Prace pro­jek­towe

Z cyklu: self-publishing po pol­sku [#3]
Dziś kon­ty­nu­ujemy oma­wia­nie usług wcho­dzą­cych w zakres naszego pro­jektu wydaj­TO­sam, czyli  wspól­nej ini­cja­tywy wydaw­ni­czej Cho­chlika Dru­kar­skiego i CUD­DRUKu, doty­czą­cej self-publishingu. W poprzed­nim odcinku omó­wi­li­śmy etap pierw­szy prac nad książką, czyli korektę i redak­cję tek­stu, dziś pora na zagad­nie­nie, któ­remu de facto od począt­ków swego ist­nie­nia, poświę­cony jest cho­chli­kowy blog, czyli przy­go­to­wa­niu publi­ka­cji do druku. 

 

_

Zakres prac

Dla potrzeb niniej­szego opra­co­wa­nia prace zwią­zane z tym eta­pem umie­ści­li­śmy pod wspól­nym tytu­łem „Prace pro­jek­towe”.  W ich skład wcho­dzą nastę­pu­jące zagadnienia:

 1. Pro­jekt gra­ficzny okładki.
 2. Pro­jekt typo­gra­ficzny czyli tzw. lay­out całej publikacji.
 3. Opra­co­wa­nie mate­ria­łów iko­no­gra­ficz­nych (rysunki, tabele, wykresy, zdjęcia).
 4. DTP czyli łama­nie publi­ka­cji wg zapro­jek­to­wa­nego lay­outu i makiety.
 5. Pro­ofy kolo­ry­styczne cało­ści, lub wybra­nych frag­men­tów publikacji.

Jak już wspo­mnia­łem w poprzed­nim odcinku, można w ramach naszego pro­jektu wydaj­TO­sam zle­cić wyko­na­nie wszyst­kich usług obję­tych tym eta­pem, lub wybiór­czo te, któ­rych nie chce­cie lub nie potra­fi­cie wyko­nać sami.

Oso­bom, które ten etap w cało­ści lub czę­ści będą sami wyko­ny­wać, pole­cam w razie wąt­pli­wo­ści i pro­ble­mów, sko­rzy­sta­nie z mate­ria­łów umiesz­cza­nych na blogu przez kilka ostat­nich lat.  Szcze­gól­nie przy­datne mogą się tu oka­zać dwa ostat­nie cykle felie­to­nów: „Publi­ka­cje książ­kowe” i Typo­gra­fia na co dzień

 

Pro­jekt okładki

Pro­jek­tu­jąc okładkę, należy mieć pew­ność co do typu oprawy, koń­co­wego for­matu publi­ka­cji, papieru na jakim będzie ona dru­ko­wana oraz ilo­ści stron wkładu.

Jeśli zle­cisz tę usługę u nas przed­sta­wimy Ci na pod­sta­wie Two­ich wcze­śniej­szych suge­stii i wska­zó­wek do wyboru dwa pro­jekty, spo­śród któ­rych wybie­rzesz jeden. Na wybra­nym pro­jek­cie możemy doko­nać kilku zasu­ge­ro­wa­nych przez Cie­bie poprawek.

CENA pro­jektu okładki waha się w gra­ni­cach od 500-1000 zł. War­tość ta,  ma cha­rak­ter przy­bli­żony i po wysłu­cha­niu Two­ich potrzeb może ulec obni­że­niu bądź pod­wyż­sze­niu. Są to jed­nak zazwy­czaj ruchy sym­bo­liczne, w sto­sunku do ceny bazowej.

 

Pro­jekt typograficzny

Pro­jekt typo­gra­ficzny (lay­out) obejmuje:

 1. makietę publi­ka­cji (z roz­ry­so­wa­niem for­matu, wiel­ko­ści mar­gi­ne­sów, usy­tu­owa­niem paginy i spo­so­bem wła­my­wa­nia mate­ria­łów ikonograficznych),
 2. wygląd stan­dar­do­wych czę­ści publi­ka­cji książ­ko­wej (strona tytu­łowa, redak­cyjna, roz­dzia­łowa, spis tre­ści, biblio­gra­fia, przed­mowa, posło­wie, itp.),
 3. zestaw głów­nych roz­wią­zań typo­gra­ficz­nych (krój i wiel­kość pisma i inter­li­nii tek­stu głów­nego, tek­stów dodat­ko­wych, przy­pi­sów, żywej paginy, spisu tre­ści oraz tytu­łów wszyst­kich rzędów).

Jeśli zle­cisz tę usługę u nas, przed­sta­wimy Ci na pod­sta­wie Two­ich wcze­śniej­szych suge­stii i wska­zó­wek do wyboru dwa pro­jekty, spo­śród któ­rych wybie­rzesz jeden. Na wybra­nym pro­jek­cie możemy doko­nać kilku zasu­ge­ro­wa­nych przez Cie­bie poprawek.

CENA pro­jektu typo­gra­ficz­nego waha się w gra­ni­cach od 200 do 500 zł.  War­tość ta ma cha­rak­ter przy­bli­żony, i po wysłu­cha­niu Two­ich potrzeb może ulec obni­że­niu bądź pod­wyż­sze­niu. Podob­nie, jak w wypadku okładki, są to zazwy­czaj sym­bo­liczne róż­nice, w sto­sunku do ceny bazowej.

 

Opra­co­wa­nie mate­ria­łów ikonograficznych

Usługa obej­muje:

 1. wyko­na­nie rysun­ków w pro­gra­mach gra­ficz­nych Adobe Ilu­stra­tor i/lub Corel Draw
 2. obróbkę bit­map w pro­gra­mie Adobe Pho­to­shop, pod odpo­wiedni rodzaj druku.
 3. info­gra­fiki i odręczne ilu­stra­cje  wyko­ny­wane stan­dar­do­wymi tech­ni­kami graficznymi.
 4. sesje zdję­ciowe wska­za­nych miejsc, ludzi i przedmiotów.

CENA: Wszyst­kie te usługi pod­le­gają indy­wi­du­al­nej wyce­nie, po zapo­zna­niu się z Two­imi potrzebami.

 

DTP

Usługa obej­muje pro­ces łama­nia tek­stu i gra­fiki w pro­gra­mie Adobe InDe­sign, wg zapro­jek­to­wa­nej wcze­śniej makiety i wska­zó­wek typo­gra­ficz­nych zawar­tych w pro­jek­cie typograficznym.

Ist­nieje moż­li­wość wyko­na­nia DTP bez pro­jektu typo­gra­ficz­nego, z poda­niem gra­fi­kowi jedy­nie pod­sta­wo­wych danych tech­nicz­nych publi­ka­cji. Na pod­sta­wie ana­lizy mate­riału i wła­snego doświad­cze­nia, gra­fik DTP wykona usługę zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cymi zasa­dami przy­go­to­wa­nia do druku off­se­to­wego bądź cyfro­wego publi­ka­cji książ­ko­wych oraz obo­wią­zu­ją­cymi zasa­dami typo­gra­fii i dobrego składu.

Po zła­ma­niu tek­stu, wyko­nu­jemy korektę wewnętrzną w celu usu­nię­cia ewen­tu­al­nych błę­dów składu.

Następ­nie, zła­mana publi­ka­cja w postaci wydru­ków i/lub pli­ków pdf zosta­nie dostar­czona Tobie, celem wyko­na­nia korekty autor­skiej. Pamię­taj, że korekta autor­ska obej­muje jedy­nie popra­wia­nie drob­nych błę­dów, powsta­łych głów­nie w pro­ce­sie składu i łama­nia i nie zastę­puje redak­cji i korekty języ­ko­wej tek­stu, którą należy wyko­nać przed pro­ce­sem DTP. Jeśli mimo to wpro­wa­dzisz do zła­ma­nego tek­stu więk­szą ilość popra­wek zostaną one przez nas nanie­sione, a za tę usługę nali­czymy Ci nie­stety dodat­kowe koszty zwią­zane z pracą gra­fika DTP.

Jeżeli publi­ka­cja będzie dru­ko­wana w naszej dru­karni off­se­to­wej, otrzy­masz do zatwier­dze­nia jesz­cze jeden zestaw zmon­to­wa­nych stron po pro­ce­sie impo­zy­cji, gdzie teo­re­tycz­nie też ist­nieje moż­li­wość wychwy­ce­nia i popra­wie­nia zauwa­żo­nych cho­chli­ków i baboli, które chciał nie chciał, towa­rzy­szą ludz­ko­ści od zara­nia poli­gra­ficz­nych dziejów.

Na życze­nie klienta możemy wyko­nać odpłat­nie próby kolo­ry­styczne (pro­ofy) cało­ści lub frag­men­tów publi­ka­cji. Próba taka jest naj­bar­dziej wia­ry­god­nym odzwier­cie­dle­niem kolo­ry­styki publi­ka­cji, która wyj­dzie po druku.

CENA: Wycena prac DTP opiera się o znaną już z etapu korekty i redak­cji jed­nostkę obli­cze­niową zwaną arku­szem wydaw­ni­czym. Cena bazowa waha się w gra­ni­cach od 100-200 zł. za ark. wyd. War­tość ta ma cha­rak­ter przy­bli­żony i spre­cy­zo­wana zosta­nie po zazna­jo­mie­niu się ze skryp­tem i pro­jek­tem typograficznym.

 

Na dziś to wszystko. Nie­ba­wem omó­wimy kolejny etap, a już teraz zapra­szamy, do prze­sy­ła­nia zapy­tań doty­czą­cych tego zagadnienia.

Adres mailowy Cho­chlika zna­cie, ale na wszelki wypa­dek przypomnę:

andrzej.jozef.golab@gmail.com

Zapra­szam także do odwie­dze­nia strony naszej drukarni:

www.cuddruk.pl

Nie­ba­wem też pre­miera strony inter­ne­to­wej pro­jektu WydajTOSam!!!

 

_

Wasz typo­gra­phic hob­go­blin
Andrzej Gołąb

 

 

 

Powe­red by Face­book Like

Tagi: , ,

dodaj komentarz