E – jak Edy­cja pdf w PitStopie

Alfabet Chochlika EDYCJA zamknię­tych pli­ków wyni­ko­wych pdf w celu doko­na­nia w nich zmian i popra­wek, to pro­blem spę­dza­ją­cy sen z powiek zarów­no gra­fi­kom pro­du­ku­ją­cym te pli­ki, jak i oso­bom spraw­dza­ją­cym je w dru­kar­ni. Pierw­szych odstra­sza wid­mo skła­da­nia wszyst­kie­go od począt­ku, dru­gim ręce opa­da­ją od bez­sku­tecz­nych prób tłu­ma­cze­nia klien­to­wi, jak usu­nąć błąd u źró­dła. Pró­bu­je­my więc sami  z pro­ble­mem sobie poradzić.

Bywa, że klient posy­ła pli­ki pdf z adno­ta­cją, że to jest nie­ste­ty wszyst­ko czym dys­po­nu­je. Pli­ki odzy­skał z kosza gra­fi­ka, któ­ry pew­ne­go pięk­ne­go dnia opu­ścił samo­wol­nie sta­no­wi­sko pra­cy i odda­lił się w nie­wia­do­mym kie­run­ku. Pli­ków źró­dło­wych nie­ste­ty w koszu nie pozo­sta­wił, a w publi­ka­cji trze­ba doko­nać kil­ku drob­nych popra­wek, wymie­nić parę zdjęć i takie tam jesz­cze duperele…

W czym edy­to­wać pli­ki pdf?

W poprzed­nim felie­to­nie poświę­co­nym wery­fi­ka­cji pli­ków pro­duk­cyj­nych, wska­za­łem na pro­gram Enfo­cus Pit­Stop Pro, jako naj­lep­sze narzę­dzie cel ten reali­zu­ją­ce. Podob­nie, a nawet jesz­cze bar­dziej, będzie i dzi­siaj.Enfocus Pit Stop

O ile, z wynaj­do­wa­niem błę­dów (szcze­gól­nie w pra­cach kon­ku­ren­cji) radzi­my sobie wszy­scy dosko­na­le i acro­ba­to­wa inspek­cja wstęp­na speł­nia nasze ocze­ki­wa­nia, o tyle doko­ny­wa­nie poważ­niej­szych zmian w zamknię­tym pli­ku pdf, przez wsysa­nie go do Ilu­stra­to­ra lub Core­la to jaz­da bez trzy­man­ki, któ­ra może skoń­czyć się poważ­ną wywrotką.

Wszyst­kim, któ­rych nie krę­ci to swo­iste endu­ro po pli­kach wyni­ko­wych, pole­cam funk­cje edy­cyj­ne Pit Sto­pa, któ­re skró­to­wo, w wybo­rze dosto­so­wa­nym do cha­rak­te­ru cho­chli­ko­wych felie­to­nów, oma­wiam poniżej.

Pod lupę weź­mie­my dwie gru­py funk­cji: Enfo­cus Inspek­tor oraz Zmia­ny globalne

Enfo­cus Inspektor

Narzę­dzie Enfo­cus Inspek­tor pozwa­la na edy­cję i doko­ny­wa­nie zmian w wyse­lek­cjo­no­wa­nym obiek­cie. Wybrać moż­na zarów­no poje­dyn­czy obiekt, jak i gru­pę obiek­tów podob­nych. W zależ­no­ści od typu edy­to­wa­ne­go obiek­tu akty­wu­ją się odpo­wied­nie narzę­dzia edycyjne.

W wypad­ku gra­fik wek­to­ro­wych moż­na doko­ny­wać zmian osob­no dla wypeł­nie­nia i osob­no dla obwód­ki obiek­tu. Naj­czę­ściej uży­wa­ny­mi prze­ze mnie funk­cja­mi w tym obsza­rze są: rede­fi­ni­cja kolo­rów oraz zarzą­dza­nie nadru­kiem (włą­cza­nie lub wyłą­cza­nie). Moż­li­wa jest tak­że doda­wa­nie przejść tonal­nych, prze­zro­czy­sto­ści, usta­la­nie wzo­ru i spo­so­bu łącze­nia rogów w obry­sie.

 Enfocus Inspector - narzędzia

W wypad­ku tek­stów, oprócz omó­wio­nych wyżej funk­cji dla wek­to­rów, moż­li­we jest tak­że doko­ny­wa­nie zmian kro­ju pisma, wyso­ko­ści czcion­ki, odstę­pów mię­dzy­wyrazo­wych i mię­dzy­li­tre­ro­wych. Z pozio­mu Inspek­to­ra ist­nie­je też szyb­ki dostęp do kil­ku akcji na tek­ście, wśród któ­rych naj­czę­ściej uży­wa­ną prze­ze mnie funk­cją jest zamia­na tek­stu na krzywe.

Enfocus Inspector tekst

W wypad­ku bit­map Inspek­tor poda­je nam wszyst­kie para­ma­te­ry tech­nicz­ne zdję­cia oraz umoż­li­wia m.in. edy­cję krzy­wej tonal­nej, resam­pling, zmia­nę typu kom­pre­sji, jasno­ści, kon­tra­stuzasto­so­wa­nie maski wyostrza­nia. Z pozio­mu Inspek­to­ra ist­nie­je też szyb­ki dostęp do akcji kon­wer­sji zazna­czo­nej bit­ma­py na inne prze­strze­nie kolo­ry­stycz­ne.

Enfocus Inspector bitmapy

Po klik­nię­ciu na dru­gą od pra­wej ikon­kę w pozio­mym pasku narzę­dzi uak­tyw­nia się Edy­cja Boxów naj­czę­ściej uży­wa­na prze­ze mnie funk­cja Inspek­to­ra.

Enfocus Inspector boxy

Wie­lo­krot­nie w cho­chli­ko­wych felie­to­nach pisa­łem o ist­nie­niu w pli­ku pdf róż­nych boxów, w tym dla mnie naj­waż­niej­sze­go Trim­bo­xu. Przy­po­mi­nam, że to on wła­śnie okre­śla wymiar pra­cy net­to (po obcię­ciu) i decy­du­je, któ­re obsza­ry pra­cy są widzia­ne przez sys­te­my impo­zy­cyj­ne. Za pomo­cą Inspek­to­ra może­my edy­to­wać wszyst­kie ist­nie­ją­ce w pra­cy boxy, zmie­niać ich wymia­ry i poło­że­nie, a tak­że pozy­cjo­no­wać poło­że­nie dowol­nych ele­men­tów pra­cy wzglę­dem tych­że boxów i wzglę­dem całej pra­cy. War­tość tego narzę­dzia jest nie do przecenienia.

Zmia­ny globalne

Bar­dzo czę­sto mamy do czy­nie­nia z sytu­acją, kie­dy w pra­cy musi­my doko­nać tej samej popraw­ki na kil­ku, kil­ku­dzie­się­ciu lub kil­ku­set ele­men­tach. Uży­cie do takiej ope­ra­cji Inspek­to­ra dopro­wa­dzić by mogło, nawet naj­bar­dziej wyćwi­czo­ne­go w pre­pres­so­wym boju gra­fi­ka, do zwąt­pie­nia w ist­nie­nie i sens życia poza studiem. 

Na szczę­ście twór­cy Pit­Sto­pa przy­go­to­wa­li na tę oko­licz­ność narzę­dzie pn. Zmia­ny glo­bal­ne, dzię­ki któ­re­mu moż­li­we jest doko­na­nie zmian “za jed­nym klik­nię­ciem”, zarów­no w całej publi­ka­cji, na wybra­nej stro­nie, jak i w okre­ślo­nej selekcji. 

Licz­ba ope­ra­cji moż­li­wych do wyko­na­nia tym narzę­dziem jest dość spo­ra i dla przej­rzy­sto­ści zosta­ły one upcha­ne w dzie­wię­ciu szu­flad­kach i zacho­mi­ko­wa­ne w sza­fie pod nazwą Stan­dard:

Encocus zmiana globalna

Ponie­waż czerw­co­wa aura sprzy­ja rekre­acji prze­spa­ce­ruj­my się chwi­lę po tych szu­flad­kach i wybierz­my co cie­kaw­sze okazy.

Szu­flad­ka „Dodaj” zawie­ra dzie­więć akcji umoż­li­wia­ją­cych doda­nie do pra­cy: gra­fi­ki, nume­rów stron, stem­pla, stro­ny nagłów­ka, zmien­ne­go tek­stu, zna­ku wod­ne­go i znacz­ni­ków dru­ko­wa­nia. Na uwa­gę zasłu­gu­ją tu dwie funkcje. 

Doda­nie Gra­fi­ki umoż­li­wia np. doda­nie w całej nawet kil­ku­set stro­ni­co­wej pra­cy okre­ślo­nej gra­fi­ki (na przy­kład logo fir­my) w tym samym miej­scu na każ­dej ze stron:

Enfocus dodawanie grafiki

Mimo, iż wie­lo­krot­nie do tego pro­ce­de­ru znie­chę­ca­łem, cza­sem ist­nie­je potrze­ba doda­nia do pra­cy znacz­ni­ków dru­kar­skich. Umoż­li­wia to narzę­dzie: Dodaj zna­ki drukowania:

Encocus dodawania znakow drukowania

Szu­flad­ka „Kolor” zawie­ra pięć akcji: czy­sta czerń, kon­wer­sja do prze­strze­ni barw, kon­wer­sja kolo­ru spo­to­we­go do CMYK-a, zmia­na prze­strze­ni barw i zmia­na okre­ślo­ne­go kolo­ru.Z pew­no­ścią naj­bar­dziej przy­dat­na jest moż­li­wość zmia­ny okre­ślo­ne­go kolo­ru, któ­re­go skła­do­we wpi­su­je­my z pal­ca bądź pobie­ra­my z wyse­lek­cjo­no­wa­ne­go obiek­tu, na inny kolor, któ­re­go typm i skła­do­we wpi­su­je­my do odpo­wied­niej tabel­ki. Tym narzę­dziem naj­czę­ściej zamie­niam kolor tek­stów skła­da­ją­cy się z czte­rech barw, na 100% black.

Encocus zmiana koloru

Tu tak­że moż­na doko­nać kon­wer­sji prze­strze­ni barw­nej w całej pra­cy np. z RGB na CMYK-a lub z CMYK-a na Gray scalę.

Encocus zmiana przestrzeni koloru

Przy­spie­sza­my kro­ku w naszym spa­ce­rze i omi­nąw­szy mniej istot­ne szu­flad­ki Doku­ment” i „Obra­zek”, zatrzy­maj­my się na chwi­lę w
Szu­flad­ceCzcion­ka”, któ­ra zawie­ra czte­ry akcje: Kon­wer­sja na krzy­we, osa­dze­nie, pod­sta­wie­nie czcion­ki, pod­sta­wie­nie sub­sty­tu­tu.

Naj­bar­dziej przy­dat­na wyda­je się tu funk­cja Kon­wer­sji tek­stu na krzy­we, choć przy­znam szcze­rze, że tę ope­ra­cję wyko­nu­ję zawsze za pomo­cą narzę­dzia Enfo­cus Inspector.

Szu­flad­ka „Wstaw” zawie­ra dwie bar­dzo przy­dat­ne funk­cje: Wstaw inny pdf i Wstaw pustą stro­nę. Pierw­sza z nich umoż­li­wia wsta­wie­nie w odpo­wied­nie miej­sce pra­cy okre­ślo­nych stron z innej pra­cy, a dru­ga doda­nie pustych stron do ist­nie­ją­ce­go dokumentu. 

Szu­flad­ka „Stro­na” zawie­ra jede­na­ście pozy­cji, w więk­szo­ści bar­dzo przydatnych:

Encocus zmiana strona

Z pew­no­ścią naj­czę­ściej uży­wa­ną funk­cją z tej gru­py jest ska­lo­wa­nie do okre­ślo­ne­go for­ma­tu. Nie­sły­cha­nie przy­dat­na na co dzień funk­cja umoż­li­wia dosto­so­wa­nie wymia­rów pli­ków do aktu­al­nych potrzeb. Ska­lo­wać moż­na pro­por­cjo­nal­nie według dowol­ne­go boxu poda­jąc doce­lo­wy wymiar przy­naj­mniej jed­ne­go boku. Wymiar dru­gie­go boku zosta­nie prze­li­czo­ny automatycznie.

Encocus zmiana skalowanie

Tutaj tak­że znaj­du­je się tak sze­ro­ko rekla­mo­wa­na nowość w Pit­Stop Pro13 – auto­ma­tycz­ne doda­wa­nia spa­dów do pra­cy. Kto na co dzień ma do czy­nie­nia z pli­ka­mi pro­duk­cyj­ny­mi nad­sy­ła­ny­mi do dru­ku przez Klien­tów, ten z pew­no­ścią zro­zu­mie, jak wiel­kie nadzie­je pokła­dam w tym narzę­dziu. Dziś trud­no mi jesz­cze auto­ry­ta­tyw­nie go oce­nić, więc pozo­sta­wiam otwar­tym pyta­nie czy to, co się Salo­mo­no­wi nie uda­ło, powie­dzie się Pit­Sto­po­wi i będzie w sta­nie z „puste­go” wl do pra­cy spa­dy, któ­rych tam nie ma? 

Jed­no­cze­śnie zachę­cam wszyst­kich cho­chli­ko­wych czy­tel­ni­ków do samo­dziel­ne­go prze­te­sto­wa­nia moż­li­wo­ści nowe­go PiSto­pa i dzie­le­nia się obfi­cie tą wie­dzą na łamach cho­chli­ko­we­go bloga. 

Przy­po­mi­nam też, że fir­ma Enfo­cus udo­stęp­nia dar­mo­wą 30-dnio­wą wer­sję trial Pit­Sto­pa, któ­rą moż­na ścią­gnąć, po wysła­niu pro­ste­go for­mu­la­rza. Wszyst­ko znaj­dzie­cie tutaj: http://www.enfocus.com/en/.

Zapra­szam tak­że do lek­tu­ry poprzed­nie­go felie­to­nu W jak Wery­fi­ka­cja”, gdzie omó­wi­łem funk­cje wery­fi­ka­cyj­ne Pit­Sto­pa.

Z cho­chli­ko­wym pozdrowieniem
Andrzej Gołąb
www.print4all.pl
czer­wiec, 2015
Pro­jekt logo: Bro­ni­sław Józefiok

Powe­red by Face­bo­ok Like

Tagi: , , , ,

dodaj komentarz

Musisz byc zalogowany aby komentowac.