F – jak Falcowanie

F jak falcowanieALCOWANIE –  pro­ces poli­gra­ficzny, który jako pierw­szy tra­fia do cho­chli­ko­wego alfa­betu, mógłby zna­leźć się rów­nie dobrze pod literką Z lub S. Zła­my­wa­nie, skła­da­nie, fal­co­wa­nie to okre­śle­nia doty­czące tej samej czyn­no­ści intro­li­ga­tor­skiej, pole­ga­ją­cej na zło­że­niu arku­sza papieru do for­matu dwu- lub wie­lo­krot­nie mniej­szego. Czyn­ność tę można wyko­ny­wać zarówno ręcz­nie, jak i maszynowo.

Fal­co­wa­nie ręczne wyko­nuje się za pomocą  kostki intro­li­ga­tor­skiej, jed­nego z naj­star­szych narzę­dzi introligatorskich.

Falcowanie ręczne

Fal­co­wa­nie ręczne

 

a fal­co­wa­nie maszy­nowe na maszy­nach zwa­nych oczy­wi­ście fal­cer­kami:

Falcerka

Fal­co­wa­nie maszynowe

 

 

Czę­sto falc czyli miej­sce zgię­cia arku­sza jest, w efek­cie pro­ce­sów wykoń­cze­nio­wych, odci­nany od pracy głów­nej lub cho­wany w jej grzbie­cie. Tak bywa przy pro­duk­cji książki. Nas jed­nak inte­re­suje sytu­acja, kiedy miej­sce fal­co­wa­nia pozo­staje czę­ścią pro­duktu koń­co­wego. Ulotki skła­dane to naj­lep­szy przy­kład tego typu publikacji.

W cho­chli­ko­wych felie­to­nach, temat fal­co­wa­nia został obwą­chany z róż­nych stron, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem inte­re­sów osób przy­go­to­wu­ją­cych fal­co­waną publi­ka­cję do druku. Na końcu felie­tonu zamiesz­czam linki do odpo­wied­nich arty­ku­łów i innych, wspo­ma­ga­ją­cych pracę gra­fika, materiałów.

Nato­miast w „Alfa­be­cie Cho­chlika” spoj­rzymy na ten pro­blem z punktu widze­nia klienta, który posta­no­wił sko­rzy­stać z usług dru­karni i zamie­rza zle­cić do druku pro­dukt falcowany.

Falce i skrzydełka

Kiedy wej­dziemy na stronę inter­ne­tową www.print4all.pl i wybie­rzemy pro­dukt pod nazwą ulotki skła­dane natra­fimy na taki oto zestaw możliwości:

www.print4all.pl

Ulotki skła­dane

 

 

 • ulotki skła­dane na dwa
 • ulotki skła­dane na trzy
 • ulotki skła­dane na cztery
 • ulotki skła­dane na sześć.

Wystę­pu­jące przy nazwie pro­duktu dodat­kowe okre­śle­nia: na dwa, na trzy, na cztery, na sześć wska­zują na ilość czę­ści lub skrzy­de­łek, do jakich jest skła­dany (zła­my­wany) pro­dukt koń­cowy. Ilość fal­ców w każ­dej z tych sytu­acji jest zawsze mniej­sza o 1 i wynosi odpo­wied­nio: jeden, dwa, trzy i pięć. Na fotce poni­żej widać rzecz czarno na bia­łym, a raczej zie­lono na szarym.

🙂

 

Rodzaje fal­co­wań

Wybór opcji: ulotki skła­dane na dwa nie nie­sie za sobą więk­szych pro­ble­mów inter­pre­ta­cyj­nych. Pro­dukt ten, znany też pod nazwą fol­der, to zło­żona na pół kartka papieru, posia­da­jąca dwa jed­na­ko­wej wiel­ko­ści skrzy­dełka i jeden falc pośrodku.

Sprawa kom­pli­kuje się nieco, kiedy wybie­rzemy pro­dukt ulotki skła­dane na trzy i roz­wi­niemy opcję format:

www.print4all.pl

Ulotki skła­dane na trzy

Naszym oczom ukaże się dość spora lista moż­li­wych do wyboru for­ma­tów. Nazwa każ­dego for­matu jest wie­lo­czło­nowa (np. 3xDL do DL poziom) i kolejno infor­muje o:

 • ilo­ści skrzy­de­łek (3x),
 • for­ma­cie poje­dyn­czego skrzy­dełka (DL)
 • for­ma­cie ulotki po zło­że­niu (do DL)
 • orien­ta­cji (poziom).
 • Na końcu każ­dej nazwy wystę­pują dodat­kowo „tajem­ni­cze” sym­bole: w C, w Z, w ołta­rzyk. One to wła­śnie okre­ślają, jaki typ fal­co­wa­nia ulotki wybieramy.

 

Fal­co­wa­nie „w C” (obej­mu­jące). W ulotce zło­żo­nej w „C” prawe zewnętrzne skrzy­dełko wcho­dzi do środka, a lewe zewnętrzne skrzy­dełko obej­muje je. Ze względu na koniecz­ność kom­pen­sa­cji gru­bo­ści papieru, sze­ro­kość skrzy­dełka wcho­dzą­cego do wewnątrz, jest śred­nio o 2 mm mniej­sza od pozostałych.

Fal­co­wa­nie „w Z” (har­mo­nijka). W ulotce zło­żo­nej w „Z” wszyst­kie skrzy­dełka mają jed­na­kową szerokość.

Fal­co­wa­nie w ołta­rzyk (obwo­lu­towe). W ulotce zło­żo­nej w ołta­rzyk, skrzy­dełka boczne są mniej­sze od skrzy­dełka środ­ko­wego, a suma ich sze­ro­ko­ści równa się sze­ro­ko­ści skrzy­dełka środkowego.

Ulotki składane na trzy

🙂

Zasady fal­co­wa­nia ulo­tek skła­da­nych na cztery i na sześć są iden­tyczne, więc nie będę ich tutaj oma­wiał osobno. Warto jedy­nie zauwa­żyć, że w ulotce skła­da­nej na cztery w ołta­rzyk sze­ro­kość skrzy­de­łek zewnętrz­nych (lewego i pra­wego) winna być, z tych samych powo­dów co w fal­co­wa­niu „w C”, o 2 mm mniej­sza od sze­ro­ko­ści skrzy­de­łek wewnętrznych.

Wszystko dro­bia­zgowo opi­sane i zwy­mia­ro­wane znaj­dzie­cie w mate­ria­łach, do któ­rych linki podaję poniżej.

zachochlikuj

 • Zain­te­re­so­wa­nych posze­rze­niem wie­dzy na temat fal­co­wa­nia zapra­szam do lek­tury cho­chli­ko­wych felietonów.:
 • Gotowe do pobra­nia makiety w głów­nych pro­gra­mach gra­ficz­nych i dokładne roz­ry­so­wa­nia ulo­tek skła­da­nych znaj­dziesz na stro­nie www.print4all.pl w zakład­kach „Do pobra­nia” i „Karta pro­duktu”.
Makiety do pobrania ze strony www.print4all.pl

Makiety do pobra­nia ze strony www.print4all.pl

Z cho­chli­ko­wym pozdro­wie­niem
Andrzej Gołąb
www.print4all.pl
Pro­jekt logo: Bro­ni­sław Józefiok

Powe­red by Face­book Like

Tagi: ,

dodaj komentarz