F – jak Falcowanie

F jak falcowanieALCOWANIE –  pro­ces poli­gra­ficz­ny, któ­ry jako pierw­szy tra­fia do cho­chli­ko­we­go alfa­be­tu, mógł­by zna­leźć się rów­nie dobrze pod liter­ką Z lub S. Zła­my­wa­nie, skła­da­nie, fal­co­wa­nie to okre­śle­nia doty­czą­ce tej samej czyn­no­ści intro­li­ga­tor­skiej, pole­ga­ją­cej na zło­że­niu arku­sza papie­ru do for­ma­tu dwu- lub wie­lo­krot­nie mniej­sze­go. Czyn­ność tę moż­na wyko­ny­wać zarów­no ręcz­nie, jak i maszynowo.

Fal­co­wa­nie ręcz­ne wyko­nu­je się za pomo­cą  kost­ki intro­li­ga­tor­skiej, jed­ne­go z naj­star­szych narzę­dzi introligatorskich.

Falcowanie ręczne

Fal­co­wa­nie ręczne

 

a fal­co­wa­nie maszy­no­we na maszy­nach zwa­nych oczy­wi­ście fal­cer­ka­mi:

Falcerka

Fal­co­wa­nie maszynowe

 

 

Czę­sto falc czy­li miej­sce zgię­cia arku­sza jest, w efek­cie pro­ce­sów wykoń­cze­nio­wych, odci­na­ny od pra­cy głów­nej lub cho­wa­ny w jej grzbie­cie. Tak bywa przy pro­duk­cji książ­ki. Nas jed­nak inte­re­su­je sytu­acja, kie­dy miej­sce fal­co­wa­nia pozo­sta­je czę­ścią pro­duk­tu koń­co­we­go. Ulot­ki skła­da­ne to naj­lep­szy przy­kład tego typu publikacji.

W cho­chli­ko­wych felie­to­nach, temat fal­co­wa­nia został obwą­cha­ny z róż­nych stron, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem inte­re­sów osób przy­go­to­wu­ją­cych fal­co­wa­ną publi­ka­cję do dru­ku. Na koń­cu felie­to­nu zamiesz­czam lin­ki do odpo­wied­nich arty­ku­łów i innych, wspo­ma­ga­ją­cych pra­cę gra­fi­ka, materiałów.

Nato­miast w „Alfa­be­cie Cho­chli­ka” spoj­rzy­my na ten pro­blem z punk­tu widze­nia klien­ta, któ­ry posta­no­wił sko­rzy­stać z usług dru­kar­ni i zamie­rza zle­cić do dru­ku pro­dukt falcowany.

Fal­ce i skrzydełka

Kie­dy wej­dzie­my na stro­nę inter­ne­to­wą www.print4all.pl i wybie­rze­my pro­dukt pod nazwą ulot­ki skła­da­ne natra­fi­my na taki oto zestaw możliwości:

www.print4all.pl

Ulot­ki składane

 

 

 • ulot­ki skła­da­ne na dwa
 • ulot­ki skła­da­ne na trzy
 • ulot­ki skła­da­ne na cztery
 • ulot­ki skła­da­ne na sześć.

Wystę­pu­ją­ce przy nazwie pro­duk­tu dodat­ko­we okre­śle­nia: na dwa, na trzy, na czte­ry, na sześć wska­zu­ją na ilość czę­ści lub skrzy­de­łek, do jakich jest skła­da­ny (zła­my­wa­ny) pro­dukt koń­co­wy. Ilość fal­ców w każ­dej z tych sytu­acji jest zawsze mniej­sza o 1 i wyno­si odpo­wied­nio: jeden, dwa, trzy i pięć. Na fot­ce poni­żej widać rzecz czar­no na bia­łym, a raczej zie­lo­no na szarym.

🙂

 

Rodza­je falcowań

Wybór opcji: ulot­ki skła­da­ne na dwa nie nie­sie za sobą więk­szych pro­ble­mów inter­pre­ta­cyj­nych. Pro­dukt ten, zna­ny też pod nazwą fol­der, to zło­żo­na na pół kart­ka papie­ru, posia­da­ją­ca dwa jed­na­ko­wej wiel­ko­ści skrzy­deł­ka i jeden falc pośrodku.

Spra­wa kom­pli­ku­je się nie­co, kie­dy wybie­rze­my pro­dukt ulot­ki skła­da­ne na trzy i roz­wi­nie­my opcję format:

www.print4all.pl

Ulot­ki skła­da­ne na trzy

Naszym oczom uka­że się dość spo­ra lista moż­li­wych do wybo­ru for­ma­tów. Nazwa każ­de­go for­ma­tu jest wie­lo­czło­no­wa (np. 3xDL do DL poziom) i kolej­no infor­mu­je o:

 • ilo­ści skrzy­de­łek (3x),
 • for­ma­cie poje­dyn­cze­go skrzy­deł­ka (DL)
 • for­ma­cie ulot­ki po zło­że­niu (do DL)
 • orien­ta­cji (poziom).
 • Na koń­cu każ­dej nazwy wystę­pu­ją dodat­ko­wo „tajem­ni­cze” sym­bo­le: w C, w Z, w ołta­rzyk. One to wła­śnie okre­śla­ją, jaki typ fal­co­wa­nia ulot­ki wybieramy.

 

Fal­co­wa­nie „w C” (obej­mu­ją­ce). W ulot­ce zło­żo­nej w „C” pra­we zewnętrz­ne skrzy­deł­ko wcho­dzi do środ­ka, a lewe zewnętrz­ne skrzy­deł­ko obej­mu­je je. Ze wzglę­du na koniecz­ność kom­pen­sa­cji gru­bo­ści papie­ru, sze­ro­kość skrzy­deł­ka wcho­dzą­ce­go do wewnątrz, jest śred­nio o 2 mm mniej­sza od pozostałych.

Fal­co­wa­nie „w Z” (har­mo­nij­ka). W ulot­ce zło­żo­nej w „Z” wszyst­kie skrzy­deł­ka mają jed­na­ko­wą szerokość.

Fal­co­wa­nie w ołta­rzyk (obwo­lu­to­we). W ulot­ce zło­żo­nej w ołta­rzyk, skrzy­deł­ka bocz­ne są mniej­sze od skrzy­deł­ka środ­ko­we­go, a suma ich sze­ro­ko­ści rów­na się sze­ro­ko­ści skrzy­deł­ka środkowego.

Ulotki składane na trzy

🙂

Zasa­dy fal­co­wa­nia ulo­tek skła­da­nych na czte­ry i na sześć są iden­tycz­ne, więc nie będę ich tutaj oma­wiał osob­no. War­to jedy­nie zauwa­żyć, że w ulot­ce skła­da­nej na czte­ry w ołta­rzyk sze­ro­kość skrzy­de­łek zewnętrz­nych (lewe­go i pra­we­go) win­na być, z tych samych powo­dów co w fal­co­wa­niu „w C”, o 2 mm mniej­sza od sze­ro­ko­ści skrzy­de­łek wewnętrznych.

Wszyst­ko dro­bia­zgo­wo opi­sa­ne i zwy­mia­ro­wa­ne znaj­dzie­cie w mate­ria­łach, do któ­rych lin­ki poda­ję poniżej.

zachochlikuj

 • Zain­te­re­so­wa­nych posze­rze­niem wie­dzy na temat fal­co­wa­nia zapra­szam do lek­tu­ry cho­chli­ko­wych felietonów.: 
 • Goto­we do pobra­nia makie­ty w głów­nych pro­gra­mach gra­ficz­nych i dokład­ne roz­ry­so­wa­nia ulo­tek skła­da­nych znaj­dziesz na stro­nie www.print4all.pl w zakład­kach „Do pobra­nia” i „Kar­ta pro­duk­tu”.
Makiety do pobrania ze strony www.print4all.pl

Makie­ty do pobra­nia ze stro­ny www.print4all.pl

Z cho­chli­ko­wym pozdrowieniem
Andrzej Gołąb
www.print4all.pl
Pro­jekt logo: Bro­ni­sław Józefiok

Powe­red by Face­bo­ok Like

Tagi: ,

dodaj komentarz

Musisz byc zalogowany aby komentowac.