Kurs szy­cia i oprawy książek

Z cyklu: Publi­ka­cje książ­kowe (Appen­dix)
W uzu­peł­nie­niu naszego cyklu felie­to­nów pn. Publi­ka­cje książ­kowe,  pre­zen­tu­jemy za zgodą twór­ców,  linki do video kursu szy­cia i oprawy ksią­żek. Jest to wybra­nych osiem fil­mi­ków, w pro­sty i nie­zwy­kle przej­rzy­sty spo­sób poka­zu­ją­cych zasady szy­cia i oprawy ksią­żek.  Kurs powstał na Wydziale Gra­fiki Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych w War­sza­wie.

 

  1. Odc. 1/8: Odmie­rza­nie tasiemek
  2. Odc. 2/8: Mon­to­wa­nie tasie­mek na szywadle
  3. Odc. 3/8: Przy­go­to­wa­nie nici i składek
  4. Odc. 4/8: Szy­cie bloku książki
  5. Odc. 5/8: Plątnik
  6. Odc. 6/8: Prze­dłu­że­nie nici
  7. Odc. 7/8: Zakoń­cze­nie szycia
  8. Odc. 8/8: Skle­je­nie bloku książki

 Ten i inne kursy dostępne na stro­nie: https://kursownik.pl

Powe­red by Face­book Like

dodaj komentarz