru­gie­go tomu »Prak­tycz­ne­go Porad­ni­ka Poli­gra­ficz­ne­go« poświę­co­ne­go pro­duk­tom poli­gra­ficz­nym. Przy­po­mi­nam, że w kwiet­niu br. uka­zał się nakła­dem wydaw­nic­twa „Helion”, pierw­szy tom tegoż Porad­ni­ka, poświę­co­ny PROCESOM POLIGRAFICZNYM. Książ­ka jest do naby­cia w księ­gar­ni HELION, oraz w więk­szo­ści księ­garń inter­ne­to­wych i sta­cjo­nar­nych. Zachę­cam do zaku­pu i lek­tu­ry.


Powe­red by Face­bo­ok Like

Tagi: , , , , , , , ,

dodaj komentarz

Musisz byc zalogowany aby komentowac.