Reali­za­cja poligraficzna

Z cyklu: self-publishing po pol­sku [#4]
Kon­ty­nu­ujemy oma­wia­nie usług wcho­dzą­cych w zakres naszego pro­jektu „wydaj­TO­sam”, czyli  wspól­nej ini­cja­tywy wydaw­ni­czej Cho­chlika Dru­kar­skiego i CUD­DRUKu, doty­czą­cej self-publishingu. W poprzed­nim odcinku omó­wi­li­śmy etap drugi prac nad książką, czyli prace pro­jek­towe, dziś pora na główną usługę zakładu poli­gra­ficz­nego, jakim prze­cież jeste­śmy, czyli druk, prace intro­li­ga­tor­skie i uszlachetniające.

 

_

Publi­ka­cja książkowa

W ofer­cie posłu­gu­jemy się poję­ciem publi­ka­cja książ­kowa, gdyż poję­cie książka znacz­nie zawęża zakres tego, co mamy Pań­stwu do zaofe­ro­wa­nia. W naszym rozumieniu:

publi­ka­cja książ­kowa, to każdy pro­dukt poli­gra­ficzny skła­da­jący się z dwóch na trwale ze sobą połą­czo­nych czę­ści: okładki i wkładu. Publi­ka­cją książ­kową jest więc zarówno tra­dy­cyjna powieść, tomik poezji , jak i album, mono­gra­fia, prze­wod­nik, porad­nik czy też kata­log rekla­mowy lub kata­log pro­duk­towy. Nawet pro­sta bro­szura szyta dru­tem, notes, instruk­cja obsługi, infor­ma­tor czy też mate­riały kon­fe­ren­cyjne lub szko­le­niowe miesz­czą się w ramach naszej definicji.

 

Ze względu na róż­nice w kon­struk­cji okładki i wkładu, oraz w spo­so­bie łącze­nia ich ze sobą, ofe­ru­jemy sześć pod­sta­wo­wych typów publi­ka­cji książ­ko­wych. Szcze­gó­łowo omó­wione są one w cyklu cho­chli­ko­wych felie­to­nów: Publi­ka­cje książ­kowe, tutaj ogra­ni­czymy się do kilku naj­waż­niej­szych informacji:

Oprawa miękka, klejona

To naj­bar­dziej popu­larny rodzaj publi­ka­cji książ­ko­wej, w któ­rej okładka wyko­nana jest naj­czę­ściej z kar­tonu z bia­łym lub kre­mo­wym spodem, a wkład z dowol­nego rodzaju papieru powle­ka­nego lub nie­po­wle­ka­nego. Okładka wystę­puje w wer­sji bez skrzy­de­łek i ze skrzy­deł­kami. Składki wkładu są połą­czone ze sobą za pomocą kleju intro­li­ga­tor­skiego, lub też kleju PUR, cha­rak­te­ry­zu­ją­cego się wysoką wytrzy­ma­ło­ścią i ela­stycz­no­ścią, dzięki czemu książka ma bar­dzo dobrą otwie­ral­ność. Okładka z wkła­dem jest połą­czona poprzez skle­je­nie. Opcjo­nal­nie okładkę można uszla­chet­nić przez pokry­cie cało­ściowo folią matową lub błysz­czącą, a także miej­scowo lakie­rem wybiór­czym UV.

Sche­mat tech­no­lo­giczny – oprawa miękka, wkład klejony

Oprawa miękka, szyto-klejona

To publi­ka­cja książ­kowa posia­da­jąca wszyst­kie para­me­try iden­tyczne, jak oprawa miękka, kle­jona, za wyjąt­kiem spo­sobu łącze­nia ze sobą skła­dek wkładu. Tutaj składki są zszy­wane nićmi ręcz­nie lub maszy­nowo i dodat­kowo kle­jone, co w efek­cie pod­nosi walor este­tyczny i użyt­kowy publi­ka­cji, czy­niąc ją znacz­nie trwal­szą i wygod­niej­szą w użyt­ko­wa­niu (szy­cie skła­dek zapew­nia naj­lep­szy współ­czyn­nik otwieralności).

Sche­mat tech­no­lo­giczny – oprawa miękka, wkład szyto klejony

Oprawa bro­szu­rowa

To publi­ka­cja książ­kowa, o naj­prost­szym, a tym samym naj­tań­szym spo­so­bie łącze­nia okładki z wkła­dem. Okładka, podob­nie jak we wcze­śniej­szych typach publi­ka­cji, jest wyko­nana z jed­nego arku­sza mate­riału, a przez jej grzbiet prze­pro­wa­dzone są ele­menty zszy­wa­jące okładkę z wkła­dem, w postaci meta­lo­wych zszywek.

Samą okładkę można opcjo­nal­nie uszla­chet­niać folią i/lub lakie­rem. Może ona posia­dać skrzy­dełka. Ogra­ni­cze­niem tech­no­lo­gii szy­cia zeszy­to­wego jest ilość stron wkładu, która zazwy­czaj nie powinna prze­kra­czać 64, a liczba stron musi być podzielna przez 4.

Sche­mat tech­no­lo­giczny – oprawa zeszytowa

Oprawa spi­ra­lo­wana

To publi­ka­cja książ­kowa, w któ­rej luźne kartki wkładu są połą­czone z przed­nią i tylną okła­dziną za pomocą kolo­ro­wej lub meta­licz­nej spi­rali. Ogra­ni­cze­niem jest gru­bość wkładu, który prak­tycz­nie nie powi­nien prze­kra­czać 30 mm. Wszyst­kie pozo­stałe para­me­try tech­niczne oraz pro­cesy uszla­chet­nia­jące są iden­tyczne jak w poprzed­nich typach opraw. Cha­rak­te­ry­styczna dla opraw spi­ra­lo­wa­nych bar­dzo dobra otwie­ral­ność, spra­wia, iż nadaje się ona szcze­gól­nie do pro­duk­cji prze­wod­ni­ków, mate­ria­łów szko­le­nio­wych, note­sów i szkicowników.

Sche­mat tech­no­lo­giczny – oprawa spiralowana

Oprawa twarda klejona

Publi­ka­cje książ­kowe w opra­wie twar­dej należą do grupy naj­szla­chet­niej­szych pro­duk­tów poli­gra­ficz­nych. Mają okładkę zło­żoną z trzech tek­tu­ro­wych ele­men­tów usztyw­nia­ją­cych, połą­czo­nych ze sobą za pomocą oklejki, wyko­na­nej z papieru powle­ka­nego. Oklejka może być w dowolny spo­sób zadru­ko­wana od zewnętrz­nej strony i uszla­chet­niana folią i /lub lakie­rem UV. Okładka z wkła­dem połą­czona są za pośred­nic­twem wykle­jek, a składki wkładu są skle­jone ze sobą kle­jem intro­li­ga­tor­skim, lub też kle­jem PUR.

Sche­mat tech­no­lo­giczny – oprawa twarda, wkład klejony

Oprawa twarda szyto-klejona

To publi­ka­cja książ­kowa posia­da­jąca wszyst­kie para­me­try iden­tyczne, jak oprawa twarda, kle­jona, za wyjąt­kiem spo­sobu łącze­nia ze sobą skła­dek wkładu. Tutaj składki są zszy­wane nićmi ręcz­nie lub maszy­nowo i dodat­kowo kle­jone, co w efek­cie pod­nosi walor este­tyczny i użyt­kowy publi­ka­cji, czy­niąc ją znacz­nie trwal­szą i wygod­niej­szą w użyt­ko­wa­niu (szy­cie skła­dek zapew­nia naj­lep­szy współ­czyn­nik otwieralności).

Sche­mat tech­no­lo­giczny – oprawa twarda, wkład szyto klejony

Etapy pro­cesu poligraficznego

Pre­press. Bez względu na to, czy pliki pro­duk­cyjne przy­go­to­wuje klient czy nasze stu­dio gra­ficzne, prze­cho­dzą one pro­ces wery­fi­ka­cji, w trak­cie któ­rego spraw­dza się zgod­ność pli­ków ze zle­ce­niem oraz okre­ślo­nymi normą wymo­gami dla pli­ków wyni­ko­wych prze­zna­czo­nych do druku off­se­to­wego lub cyfro­wego. Wery­fi­ka­cja odbywa się w pro­gra­mach Pit­StopAdobe Acro­bat Pro­fe­sio­nal.

Z wery­fi­ka­cji gene­ro­wany jest raport i prze­sy­łany klien­towi. Następ­nie piki pod­da­wane są pro­ce­sowi impo­zy­cji czyli elek­tro­nicz­nemu mon­ta­żowi na arku­sze dru­kar­skie w pro­gra­mach Sin­ga­sta­tionMetrix. Zmon­to­wane arku­sze w postaci pli­ków pdf bądź na życze­nie klienta – wydru­ków 1:1 tra­fiają do zatwier­dze­nia przez klienta.

Następ­nie, w wypadku druku off­se­to­wego naświe­tla się matryce do druku w sys­te­mie Fuyi Luxel CTP z wyko­rzy­sta­niem RIPa XMF. Przy druku cyfro­wym ten etap jest pomijany.

Druk. Ofe­ru­jemy dwie tech­no­lo­gie druku: off­se­tową i cyfrową. Przyj­muje się, iż nakłady do 300 egz. włącz­nie eko­no­micz­niej i szyb­ciej jest dru­ko­wać cyfrowo, a powy­żej tej ilo­ści bar­dziej opła­calny jest druk off­se­towy. Osta­teczną decy­zję o wybo­rze tech­no­lo­gii druku podej­muje klient. Druk off­se­towy odbywa się na maszy­nach Roland 700 i Roland 300 a cyfrowy na maszy­nach OceXerox.

Post­press. Wdru­ko­wane arku­sze są pod­da­wane wszyst­kich typo­wym pro­ce­som intro­li­ga­tor­skim oraz opra­wie, w celu uzy­ska­nia wyso­kiej klasy pro­duktu koń­co­wego. W stan­dar­dzie ofe­ru­jemy także pod­sta­wowe pro­cesy uszla­chet­nia­jące, takie jak: folio­wa­nie i lakie­ro­wa­nie a opcjo­nal­nie także hot­stam­ping, tło­cze­nie i wykrawanie.

Eks­pe­dy­cja i logi­styka. Gotowy pro­dukt jest prze­ka­zy­wany do działu eks­pe­dy­cji, skąd w zależ­no­ści od wybra­nego spo­sobu trans­portu może być bez­po­śred­nio wydany klien­towi, prze­ka­zany fir­mie trans­por­to­wej lub logistycznej.

Na dziś to wszystko.  Adres mailowy Cho­chlika zna­cie, ale na wszelki wypa­dek przypomnę:

andrzej.jozef.golab@gmail.com

Zapra­szam także do odwie­dze­nia strony naszej drukarni:

www.cuddruk.pl

Nie­ba­wem też pre­miera strony inter­ne­to­wej pro­jektu WydajTOSam!!!

 

_

Wasz typo­gra­phic hob­go­blin
Andrzej Gołąb

 

 

 

Powe­red by Face­book Like

dodaj komentarz