Ulotki skła­dane – część 2

Wielu gra­fi­ków nie uwzględ­nia faktu, że papier uży­wany do druku jest trój­wy­mia­rowy i oprócz sze­ro­ko­ści oraz wyso­ko­ści ma swoją gru­bość. W kon­se­kwen­cji zakła­dają równe wymiary dla wszyst­kich skrzy­de­łek (łamów) pro­jek­to­wa­nej ulotki. W ten spo­sób zapro­jek­to­wana ulotka nie pre­zen­tuje się atrak­cyj­nie a przy każ­dej pró­bie jej zło­że­nia powstaje wybrzu­sze­nie skrzy­dełka, które wcho­dzi do wewnątrz ulotki.


Wymiary skrzydełek

Pro­jek­tu­jąc ulotkę należy jed­no­cze­śnie zapro­jek­to­wać wła­ściwy spo­sób jej fal­co­wa­nia i zgod­nie z nim zwy­mia­ro­wać ulotkę, a sche­mat fal­co­wa­nia prze­ka­zać dru­karni razem z pli­kiem produkcyjnym

Ist­nieją cztery rodzaje fal­co­wa­nia rów­no­le­głego i pro­jek­tu­jąc ulotkę skła­daną, należy doko­nać świa­do­mego wyboru jed­nego z nich i pod tym kątem przy­go­to­wać publikację.

Rzecz omó­wimy na przy­kła­dzie popu­lar­nego tryp­tyku, czyli ulotki A4 skła­da­nej na trzy. Ulotkę tę możemy poskła­dać w dwo­jaki sposób:

w har­mo­nijkę (fal­co­wa­nie rów­no­le­gle harmonijkowe)


w roladkę (fal­co­wa­nie rów­no­le­głe obejmujące). 

 

Przy fal­co­wa­niu har­mo­nij­ko­wym wszyst­kie skrzy­dełka mogą mieć tę samą sze­ro­kość, czyli dla for­matu ulotki po roz­ło­że­niu 297×210, sze­ro­kość poje­dyn­czego skrzy­dełka będzie wyno­siła 99 mm.

Przy fal­co­wa­niu obej­mu­ją­cym, zewnętrzne skrzy­dełka (strony 1-4 i 3-6) mają tę samą sze­ro­kość, a skrzy­dełko, które wcho­dzi do środka (strony 2-5) musi mieć sze­ro­kość o ok. 2 mm mniej­szą. W prze­ciw­nym wypadku ulotka nie poskłada się pra­wi­dłowo, gdyż to skrzy­dełko, wła­śnie ze względu na gru­bość papieru nie będzie miało wystar­cza­jąco dużo miej­sca i się wygnie.

W tej sytu­acji mamy dwa wyj­ścia. Jeżeli chcemy aby ulotka po roz­ło­że­niu miała nadal wymiar 297×210, sze­ro­kość każ­dego ze skrzy­de­łek zewnętrz­nych musi wyno­sić +- 99,5 mm, a sze­ro­kość skrzy­dełka wewnętrz­nego 98 mm.

W prak­tyce jed­nak nie bawimy się w apte­ka­rzy i zacho­wu­jemy wymiar ulotki po zło­że­niu 99×210, a skrzy­dełko wewnętrzne skra­camy o 2 mm na sze­ro­ko­ści, do wymiaru 97mm. W efek­cie ulotka po roz­ło­że­niu ma wymiar 295×210 mm.

Zasada ta obo­wią­zuje dla wszyst­kich ulo­tek z fal­co­wa­niem obej­mu­ją­cym, bez względu na ilość zła­mów. Pamię­tajmy więc:

w ulotce fal­co­wa­nej obej­mu­jąco, sze­ro­kość skrzy­de­łek zewnętrz­nych jest jed­na­kowa i równa się sze­ro­ko­ści pro­duktu goto­wego po zło­że­niu, nato­miast każda kolejne skrzy­dełko wewnętrzne ma sze­ro­kość mniej­szą od poprzed­niego o +-2 mm. Ostat­nie skrzy­dełko zaś, ma sze­ro­kość mniej­szą od +- 1,5 mm od poprzedniego.

Kory­gu­jąc wymiar skrzy­de­łek kom­pen­su­jemy w ten spo­sób gru­bość papieru. Jasno przed­sta­wia to sche­mat fal­co­wa­nia dla ulotki z sze­ścioma skrzy­deł­kami. Po zło­że­niu ulotka ta będzie miała sze­ro­kość 100 mm, a po roz­ło­że­niu 580,5 mm.

 Przy fal­co­wa­niu rów­no­le­głym zwy­kłym, zna­nym jako „na pól i na pół”, wyko­ny­wa­nym zawsze w poło­wie zła­my­wa­nego arku­sza obo­wią­zuje podobna zasada kory­go­wa­nia sze­ro­ko­ści łamu, jak przy fal­co­wa­niu obejmującym.

Przy fal­co­wa­niu rów­no­le­głym obwo­lu­to­wym, zna­nym jako „skła­da­nie w ołta­rzyk”, suma sze­ro­ko­ści skrzy­de­łek bocz­nych winna być o 2 mm mniej­sza od łamu środkowego.

 

Ctr-C, Ctr-V, czyli podziel się wiedzą

Na koniec zachę­cam jak zwy­kle, aby wie­dzę z dzi­siej­szego spo­tka­nia zacho­chli­ko­wać w swoim desi­gner­skim kaje­cie i dzie­lić się nią na lewo i prawo. W cho­chli­ko­wym świe­cie obo­wią­zuje bowiem reguła, że hoj­ność w dawa­niu owo­cuje jesz­cze hoj­niej­szym otrzymywaniem.

 

 

 1. W fal­co­wa­niu har­mo­nij­ko­wym sze­ro­kość wszyst­kich łamów może być jednakowa.
 2. W fal­co­wa­niu obej­mu­ją­cym, jed­na­kowe są sze­ro­ko­ści łamów zewnętrz­nych, a sze­ro­kość łamów wewnętrz­nych zmniej­sza się o 2 mm, wraz z każ­dym kolej­nym skrzy­deł­kiem. Ostatni łam jest mniej­szy o 1,5 mm od poprzedniego.
 3. W fal­co­wa­niu zwy­kłym obo­wią­zuje podobna zasada korek­cji sze­ro­ko­ści skrzy­de­łek jak w fal­co­wa­niu obejmującym.
 4. W fal­co­wa­niu obwo­lu­to­wym suma sze­ro­ko­ści skrzy­de­łek bocz­nych powinna być o ok. 2 mm mniej­sza od sze­ro­ko­ści łamu środkowego.

Z cho­chli­ko­wym pozdro­wie­niem
Andrzej Gołąb
www.cuddruk.pl

Powe­red by Face­book Like

Tagi:

5 komentarzy do “Ulotki skła­dane – część 2”

 1. Małgosia Pisze:

  Dzień dobry! Bar­dzo cie­kawy blog!
  Tra­fi­łam tu, bo mam pro­blem z ode­braną wła­śnie skła­daną ulotką. Przy­go­to­wa­łam ją na makie­cie z dru­karni, ale wydruk jest prze­su­nięty o 1,5 mm przez co bar­dzo nie­este­tycz­nie wygląda na zagię­ciach. W dodatku na zagię­ciach są dość znaczne pęk­nię­cia.
  Czy Pana zda­niem byłaby to pod­stawa do rekla­ma­cji? Nie wiem, może to nor­malne wła­sno­ści pro­cesu. Wydruk był na mato­wej kre­dzie 250. Poprzed­nio dru­ko­wa­łam podobny pro­dukt i nie było żad­nych pro­ble­mów.
  Będę wdzięczna za radę, jak postą­pić. Teraz, lub w przy­szło­ści aby unik­nąć podob­nych problemów.

 2. Chochlik Pisze:

  Witam Pani Mał­go­siu,
  Jeśli cho­dzi o nie­do­kład­ność fal­co­wa­nia, to abym mógl sie kon­kret­nie wypo­wie­dziec, musiał bym prze­na­li­zo­wać zarówno Pani pro­jekt, jak i makietę dru­karni. Może mi Pani wysłać oba pliki na adres andrzej.jozef.golab@gmail.com i przyj­rzę sie spra­wie.
  Pęka­nie w miej­scach zgięć jest nie­stety czę­stym man­ka­men­tem. Aby temu zapo­biec, sto­suje się bigo­wa­nie, oraz stara się zapew­nić aby linia fal­co­wa­nia szła wzdłuż włókna papieru, na któ­rym ulotka jest dru­ko­wana.
  W obu spra­wach więk­szość dru­karni zabez­pie­cza się przed rekla­ma­cją poprzez odpo­wied­nie zapisy w regu­la­mi­nach. Okre­śla się tam, jaka może być tole­ran­cja nie­do­kład­no­ści pro­cesu fal­co­wa­nia oraz uprze­dza o moż­li­wo­ści pęka­nia powierzchni druku w miej­scach fal­co­wa­nia. Nie wiem, jak to jest w Pani przy­padku, i nie mogę oce­nić czy ma Pani szansę na rekla­ma­cję. Jeśli w mailu poda Pani mi wię­cej szcze­gó­łów, możemy rzecz prze­ana­li­zo­wać.
  Co do przy­szło­ści, to jeśli dru­kar­nia, w któ­rej Pani dru­kuje nie uzna Pani rekla­ma­cji, a praca była przy­go­to­wana pra­wi­dłowo, to pro­po­nuję zmie­nić dru­kar­nię. Dru­ku­jąc ulotki skła­dane na papie­rze od 150g należy też zastrzec sobie, aby były one bigo­wane w miej­scach fal­co­wa­nia.
  Pozdrawiam

 3. Małgosia Pisze:

  Dzię­kuję za infor­ma­cję. Poprzed­nio dru­ko­wa­łam bar­dzo podobny pro­dukt w tej samej dru­karni i nie było tych błę­dów. Złożę rekla­ma­cję i zoba­czę, jak sprawa się poto­czy. Dam znać!

 4. Małgosia Pisze:

  Chcia­łam tylko dać znać, że rekla­ma­cja została uznana. Pozdrawiam!

 5. Chochlik Pisze:

  super 🙂 Powodzenia 🙂

dodaj komentarz