Waka­cyj­ny kon­kurs Chochlika

Rys. Bro­ni­sław Józefiok

Zbli­ża­ją się waka­cje, a więc dobra pora aby w cie­niu, na kocy­ku, pogłę­bić wie­dzę poli­gra­ficz­ną poda­ną w swo­bod­nej i relak­sa­cyj­nej for­mie, jaką jest napi­sa­ny mój “Prak­tycz­ny Porad­nik Poli­gra­ficz­ny – Pro­ce­sy”, któ­ry w lip­cu tego roku uka­zał się nakła­dem wydaw­nic­twa Helion.

Wśród osób, któ­re do 30 czerw­ca br. udo­stęp­nią w swo­ich mediach spo­łecz­no­ścio­wych infor­ma­cję o Porad­ni­ku – naj­le­piej w for­mie lin­ku do skle­pu Helion – oraz poin­for­mu­ją mnie o tym fak­cie mailowo,

roz­lo­su­ję trzy egzem­pla­rze Poradnika

_

Tam też moż­na zapo­znać się ze spi­sem tre­ści, wybra­ny­mi frag­men­ta­mi książ­ki oraz pierw­szy­mi recen­zja­mi czytelników.
Mój mail: andrzej.jozef.golab@gmail.com
ZAPRASZAM DO WSPÓLN EJ ZABAWY!!!
Z cho­chli­ko­wym pozdrowieniem
Andrzej Gołąb

Powe­red by Face­bo­ok Like

dodaj komentarz

Musisz byc zalogowany aby komentowac.