E – jak Edy­cja pdf w PitStopie

Alfabet Chochlika EDYCJA zamknię­tych pli­ków wyni­ko­wych pdf w celu doko­na­nia w nich zmian i popra­wek, to pro­blem spę­dza­jący sen z powiek zarówno gra­fi­kom pro­du­ku­ją­cym te pliki, jak i oso­bom spraw­dza­ją­cym je w dru­karni. Pierw­szych odstra­sza widmo skła­da­nia wszyst­kiego od początku, dru­gim ręce opa­dają od bez­sku­tecz­nych prób tłu­ma­cze­nia klien­towi, jak usu­nąć błąd u źró­dła. Pró­bu­jemy więc sami  z pro­ble­mem sobie poradzić.

Bywa, że klient posyła pliki pdf z adno­ta­cją, że to jest nie­stety wszystko czym dys­po­nuje. Pliki odzy­skał z kosza gra­fika, który pew­nego pięk­nego dnia opu­ścił samo­wol­nie sta­no­wi­sko pracy i odda­lił się w nie­wia­do­mym kie­runku. Pli­ków źró­dło­wych nie­stety w koszu nie pozo­sta­wił, a w publi­ka­cji trzeba doko­nać kilku drob­nych popra­wek, wymie­nić parę zdjęć i takie tam jesz­cze duperele…

W czym edy­to­wać pliki pdf?

W poprzed­nim felie­to­nie poświę­co­nym wery­fi­ka­cji pli­ków pro­duk­cyj­nych, wska­za­łem na pro­gram Enfo­cus Pit­Stop Pro, jako naj­lep­sze narzę­dzie cel ten reali­zu­jące. Podob­nie, a nawet jesz­cze bar­dziej, będzie i dzi­siaj.Enfocus Pit Stop

O ile, z wynaj­do­wa­niem błę­dów (szcze­gól­nie w pra­cach kon­ku­ren­cji) radzimy sobie wszy­scy dosko­nale i acro­ba­towa inspek­cja wstępna speł­nia nasze ocze­ki­wa­nia, o tyle doko­ny­wa­nie poważ­niej­szych zmian w zamknię­tym pliku pdf, przez wsysa­nie go do Ilu­stra­tora lub Corela to jazda bez trzy­manki, która może skoń­czyć się poważną wywrotką.

Wszyst­kim, któ­rych nie kręci to swo­iste enduro po pli­kach wyni­ko­wych, pole­cam funk­cje edy­cyjne Pit Stopa, które skró­towo, w wybo­rze dosto­so­wa­nym do cha­rak­teru cho­chli­ko­wych felie­to­nów, oma­wiam poni­żej.

Pod lupę weź­miemy dwie grupy funk­cji: Enfo­cus Inspek­tor oraz Zmiany glo­balne

Enfo­cus Inspektor

Narzę­dzie Enfo­cus Inspek­tor pozwala na edy­cję i doko­ny­wa­nie zmian w wyse­lek­cjo­no­wa­nym obiek­cie. Wybrać można zarówno poje­dyn­czy obiekt, jak i grupę obiek­tów podob­nych. W zależ­no­ści od typu edy­to­wa­nego obiektu akty­wują się odpo­wied­nie narzę­dzia edycyjne.

W wypadku gra­fik wek­to­ro­wych można doko­ny­wać zmian osobno dla wypeł­nie­nia i osobno dla obwódki obiektu. Naj­czę­ściej uży­wa­nymi przeze mnie funk­cjami w tym obsza­rze są: rede­fi­ni­cja kolo­rów oraz zarzą­dza­nie nadru­kiem (włą­cza­nie lub wyłą­cza­nie). Moż­liwa jest także doda­wa­nie przejść tonal­nych, prze­zro­czy­sto­ści, usta­la­nie wzoru i spo­sobu łącze­nia rogów w obry­sie.

 Enfocus Inspector - narzędzia

W wypadku tek­stów, oprócz omó­wio­nych wyżej funk­cji dla wek­to­rów, moż­liwe jest także doko­ny­wa­nie zmian kroju pisma, wyso­ko­ści czcionki, odstę­pów mię­dzywyrazo­wych i mię­dzy­li­tre­ro­wych. Z poziomu Inspek­tora ist­nieje też szybki dostęp do kilku akcji na tek­ście, wśród któ­rych naj­czę­ściej uży­waną przeze mnie funk­cją jest zamiana tek­stu na krzywe.

Enfocus Inspector tekst

W wypadku bit­map Inspek­tor podaje nam wszyst­kie para­ma­tery tech­niczne zdję­cia oraz umoż­li­wia m.in. edy­cję krzy­wej tonal­nej, resam­pling, zmianę typu kom­pre­sji, jasno­ści, kon­tra­stuzasto­so­wa­nie maski wyostrza­nia. Z poziomu Inspek­tora ist­nieje też szybki dostęp do akcji kon­wer­sji zazna­czo­nej bit­mapy na inne prze­strze­nie kolo­ry­styczne.

Enfocus Inspector bitmapy

Po klik­nię­ciu na drugą od pra­wej ikonkę w pozio­mym pasku narzę­dzi uak­tyw­nia się Edy­cja Boxów naj­czę­ściej uży­wana przeze mnie funk­cja Inspek­tora.

Enfocus Inspector boxy

Wie­lo­krot­nie w cho­chli­ko­wych felie­to­nach pisa­łem o ist­nie­niu w pliku pdf róż­nych boxów, w tym dla mnie naj­waż­niej­szego Trim­boxu. Przy­po­mi­nam, że to on wła­śnie okre­śla wymiar pracy netto (po obcię­ciu) i decy­duje, które obszary pracy są widziane przez sys­temy impo­zy­cyjne. Za pomocą Inspek­tora możemy edy­to­wać wszyst­kie ist­nie­jące w pracy boxy, zmie­niać ich wymiary i poło­że­nie, a także pozy­cjo­no­wać poło­że­nie dowol­nych ele­men­tów pracy wzglę­dem tychże boxów i wzglę­dem całej pracy. War­tość tego narzę­dzia jest nie do przecenienia.

Zmiany glo­balne

Bar­dzo czę­sto mamy do czy­nie­nia z sytu­acją, kiedy w pracy musimy doko­nać tej samej poprawki na kilku, kil­ku­dzie­się­ciu lub kil­ku­set ele­men­tach. Uży­cie do takiej ope­ra­cji Inspek­tora dopro­wa­dzić by mogło, nawet naj­bar­dziej wyćwi­czo­nego w pre­pres­so­wym boju gra­fika, do zwąt­pie­nia w ist­nie­nie i sens życia poza studiem.

Na szczę­ście twórcy Pit­Stopa przy­go­to­wali na tę oko­licz­ność narzę­dzie pn. Zmiany glo­balne, dzięki któ­remu moż­liwe jest doko­na­nie zmian “za jed­nym klik­nię­ciem”, zarówno w całej publi­ka­cji, na wybra­nej stro­nie, jak i w okre­ślo­nej selekcji.

Liczba ope­ra­cji moż­li­wych do wyko­na­nia tym narzę­dziem jest dość spora i dla przej­rzy­sto­ści zostały one upchane w dzie­wię­ciu szu­flad­kach i zacho­mi­ko­wane w sza­fie pod nazwą Stan­dard:

Encocus zmiana globalna

Ponie­waż czerw­cowa aura sprzyja rekre­acji prze­spa­ce­rujmy się chwilę po tych szu­flad­kach i wybierzmy co cie­kaw­sze okazy.

Szu­fladka „Dodaj” zawiera dzie­więć akcji umoż­li­wia­ją­cych doda­nie do pracy: gra­fiki, nume­rów stron, stem­pla, strony nagłówka, zmien­nego tek­stu, znaku wod­nego i znacz­ni­ków dru­ko­wa­nia. Na uwagę zasłu­gują tu dwie funkcje.

Doda­nie Gra­fiki umoż­li­wia np. doda­nie w całej nawet kil­ku­set stro­ni­co­wej pracy okre­ślo­nej gra­fiki (na przy­kład logo firmy) w tym samym miej­scu na każ­dej ze stron:

Enfocus dodawanie grafiki

Mimo, iż wie­lo­krot­nie do tego pro­ce­deru znie­chę­ca­łem, cza­sem ist­nieje potrzeba doda­nia do pracy znacz­ni­ków dru­kar­skich. Umoż­li­wia to narzę­dzie: Dodaj znaki drukowania:

Encocus dodawania znakow drukowania

Szu­fladka „Kolor” zawiera pięć akcji: czy­sta czerń, kon­wer­sja do prze­strzeni barw, kon­wer­sja koloru spo­to­wego do CMYK-a, zmiana prze­strzeni barw i zmiana okre­ślo­nego koloru.Z pew­no­ścią naj­bar­dziej przy­datna jest moż­li­wość zmiany okre­ślo­nego koloru, któ­rego skła­dowe wpi­su­jemy z palca bądź pobie­ramy z wyse­lek­cjo­no­wa­nego obiektu, na inny kolor, któ­rego typm i skła­dowe wpi­su­jemy do odpo­wied­niej tabelki. Tym narzę­dziem naj­czę­ściej zamie­niam kolor tek­stów skła­da­jący się z czte­rech barw, na 100% black.

Encocus zmiana koloru

Tu także można doko­nać kon­wer­sji prze­strzeni barw­nej w całej pracy np. z RGB na CMYK-a lub z CMYK-a na Gray scalę.

Encocus zmiana przestrzeni koloru

Przy­spie­szamy kroku w naszym spa­ce­rze i omi­nąw­szy mniej istotne szu­fladki Doku­ment” i „Obra­zek”, zatrzy­majmy się na chwilę w
Szu­fladceCzcionka”, która zawiera cztery akcje: Kon­wer­sja na krzywe, osa­dze­nie, pod­sta­wie­nie czcionki, pod­sta­wie­nie sub­sty­tutu.

Naj­bar­dziej przy­datna wydaje się tu funk­cja Kon­wer­sji tek­stu na krzywe, choć przy­znam szcze­rze, że tę ope­ra­cję wyko­nuję zawsze za pomocą narzę­dzia Enfo­cus Inspector.

Szu­fladka „Wstaw” zawiera dwie bar­dzo przy­datne funk­cje: Wstaw inny pdf i Wstaw pustą stronę. Pierw­sza z nich umoż­li­wia wsta­wie­nie w odpo­wied­nie miej­sce pracy okre­ślo­nych stron z innej pracy, a druga doda­nie pustych stron do ist­nie­ją­cego dokumentu.

Szu­fladka „Strona” zawiera jede­na­ście pozy­cji, w więk­szo­ści bar­dzo przydatnych:

Encocus zmiana strona

Z pew­no­ścią naj­czę­ściej uży­waną funk­cją z tej grupy jest ska­lo­wa­nie do okre­ślo­nego for­matu. Nie­sły­cha­nie przy­datna na co dzień funk­cja umoż­li­wia dosto­so­wa­nie wymia­rów pli­ków do aktu­al­nych potrzeb. Ska­lo­wać można pro­por­cjo­nal­nie według dowol­nego boxu poda­jąc doce­lowy wymiar przy­naj­mniej jed­nego boku. Wymiar dru­giego boku zosta­nie prze­li­czony automatycznie.

Encocus zmiana skalowanie

Tutaj także znaj­duje się tak sze­roko rekla­mo­wana nowość w Pit­Stop Pro13 – auto­ma­tyczne doda­wa­nia spa­dów do pracy. Kto na co dzień ma do czy­nie­nia z pli­kami pro­duk­cyj­nymi nad­sy­ła­nymi do druku przez Klien­tów, ten z pew­no­ścią zro­zu­mie, jak wiel­kie nadzieje pokła­dam w tym narzę­dziu. Dziś trudno mi jesz­cze auto­ry­ta­tyw­nie go oce­nić, więc pozo­sta­wiam otwar­tym pyta­nie czy to, co się Salo­mo­nowi nie udało, powie­dzie się Pit­Sto­powi i będzie w sta­nie z „pustego” wl do pracy spady, któ­rych tam nie ma? 

Jed­no­cze­śnie zachę­cam wszyst­kich cho­chli­ko­wych czy­tel­ni­ków do samo­dziel­nego prze­te­sto­wa­nia moż­li­wo­ści nowego PiStopa i dzie­le­nia się obfi­cie tą wie­dzą na łamach cho­chli­ko­wego bloga.

Przy­po­mi­nam też, że firma Enfo­cus udo­stęp­nia dar­mową 30-dniową wer­sję trial Pit­Stopa, którą można ścią­gnąć, po wysła­niu pro­stego for­mu­la­rza. Wszystko znaj­dzie­cie tutaj: http://www.enfocus.com/en/.

Zapra­szam także do lek­tury poprzed­niego felie­tonu W jak Wery­fi­ka­cja”, gdzie omó­wi­łem funk­cje wery­fi­ka­cyjne Pit­Stopa.

Z cho­chli­ko­wym pozdro­wie­niem
Andrzej Gołąb
www.print4all.pl
czer­wiec, 2015
Pro­jekt logo: Bro­ni­sław Józefiok

Powe­red by Face­book Like

Tagi: , , , ,

dodaj komentarz