Wery­fi­ka­cja w drukarni

Odpo­wie­dzial­ność za pra­wi­dło­we przy­go­to­wa­nie pra­cy do dru­ku spa­da głów­nie na zle­ce­nio­daw­cę. Tym nie mniej, sza­nu­ją­ce się zakła­dy poli­gra­ficz­ne podej­mu­ją coraz licz­niej­sze dzia­ła­nia, dodat­ko­wo wery­fi­ku­ją­ce pra­cę Klien­ta. Cze­go zatem może­my się dziś spo­dzie­wać a nawet wyma­gać od dru­kar­ni, kie­dy już powie­rzy­my jej swo­je mniej lub bar­dziej wypiesz­czo­ne gra­ficz­nie dziecko?

W poprzed­nim odcin­ku doszli­śmy do mało odkryw­czej kon­klu­zji, że praw­da w poli­gra­fii to rzecz względ­na, a moż­li­wo­ści jej wery­fi­ka­cji przez stu­dio gra­ficz­ne są ogra­ni­czo­ne. Taka kon­sta­ta­cja usta­wia gra­fi­ków w nie­złej pozy­cji, któ­ra w peł­ni im się zresz­tą należy.

Pro­szę mi to sprawdzić

Coraz szer­sza ofer­ta deve­lo­per­ska spra­wia, iż stan­dar­dem w dru­kar­niach sta­je się czyn­ność pre­fli­gh­tin­gu, czy­li spraw­dze­nia zgod­no­ści prze­sła­nych pli­ków do dru­ku z pre­de­fi­nio­wa­ny­mi w pro­gra­mie war­to­ścia­mi. Dla dużej czę­ści para­me­trów, może to być pro­ces w peł­ni zauto­ma­ty­zo­wa­ny i bywa, że dru­kar­nie wysta­wia­ją Klien­tom taką funk­cjo­nal­ność on line na swo­ich stro­nach internetowych.

Raport z pre­fli­gh­tin­gu prze­sy­ła­ny jest Klien­to­wi, a stwier­dzo­ne nie­zgod­no­ści podzie­lo­ne są zazwy­czaj na dwie gru­py: „Błę­dy” oraz „Ostrze­że­nia”. Te pierw­sze (np. bit­ma­py o niskiej roz­dziel­czo­ści) wyma­ga­ją inge­ren­cji twór­cy pli­ków , a w wypad­ku dru­gich (np. RGB zamiast CMYK-a), korek­tę za zgo­dą Klien­ta może wyko­nać drukarnia .

Trze­ba jed­nak mieć świa­do­mość, że pre­fli­gh­ting auto­ma­tycz­ny nie wykry­je nie­spój­no­ści para­me­trów pli­ku z nie­któ­ry­mi para­me­tra­mi zle­ce­nia (np. nie­zgod­ność ilo­ści i for­ma­tu stron publi­ka­cji), a żaden pre­fli­gh­ting nie ma szans z naszy­mi pania­mi z impo­zy­cji , gdyż nie prze­ana­li­zu­je tak, jak one (oczy­wi­ście gdy mają czas i są w odpo­wied­nim nastro­ju) zawar­to­ści mery­to­rycz­nej doku­men­tu. Tym nie mniej wszyst­kie­go na dru­kar­nię sce­do­wać się nie da.

Utra­co­ne nadzieje

Ostat­nio roz­grze­ba­li­śmy temat wery­fi­ka­cji kolo­rów i sku­tecz­nie mam nadzie­ję zmie­sza­li­śmy z bło­tem popu­lar­ne pluj­ki. Następ­nym w kolej­ce do bicia jest druk cyfrowy.

Przy­znam ze skru­chą, iż swe­go cza­su, mimo zde­cy­do­wa­nie hete­ro­sek­su­al­nych skłon­no­ści, dałem się uwieść panom mar­ke­tin­gow­com, repre­zen­tu­ją­cym dość zna­ne­go pro­du­cen­ta cyfro­wych maszyn dru­kar­skich. Zabeł­ta­li mi w gło­wie slo­ga­nem rekla­mo­wym zapew­nia­ją­cym, iż dzię­ki nowa­tor­skim roz­wią­za­niom tech­no­lo­gicz­nym, moż­na do dru­ku na ich maszy­nach uży­wać dokład­nie tego same­go papie­ru, co do dru­ku off­se­to­we­go. Tym samym – twier­dzi­li – w połą­cze­niu z odpo­wied­nim color mena­ge­men­tem, ist­nie­je moż­li­wość wydru­ko­wa­nia pro­to­ty­pu publi­ka­cji, z powo­dze­niem zastę­pu­ją­ce­go kosz­tow­ne pró­by kolo­ry­stycz­ne na pro­ofe­rach cyfrowych.

Dziś po po paru latach użyt­ko­wa­nia tych maszyn, powiem jed­no: total­na bzdu­ra. Druk cyfro­wy jest nadal tym czym jest i niczym wię­cej. Nada­je się świet­nie jako roz­wią­za­nie dla pro­duk­cji nisko­na­kła­do­wych, dru­ków per­so­na­li­zo­wa­nych, czy też dru­ków „na żądanie”.

Nie­ste­ty jed­nak, część Klien­tów pokła­da w nim, podob­ne jak ja kie­dyś, więk­sze nadzie­je i zle­ca wstęp­nie druk kil­ku egzem­pla­rzy pilo­ta­żo­wych na cyfrze, a dopie­ro w dru­gim kro­ku druk off­se­to­wy nakła­du głów­ne­go. Postę­po­wa­nie zgo­ła słusz­ne i mar­ke­tin­go­wo uza­sad­nio­ne pod warun­kiem, że egzem­pla­rze dru­ko­wa­ne na cyfrze nie będą sta­no­wić pod­sta­wy do wery­fi­ka­cji kolo­ry­stycz­nej wyro­bu poligraficznego.

Jeśli nie pro­of, to co?

Potrze­ba nam było pół­to­ra odcin­ka Cho­chli­ka aby wresz­cie dojść do sed­na spra­wy. Jedy­nym wia­ry­god­nym spo­so­bem wery­fi­ka­cji kolo­ry­stycz­nej publi­ka­cji jest pró­ba wyko­na­na na pro­ofe­rze cyfro­wym. Już widzę i sły­szę, jak nasze­mu sze­fo­wi pro­duk­cji Jerze­mu, wło­sy jeżą się na gło­wie, kie­dy czy­ta ten tekst. Dys­ku­sje na temat wia­ry­god­no­ści pro­ofów pro­wa­dzi­my bowiem regu­lar­nie. A jed­nak, każ­da taka empa­tycz­na kon­wer­sa­cja musi skoń­czyć się syner­gicz­nym poda­niem sobie rąk i reto­rycz­nym, póki co, pyta­niem: jeśli nie pro­of, to co…?

Posia­da­nie pro­ofe­ra wykra­cza czę­sto poza moż­li­wo­ści i potrze­by zewnętrz­ne­go stu­dia gra­ficz­ne­go, dla­te­go też usłu­gę tę świad­czą przede wszyst­kim dru­kar­nie, choć teo­re­tycz­nie każ­dy pro­of posia­da­ją­cy cer­ty­fi­kat zgod­no­ści z tą samą nor­mą, któ­rą sto­su­je dru­karz winien być wia­ry­god­ny. Jak już wspo­mi­na­łem przy innej oka­zji, w więk­szo­ści dru­kar­ni euro­pej­skich nor­mą tą jest Euro­sca­le Fogra w wer­sji coated i unco­ated. Bywa jed­nak, że pro­ofer nie jest kali­bro­wa­ny pod zewnętrz­ną nor­mę, lecz pod kon­kret­ną maszy­nę dru­kar­ską i wte­dy dru­kar­nia zobli­go­wa­na jest do udo­stęp­nie­nia Klien­to­wi sto­sow­ne­go pro­fi­lu kolorystycznego.

Parę dobrych rad

Na koniec parę reflek­sji wyni­ka­ją­cych z kil­ku­let­niej prak­ty­ki obsłu­gi­wa­nia wyso­kiej kla­sy pro­ofe­ra, dostar­czo­ne­go nam i ska­li­bro­wa­ne­go przez fir­mę, któ­rej nazwy nie ujaw­niam w tek­ście, ale któ­rą chęt­nie pole­cę każ­de­mu, kto się z takim pyta­niem do mnie zwróci.

  • O ile to moż­li­we war­to jest wyko­ny­wać pro­ofa w dru­kar­ni, w któ­rej pla­nu­je się osta­tecz­ny druk nakła­du, gdyż wte­dy jasno jest okre­ślo­na odpo­wie­dzial­ność za pra­wi­dło­we odwzo­ro­wa­nie koloru.
  • Wia­ry­god­ny pro­of winien posia­dać cer­ty­fi­kat zgod­no­ści z nor­mą. Naj­le­piej jak on jest trwa­le przy­kle­jo­ny do wydruku.
  • Pro­of winien być wyko­na­ny z tych pli­ków, któ­re pój­dą do dru­ku. Wbrew pozo­rom jest to wymóg czę­sto trud­ny do wyeg­ze­kwo­wa­nia. Bywa, że Klient uży­wa wydru­ków z pro­ofe­ra na eta­pie zatwier­dza­nia pro­jek­tu. Jed­nak przy wpro­wa­dza­niu osta­tecz­nych popra­wek może dojść do prze­kła­mań i plik wyni­ko­wy prze­ka­zy­wa­ny do dru­ku nie będzie toż­sa­my z pli­kiem, z któ­re­go wyko­ny­wa­no proofa.
  • Nigdy nie ska­luj pli­ków, z któ­rych robisz pro­ofa. Jeśli chcesz zaosz­czę­dzić, wyka­druj z pra­cy te frag­men­ty, któ­re mają dla Cie­bie naj­więk­sze znaczenie.

Zapro­sze­nie

Cza­sem wyni­ka­ją pew­ne nie­po­ro­zu­mie­nia przy porów­ny­wa­niu pro­ofa z goto­wym pro­duk­tem. Nie ma nic bar­dziej zabaw­ne­go niż dys­ku­sja o kolo­rach w pomiesz­cze­niu o żół­tych ścia­nach i miga­ją­cych żarów­kach, dla­te­go czyn­ność tę war­to wyko­ny­wać w odpo­wied­nich warun­kach oświetleniowych.

Naj­le­piej sko­rzy­stać z symu­la­to­ra świa­tła białego.

Jest to sto­sun­ko­wo nie­wiel­ka skrzy­necz­ka wyglą­da­ją­ca jak połą­cze­nie mikro­fa­lów­ki z tele­wi­zo­rem mar­ki Bel­we­der (któż go jesz­cze pamię­ta?). Ten cud tech­ni­ki stoi obok biur­ka Krzy­sia i Łuka­sza w naszym Stu­dio Gra­ficz­nym. Cie­kaw­skich zapra­szam do zwiedzania.

Z cho­chli­ko­wym pozdrowieniem

Andrzej Gołąb

www.print4all.pl
Ilu­stra­cje: Bro­ni­sław Józefiok
 
 
 

Powe­red by Face­bo­ok Like

Tagi: ,

dodaj komentarz

Musisz byc zalogowany aby komentowac.