Augmen­ted reality

Z cyklu: Pro­duk­ty poli­gra­ficz­ne – plakaty

Pla­kat jest zazwy­czaj odpo­wie­dzią na jakiś wcze­śniej zada­ny przez klien­ta lub same­go arty­stę temat. Może to być kon­kret­ny film, spek­takl czy też festi­wal. Pro­jekt musi być pró­bą opo­wie­dze­nia histo­rii, do któ­rej pla­kat ma nawią­zy­wać. Pla­kat zawsze musi dzia­łać swo­im prze­ka­zem i zna­kiem“.

Na temat pro­jek­to­wa­nia pla­ka­tów roz­ma­wia­łem nie­daw­no z prof. Kają RENKAS, któ­ra w swo­ich pra­cach czę­sto wyko­rzy­stu­je tech­ni­kę augmen­ted reali­ty, czy­li tzw. rze­czy­wi­stość roz­sze­rzo­ną. Peł­ny zapis roz­mo­wy znaj­dzie­cie Pań­stwo na łamach naj­now­sze­go (lipiec-sier­pień 2021) wyda­nia mie­sięcz­ni­ka “Świat Dru­ku”, a na blo­gu publi­ku­je­my frag­ment zwią­za­ny wła­śnie z  augmen­ted reality.


Kaja RENKAS – Jest absol­went­ką gra­fi­ki warsz­ta­to­wej na Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych w Kato­wi­cach. Dyplom z wyróż­nie­niem obro­ni­ła w pra­cow­ni pro­fe­so­ra Wal­de­ma­ra Węgrzy­na w 2004 roku. Od 2011 roku pro­wa­dzi dzia­łal­ność peda­go­gicz­ną w Insty­tu­cie Sztu­ki Uni­wer­sy­te­tu Ślą­skie­go . W roku 2010 na tej­że uczel­ni obro­ni­ła pra­cę dok­tor­ską a w roku 2018 habi­li­ta­cję. Pro­wa­dzi­ła warsz­ta­ty doty­czą­ce pro­jek­to­wa­nia gra­ficz­ne­go oraz pla­ka­tu m.in. w North Wales Scho­ol of Art & Design, Wre­xham (Walia); Nor­thern Illi­no­is Uni­ver­si­ty, DeKalb (USA); Bil­kent Uni­ver­si­ty , Anka­ra (Tur­cja), UNAM Uni­ver­si­ty (Mexi­co City), Haight Stre­et Gal­le­ry (San Fran­ci­sco). Bie­rze udział w naj­waż­niej­szych świa­to­wych impre­zach pla­ka­to­wych, m.in. w War­sza­wie, Boli­wii, Tehe­ra­nie, Lah­ti, Toy­amie, Moskwie. Jest lau­re­at­ką nagród i wyróż­nień, jej pra­ce znaj­du­ją się w zbio­rach pry­wat­nych i muze­al­nych. Mia­ła kil­ka­na­ście wystaw indy­wi­du­al­nych w kra­ju i za gra­ni­cą, bra­ła rów­nież udział w kil­ku­dzie­się­ciu wysta­wach zbio­ro­wych na całym świe­cie. Zaj­mu­je się pla­ka­tem, pro­jek­to­wa­niem gra­ficz­nym, gra­fi­ką warsztatową.
(Bio­gram na pod­sta­wie: http://www.projektowaniegier.us.edu.pl/pl/Lecturers/kaja-renkas – stan na 1-07-2021)

 

Augmen­ted reality

Kil­ka lat temu zaczę­łam inte­re­so­wać się róż­ny­mi nowin­ka­mi tech­no­lo­gicz­ny­mi i w ten spo­sób odkry­łam augmen­ted reali­ty czy­li tzw. rze­czy­wi­stość roz­sze­rzo­ną. Jest to tech­no­lo­gia dają­ca bar­dzo duże moż­li­wo­ści posze­rze­nia prze­ka­zu wizu­al­ne­go. Razem z moją kole­żan­ką Iwo­ną Pomia­now­ską, któ­ra jest świet­nym ani­ma­to­rem, stwo­rzy­ły­śmy kil­ka prac, któ­re zosta­ły zaim­ple­men­to­wa­ne wła­śnie do augmen­ted reali­ty. Ja zaj­mu­ję się pro­jek­to­wa­niem gra­fik i wymy­śla­niem całej stro­ny wizu­al­nej, nato­miast Iwo­na ani­mu­je i two­rzy róż­ne histo­rie zwią­za­ne z moim gra­ficz­nym światem. 

Augmen­ted reali­ty ma w sobie ele­ment zaba­wo­wy, ale pozwa­la tak­że prze­ka­zać głęb­sze infor­ma­cje na temat kon­kret­ne­go zagad­nie­nia czy też pro­ble­mu, któ­rym w danym momen­cie się zajmujemy. 

Od stro­ny tech­nicz­nej rzecz wyma­ga posia­da­nia spe­cjal­nej apli­ka­cji do two­rze­nia tego typu ani­ma­cji. W obie­gu są płat­ne apli­ka­cje komer­cyj­ne, ale poja­wia­ją się tak­że wer­sje dar­mo­we, do któ­rych moż­na imple­men­to­wać swo­je pra­ce. Jed­ną z nich jest na przy­kład apli­ka­cja Eyejack, któ­ra po zaim­ple­men­to­wa­niu do niej gra­fi­ki i ani­ma­cji, gene­ru­je kod QR odpa­la­ją­cy w naszych urzą­dze­niach mobil­nych animację.

Tech­no­lo­gicz­nie sytu­acja jest roz­wo­jo­wa. Wie­le zale­ży też od tego, w jak sze­ro­kim zakre­sie chce­my tech­no­lo­gię augmen­ted reali­ty wyko­rzy­sty­wać i jak dłu­ga ma być sama ani­ma­cja. Aby pra­ca nada­wa­ła się do AR-u musi być spe­cjal­nie przy­go­to­wa­na, ale nie jest to zbyt skom­pli­ko­wa­ny proces. 

Two­rzy się naj­pierw gra­fi­kę głów­ną, oraz w tym samym for­ma­cie wer­sję ani­mo­wa­ną. W tym celu oprócz pra­cy prze­zna­czo­nej do dru­ku pro­jek­tu­ję tak­że pew­ną ilość dodat­ko­wych ele­men­tów, któ­re mają być odbie­ra­ne przez widza, jako rucho­me. Następ­nie Iwo­na Pomia­now­ska imple­men­tu­je wszyst­ko do wspo­mnia­nej wyżej apli­ka­cji. Naj­pierw wsta­wia­my pla­kat, któ­ry jest dla pro­gra­mu swe­go rodza­ju mar­ke­rem czy­li znacz­ni­kiem, na bazie któ­re­go ani­ma­cja się uru­cha­mia, a potem doda­je­my ele­men­ty ruchome. 

Od stro­ny użyt­kow­ni­ka czy­li widza, spra­wa też jest sto­sun­ko­wo pro­sta. Aby tego typu pra­cę zoba­czyć w jej wer­sji ani­mo­wa­nej, trze­ba pobrać ze skle­pu Google Play lub App Sto­re odpo­wied­nią apli­ka­cję i zain­sta­lo­wać na smart­pho­nie. Moje pra­ce moż­na oglą­dać dzię­ki apli­ka­cjom AR Gra­phics (fir­my Kalank Stu­dio). Mając przed sobą wer­sję wydru­ko­wa­ną lub wyświe­tlo­ną na moni­to­rze kom­pu­te­ra, uru­cha­mia się pro­gram w tele­fo­nie i kamer­ką najeż­dża na pra­cę. Wte­dy na wyświe­tla­czu tele­fo­nu poja­wia się jej rucho­ma wersja. 

Poni­żej pre­zen­tu­je­my czte­ry pla­ka­ty wyko­na­ne wła­śnie tech­no­lo­gią AR.  Zapra­sza­my do wspól­nej zabawy.


 

_____________

Autor­ką pro­jek­tów wszyst­kich pla­ka­tów zamiesz­czo­nych w tek­ście jest Kaja RENKAS © 

Praktyczny Poradnik Poligraficzny


Niniej­szy tekst pocho­dzi z przy­go­to­wy­wa­ne­go do dru­ku, dru­gie­go tomu »Prak­tycz­ne­go Porad­ni­ka Poli­gra­ficz­ne­go« poświę­co­ne­go pro­duk­tom poli­gra­ficz­nym. Przy­po­mi­nam, że w kwiet­niu br. uka­zał się nakła­dem wydaw­nic­twa „Helion”, pierw­szy tom tegoż Porad­ni­ka, poświę­co­ny PROCESOM POLIGRAFICZNYM. Książ­ka jest do naby­cia w księ­gar­ni HELION, oraz w więk­szo­ści księ­garń inter­ne­to­wych i sta­cjo­nar­nych. Zachę­cam do zaku­pu i lek­tu­ry.

 

 

________________

Publi­ka­cja sta­no­wi frag­ment wywia­du z przy­go­to­wy­wa­ne­go do dru­ku dru­gie­go tomu „Prak­tycz­ne­go Porad­ni­ka Poli­gra­ficz­ne­go – Pro­duk­ty” autor­stwa Andrze­ja Gołąba.

 

Powe­red by Face­bo­ok Like

dodaj komentarz

Musisz byc zalogowany aby komentowac.