Kalen­da­rze trójdzielne

KALENDARZE TRÓJDZIELNE to cią­gle jeden z naj­po­pu­lar­niej­szych typów kalen­da­rzy ścien­nych. Mimo (a może wsku­tek) koniecz­no­ści cią­głe­go kory­go­wa­nia poło­że­nia okien­ka i usu­wa­nia „zuży­tych” mie­się­cy, męż­nie opie­ra­ją się dyk­ta­to­wi kom­pu­te­ry­za­cji, któ­ra sku­tecz­nie wyklu­czy­ła z nasze­go życia koniecz­ność wie­czor­ne­go nakrę­ca­nia zega­rów z kukuł­ką i  budzi­ków na sprężynę.

Kalen­da­rze trój­dziel­ne (zwa­ne też prze­kor­nie kalen­da­rza­mi 3D) są wyro­bem wie­lo­czę­ścio­wym. W ich skład wcho­dzą: głów­ka, plec­ki, trzy kom­ple­ty kalen­da­riów, okien­ko z paskiem oraz opcjo­nal­nie etui. Każ­da z tych czę­ści wyma­ga uwa­gi pro­jek­tan­ta, gdyż bywa atrak­cyj­ną pożyw­ką dla róż­ne­go rodza­ju cho­chli­ków poli­gra­ficz­nych. Przyj­rzyj­my się im po kolei, bo sezon na kalen­da­rze roz­kre­cił się na dobre, a cze­ka­nie z dru­kiem do grud­nia to nie­chyb­ne nara­że­nie się na wyż­sze ceny i prze­dłu­ża­ne ponad przy­zwo­itość ter­mi­ny reali­za­cji.

kalendaria

Sezon na kalen­da­rze już trwa.

Opty­ma­li­za­cja

Wymia­ry i pro­por­cje poszcze­gól­nych czę­ści kalen­da­rza 3D, mogą być prak­tycz­nie dowol­ne, ale ich odpo­wied­nie dobra­nie może w znacz­nej mie­rze  wpły­nąć na kosz­ty surow­ca, a tym samym na cenę pro­duk­tu koń­co­we­go. W niniej­szym omó­wie­niu wybra­łem wariant naj­bar­dziej opty­mal­ny. Jest on w naszej dru­kar­ni pro­po­no­wa­ny, jako wer­sja stan­dar­do­wa i cie­szy się naj­więk­szą popu­lar­no­ścią. Przy­go­to­wu­jąc pro­jekt kalen­da­rza trój­dziel­ne­go według poda­nych tutaj para­me­trów tech­nicz­nych może­cie mieć pew­ność, że będzie on „paso­wał” tak­że w każ­dej innej dru­kar­ni. Poniż­sze roz­ry­so­wa­nie zawie­ra wszyst­kie potrzeb­ne wymiary.

Kalendarze trójdzielne - rozrysowanie wymiarów

Kalen­da­rze trój­dziel­ne – roz­ry­so­wa­nie wymiarów

Głów­ka

Głów­ka to repre­zen­ta­cyj­na część kalen­da­rza trój­dziel­ne­go i głów­ne pole do popi­su dla pro­jek­tan­ta. To tu roz­gry­wa się napię­cie i syner­gia pomię­dzy funk­cją ozdob­ną i mar­ke­tin­go­wą. Dzię­ki tech­no­lo­gii kasze­ro­wa­nia, czy­li nakle­ja­nia wydru­ko­wa­ne­go arku­sza na podwój­ną war­stwę tek­tu­ry fali­stej, uzy­sku­je się efekt wypu­kło­ści. Z tego wzglę­du zale­ca się aby istot­ne ele­men­ty były odda­lo­ne od kra­wę­dzi o mini­mum 10 mm. Jest to wymóg bar­dziej este­tycz­ny niż tech­no­lo­gicz­ny, gdyż głów­ka kasze­ro­wa­na spra­wia wra­że­nie wypu­kłej i ele­men­ty umiesz­czo­ne zbyt bli­sko kra­wę­dzi, optycz­nie się gubią.

Kalendarze trójdzielne - rozrysowanie główki

Kalen­da­rze trój­dziel­ne – roz­ry­so­wa­nie główki

Na głów­ce dyn­da swo­bod­nie cały kalen­darz, stąd potrze­ba uwzględ­nie­nia miej­sca na gustow­ną dziur­kę. Znacz­nie este­tycz­niej pre­zen­tu­je się dokle­ja­na od tyłu pla­sti­ko­wa zawiesz­ka lub wykro­jo­na w kształ­cie zawiesz­ki gór­na zawijka.

zawieszka

Zawiesz­ka pla­sti­ko­wa przy­kle­ja­na z tyłu głów­ki kalendarza.

Głów­ka po wydru­ko­wa­niu pokry­wa­na jest folią błysk, a następ­nie wykra­wa­na i kasze­ro­wa­na. Pro­jek­tu­jąc głów­kę nale­ży zadbać jedy­nie o odpo­wied­nie wymia­ry net­to i brut­to. Do wybo­ru mamy dwa stan­dar­do­we for­ma­ty. Wybór więk­sze­go nie ma wpły­wu na cenę.

Stan­dar­do­we para­me­try głów­ki kalen­da­rza 3D:

 • Wymia­ry net­to w mm: 320 x 230
 • Wymia­ry brut­to w mm:
  350 x 260  (15 mm spa­dy na zawijkę)
 • Papier: Kar­ton jed­no­stron­ny 180-200g
 • Kolo­ry­sty­ka: 4+0
 • Uszla­chet­nie­nia: folia błysk
 • Intro: Wypu­kła, kasze­ro­wa­na na tek­tu­rze falistej

Plec­ki

Plec­ki to przede wszyst­kim ste­laż, na któ­rym zamo­co­wa­na jest cała kon­struk­cja kalen­da­rza 3D. Zazwy­czaj zadru­ko­wa­ne są jed­nym (czę­sto pan­to­no­wym) kolorem.

W trzech miej­scach plec­ki są bigo­wa­ne, celem uła­twie­nia ich zło­że­nia na czas transportu.

W dol­nej czę­ści plec­ków, poni­żej ostat­nie­go kalen­da­rium, prze­wi­dzia­ne jest miej­sce na logo, dane tele­adre­so­we fir­my i ewen­tu­al­ny slo­gan rekla­mo­wy. Prze­waż­nie tre­ści te pro­jek­to­wa­ne są „w kontrze” czy­li bia­ły­mi lite­ra­mi na ciem­nym tle.

Sze­ro­kość plec­ków win­na się rów­nać sze­ro­ko­ści głów­ki, a wyso­kość zapew­niać zarów­no swo­bod­ne roz­miesz­cze­nie trzech kalen­da­riów, jak i zabez­pie­cze­nie odpo­wied­nie­go miej­sca na stopkę.

Jeże­li plec­ki mają być zadru­ko­wa­ne kolo­rem, w miej­scach łącze­nia z nimi kalen­da­riów, nale­ży w tle wybrać bia­łe pole, któ­re w naszym wypad­ku wyno­si 280 x 30 mm. Dzię­ki temu spryt­ne­mu zabie­go­wi, rośnie szan­sa, że w cza­sie cało­rocz­ne­go uży­wa­nia kalen­da­rza, blo­czek z kalen­da­ria­mi nie odklei się nam od cało­ści. Przy­czep­ność kle­ju jest bowiem znacz­nie gor­sza, kie­dy miej­sce skle­je­nia jest zadrukowane.

Pomię­dzy poszcze­gól­ny­mi blo­ka­mi kalen­da­riów prze­świ­tu­je wol­ne miej­sce, któ­re co zapo­bie­gliw­si pro­jek­tan­ci lubią wypeł­niać tre­ścią. Nie zachę­cam do tego. Musi­my pamię­tać, że wła­śnie tam wystę­pu­ją miej­sca fal­co­wa­nia i bigo­wa­nia plec­ków i czy­tel­ność tych obsza­rów jest znacz­nie gorsza.

Bez wzglę­du na przy­ję­te w pro­jek­cie wymia­ry plec­ków, odle­głość pomię­dzy ostat­nim bigiem a dol­ną kra­wę­dzią plec­ków, nie może być więk­sza od odle­gło­ści pierw­sze­go bigu od gór­nej kra­wę­dzi głów­ki. Nie­za­sto­so­wa­nie się do tej zasa­dy powo­du­je, iż po poskła­da­niu kalen­da­rza, dol­na kra­wędź plec­ków (ze stop­ką) wysta­je poza głów­kę i czę­sto ule­ga znisz­cze­niu w trak­cie skła­do­wa­nia i transportu.

Stan­dar­do­we para­me­try plec­ków kalen­da­rza 3D:

 • Wymia­ry net­to w mm: 320 x 563
 • Wymia­ry brut­to w mm: 324 x 567
 • Kolo­ry­sty­ka:
  4 + 0 (CMYK); 1 + 0 (dowol­ny pan­ton); 0 + 0 (bez zadruku)
 • Papier: Kar­ton bia­ły 275-300g

 

Kalendarze trójdzielne - szablon plecków

Kalen­da­rze trój­dziel­ne – sza­blon plecków

 Kalendaria

Wyda­wać by się mogło, że kalen­da­ria, jako głów­ny ele­ment kalen­da­rzy, będą potrak­to­wa­ne przez Cho­chli­ka w spo­sób spe­cjal­ny, a tym­cza­sem jest to stan­dar­do­wa pro­duk­cja, któ­rą w zasa­dzie moż­na w cało­ści powie­rzyć dru­kar­ni wybie­ra­jąc spo­śród pro­po­no­wa­nych przez nią gotow­ców. Oto przy­kła­do­wy wzór pro­po­no­wa­ny przez dru­kar­nię www.cuddruk.pl

 

Kalendarium _wzorzec

Indy­wi­du­ali­stów, chcą­cych jed­nak pro­jek­to­wać wła­sne kalen­da­ria, zachę­cam do zapo­zna­nia się z zamiesz­czo­ną niżej listą typo­wych wymia­rów okie­nek, aby wiel­ko­ścią tek­stu wstrze­lić się w ich wewnętrz­ne świa­tło. Nie ma nic bar­dziej wku­rza­ją­ce­go w kalen­da­rzu, jak data, któ­rej nie widać.

W stan­dar­dzie kalen­da­ria są dwu­ko­lo­ro­we: black i pan­ton red. Na życze­nie Klien­ta, kolo­ry mogą być dowol­ne (wybór innych kolo­rów może mieć wpływ na cenę).

Kalen­da­rium mie­sią­ca aktu­al­ne­go (środ­ko­we) ma prze­waż­nie tło odmien­ne (zazwy­czaj jaśniej­sze) od kalen­da­riów mie­się­ca poprze­dza­ją­ce­go i następnego.

Para­me­try tech­nicz­ne kalendariów:

 • Wymia­ry net­to w mm: 295 x132
 • Papier: Off­set 80g
 • Kolo­ry­sty­ka: 2+0 (black + warm red)
 • Pro­jekt: wyko­na­ny przez drukarnię.

Okien­ka

Wymia­ry okie­nek są w zasa­dzie zestan­da­ry­zo­wa­ne. Poniż­sza tabe­la pre­zen­tu­je ich głów­ne rodza­je oraz wewnętrz­ne wymiary.

okienkaKolor okie­nek dobie­ra­my pod głów­kę. Bez­a­pe­la­cyj­nie kró­lu­je czer­wo­ny, gra­na­to­wy, zie­lo­ny i czarny.

W obie­gu ist­nie­ją dwa spo­so­by moco­wań pasków pla­sti­ko­wych, po któ­rych poru­sza­ją się okien­ka: moco­wa­nia gum­ko­we i bez­gum­ko­we. Tyl­ko przy­zwy­cza­je­nie i opór przed zmia­na­mi może skła­niać nie­któ­rych do opo­wia­da­nia się za tymi z gum­ką. Nato­miast praw­dzi­wą rewo­lu­cję w bran­ży okien­ko­wej szy­ku­ją nam pro­du­cen­ci prze­zro­czy­stych kółe­czek z folii, któ­re „same w sobie” trzy­ma­ją się powierzch­ni kalen­da­riów i nie potrze­bu­ją żad­nych pro­wad­nic. Ale rynek kalen­da­riów w Pol­sce jesz­cze ich nie zaak­cep­to­wał. Widać lob­by pasko­we ma cią­gle moc­ne plecy.

okienka

Naj­po­pu­lar­niej­sze okien­ka bez­gum­ko­we: 3g, czerwone

Etui czy­li koper­ta na kalendarz

Kie­dy do plec­ków przy­twier­dzi­my głów­kę i kalen­da­ria, opa­sze­my je pro­wad­ni­cą z okien­kiem, a całość zło­ży­my wzdłuż dobrze zapro­jek­to­wa­nych bigów, bra­ku­je nam jedy­nie kar­to­no­we­go etui, któ­re dru­kar­nia powin­na posia­dać w stan­dar­do­wej ofer­cie. Nie wypa­da prze­cież aby kalen­darz peł­nią­cy rolę gadże­tu rekla­mo­we­go, roz­ło­żył się nie­chcia­ny w trak­cie jed­nej z tych kur­tu­azyj­nych wizyt, jakie każ­de­go roku usku­tecz­nia­ją han­dlow­cy, wpro­wa­dza­jąc jesz­cze więk­szy zamęt w przed­świą­tecz­ny nastrój, kie­dy i tak każ­dy cho­dzi zakrę­co­ny jak sło­ik z chrzanem.

Z cho­chli­ko­wym pozdrowieniem
Andrzej Gołąb
www.cuddruk.pl

Powe­red by Face­bo­ok Like

dodaj komentarz

Musisz byc zalogowany aby komentowac.