L – jak let­te­press (cz.3)

L jak letterpressETTERPRESS stał się mimo­cho­dem tema­tem prze­wod­nim całe­go cho­chli­ko­we­go lata 2015 i dzi­siaj po raz trze­ci wra­ca­my to tego zagad­nie­nia. Zgod­nie z obiet­ni­cą z poprzed­nie­go odcin­ka uzu­peł­nia­my nasz „Deka­log dobre­go pro­jek­to­wa­nia pod let­ter­press” o bra­ku­ją­ce pięć porad, będą­cych (tak, jak poprzed­nie odcin­ki)* owo­cem wizy­ty cho­chli­ko­bu­sa w typo­gra­ficz­nej pra­cow­ni Pan­Bon­Ton** w Biel­sku Białej.

Deka­log dobre­go pro­jek­to­wa­nia pod let­ter­press – dokończenie

PanBonTon

Pan­Bon­Ton zaprasza 🙂

6. Tło­cze­nie czy­li dru­ko­wa­nie na sucho

W tym obsza­rze let­ter­press pozo­sta­wia w tyle zarów­no druk off­se­to­wy jak i cyfro­wy. Tech­ni­ka ta bowiem jest w zasa­dzie połą­cze­niem dru­ku z jed­no­cze­snym wytła­cza­niem w mate­ria­le wgłę­bie­nia w kształ­cie czcion­ki lub obra­zu wytra­wio­ne­go na matrycy.

Każ­de odbi­cie matry­cy to wtło­cze­nie far­by w mate­riał, a efekt koń­co­wy to swo­isty pro­dukt 3D. Moż­na też wyko­ny­wać samo tło­cze­nie suchym tło­kiem, bez nakła­da­nia far­by na wytło­czo­ne miej­sca. Wyko­rzy­stu­jąc odpo­wied­nio tę sytu­ację, uzy­sku­je się nie­zwy­kle cie­ka­we efek­ty wizu­al­ne, nie­do­stęp­ne dla innych metod druku.

Tło­czyć moż­na z dwóch stron – z każ­dej inny obraz. Aby jed­nak tło­cze­nie jed­nej stro­ny nie niwe­lo­wa­ło efek­tu tło­cze­nia z dru­giej stro­ny, nale­ży pro­jek­tu­jąc pra­cę zadbać, aby tło­cze­nie z przo­du tra­fia­ło w inne miej­sce niż tłocz­nie z tyłu. W prze­ciw­nym wypad­ku stro­na, któ­ra będzie dru­ko­wa­na jako dru­ga „wypłasz­czy” tę pierwszą.

Głę­bo­kość tło­cze­nia zale­ży zarów­no od naci­sku tło­ka maszy­ny, jak i od typu uży­te­go papie­ru. Nie każ­dy papier pod­da­je się na tyle, aby efekt tło­cze­nia był wyraźny.

Pan­Bon­Ton: Ist­nie­je pro­blem z tło­cze­niem dużych powierzch­ni. Wpraw­dzie nacisk tło­ka wyno­si 30KN czy­li trzy tony, ale po roz­ło­że­niu na więk­szą powierzch­nię papie­ru nie pod­da­je się on już rów­no­mier­nie na całej swo­jej powierzchni.

ustawianie maszyny typograficznej

Usta­wia­nie maszy­ny typograficznej.

7. Pod­ło­ża, papiery

Druk typo może­my wyko­ny­wać na wszyst­kich papie­rach nie­po­wle­ka­nych. Tech­no­lo­gicz­nie jest wpraw­dzie moż­li­wy druk na papie­rach powle­ka­nych, ale ist­nie­je duże nie­bez­pie­czeń­stwo, że far­ba zacznie się roz­my­wać na krawędziach.

Gru­bość papie­ru ma zna­cze­nie, jeśli chce­my uzy­skać efekt tło­cze­nia widocz­ny tyl­ko z jed­nej stro­ny bez prze­bi­cia na rewers. Jest to moż­li­we już przy wyso­ko spulch­nio­nym papie­rze 300g. Wyso­kie spulch­nie­nie mają też papie­ry baweł­nia­ne, któ­re dosko­na­le się nada­ją do dru­ku typograficznego.

Bar­dzo cie­ka­we efek­ty moż­na uzy­skać kasze­ru­jąc, czy­li skle­ja­jąc ze sobą róż­ne rodza­je papierów.

Pan­Bon­Ton: Uży­wa­my papie­rów od wszyst­kich głów­nych dys­try­bu­to­rów papie­ru w Pol­sce: Anta­lis, Ige­pa, Zing, Papy­rus, Euro­pa­pier. Jeśli gra­fi­cy posia­da­ją wzor­ni­ki tych papie­rów, wybo­ru moż­na doko­nać „na odle­głość” wska­zu­jąc jedy­nie, o któ­ry papier cho­dzi. Moż­na tak­że odwie­dzić naszą pra­cow­nię, celem wybra­nia papie­ru na miej­scu lub zaży­czyć sobie prze­sła­nia próbek.

papier czerpany1

Druk typo­gra­ficz­ny wyko­na­ny na papie­rze ręcz­nie czer­pa­nym pocho­dzą­cym z Pra­cow­ni Papie­ru Ręcz­nie Czer­pa­ne­go http://www.pracownia.papieru.pl/

8. Wymia­ry prac

Koń­co­we wymia­ry prac są uza­leż­nio­ne od posia­da­nej przed daną pra­cow­nię maszy­ny. Zazwy­czaj, mak­sy­mal­ny wymiar mie­ści się w gra­ni­cach for­ma­tu A4. Mini­mal­nej wiel­ko­ści gra­nicz­nej nie ma, a jeśli ele­ment jest napraw­dę nie­wiel­kiej wiel­ko­ści (typu „zna­czek pocz­to­wy”) moż­na umie­ścić na matry­cy kil­ka użyt­ków i na eta­pie intro przy­ciąć wydru­ko­wa­ny arkusz do for­ma­tu doce­lo­we­go. Ponie­waż papier jest wkła­da­ny do maszy­ny ręcz­nie nie ma ogra­ni­czeń zwią­za­nych z miej­scem na łap­ki, ssaw­ki i inne tego typu wymo­gi tech­no­lo­gicz­ne, cha­rak­te­ry­stycz­ne dla dru­ku na maszy­nach offsetowych.

format

Pozy­cjo­no­wa­nie mate­ria­łu na maszy­nie typograficznej.

9. Wykroj­ni­ki, uszlachetnienia

Pra­ce reali­zo­wa­ne meto­dą let­ter­pres­su mogą być wykra­wa­ne podob­nie, jak dru­ki off­se­to­we. Zasa­dy przy­go­to­wa­nia pro­jek­tów wykroj­ni­ków, nie odbie­ga­ją tutaj od ogól­nych zasad obo­wią­zu­ją­cych w tej mate­rii. Zain­te­re­so­wa­nych szcze­gó­ła­mi odsy­łam do cyklu arty­ku­łów nasze­go eks­per­ta Paw­ła Tryn­ki, któ­ry uka­zał się swe­go cza­su na cho­chli­ko­wym blo­gu. Link TUTAJ .

Nie mamy nato­miast dobrych wie­ści dla zwo­len­ni­ków wszel­kie­go rodza­ju uszla­chet­nień typu folio­wa­nie, czy też lakie­ro­wa­nie UV. W dru­ku typo­gra­ficz­nym, któ­ry ze swej natu­ry jest nie­zwy­kle szla­chet­ny, uszla­chet­nień dodat­ko­wych w pra­cow­ni Pan­Bon­Ton się nie sto­su­je. Z małe­go rese­ar­chin­gu, jaki prze­pro­wa­dzi­łem w inter­ne­cie, wyda­je się to być nor­mą tak­że dla innych pro­po­zy­cji rynkowych.

10. Pro­duk­ty, ceny

Meto­dą typo­gra­ficz­ną naj­czę­ściej dru­ku­je się wizy­tów­ki, zapro­sze­nia, pape­te­rie, pod­kład­ki, kupo­ny, vouche­ry. Są to zazwy­czaj pro­duk­ty nisko­na­kła­do­we. De fac­to moż­li­wy jest druk nawet jed­nej sztuki.

Ze wzglę­du na spe­cy­fi­kę tech­no­lo­gicz­ną, ceny jed­nost­ko­we są znacz­nie wyż­sze od ana­lo­gicz­nych pro­duk­tów reali­zo­wa­nych np. meto­dą cyfro­wą, zwa­żyw­szy jed­nak na wyjąt­ko­wy cha­rak­ter reali­zo­wa­nych w ten spo­sób prac, rela­tyw­nie rzecz bio­rąc nie są to kwo­ty osza­ła­mia­ją­ce. Zazwy­czaj cena osta­tecz­na jest poda­wa­na klien­to­wi indy­wi­du­al­nie po dokład­nym spre­cy­zo­wa­niu jego potrzeb i ocze­ki­wań oraz skon­fron­to­wa­niu ich z moż­li­wo­ścia­mi tech­nicz­ny­mi kon­kret­ne­go zakła­du typograficznego.

WIzyta Chochlikobusa

Pamiąt­ko­we zdję­cie z wizy­ty cho­chli­ko­bu­sa w pra­cow­ni Pan­Bon­Ton. Od lewej: Andrzej Gołąb, Bro­ni­sław Józe­fiok, pięk­na Boston­ka  i jej wla­ści­ciel Woj­ciech Stachowiak.

_

Z cho­chli­ko­wym pozdrowieniem
Andrzej Gołąb
www.print4all.pl
sier­pień, 2015
Pro­jekt logo: Bro­ni­sław Józefiok

*  Pierw­szą część felie­to­nu  znaj­dziesz tutaj: https://chochlikdrukarski.com.pl/?p=8073
* Dru­gą część felie­to­nu  znaj­dziesz tutaj: https://chochlikdrukarski.com.pl/?p=8235
** Dzię­ku­je­my Wojt­ko­wi Sta­cho­wia­ko­wi, wła­ści­cie­lo­wi pra­cow­ni typo­gra­ficz­nej Pan­Bon­Ton w Biel­sku Bia­łej, za gościn­ność i podzie­le­nie się wiedzą.
Stro­na pra­cow­ni na FB: https://www.facebook.com/PanBonTon

_


Powe­red by Face­bo­ok Like

Tagi: ,

dodaj komentarz

Musisz byc zalogowany aby komentowac.