Roz­dziel­czość to nie wszystko

GRZEGORZ LASZCZYK

W swo­jej prak­ty­ce pro­jek­tan­ta zauwa­ży­łem, że bar­dzo wie­le nie­po­ro­zu­mień na linii klient–grafik wyni­ka z bra­ku wie­dzy na temat pod­sta­wo­wych para­me­trów obra­zu. Trud­no w to uwie­rzyć zwa­żyw­szy, że żyje­my w kul­tu­rze obra­zu i do two­rze­nia zdy­gi­ta­li­zo­wa­ne­go świa­ta mamy spo­rą licz­bę łatwo dostęp­nych narzę­dzi, takich jak ska­ner, apa­rat foto­gra­ficz­ny, kame­ra, tele­fon komór­ko­wy, czy też tablet graficzny.

 

Aby te bra­ki w wie­dzy uzu­peł­nić spró­bu­je­my dzi­siaj przyj­rzeć się zagad­nie­niu wymia­rów zdjęć prze­zna­czo­nych do druku.

Obraz cyfro­wy może­my podzie­lić na rastro­wy (bazu­ją­cy na pik­se­lach) i wek­to­ro­wy (będą­cy repre­zen­ta­cją mate­ma­tycz­ną). W niniej­szym opra­co­wa­niu inte­re­su­je nas jedy­nie ten pierwszy.

Naj­pro­ściej wyobra­zić go sobie jako mozai­kę, w któ­rej pik­sel jest poje­dyn­czym kamycz­kiem, naj­mniej­szą i nie­po­dziel­ną cząst­ką. Taki obraz może­my scha­rak­te­ry­zo­wać za pomo­cą trzech parametrów:

  1. Sze­ro­kość i wyso­kość wyra­żo­na w typo­wych jed­nost­kach mia­ry (mili­me­try, cen­ty­me­try, cale itd.)
  2. Roz­dziel­czość, któ­ra mówi nam ile pik­se­li mie­ści się w okre­ślo­nej jed­no­st­ce mia­ry (w gra­fi­ce naj­czę­ściej mówi się o pik­se­lach na cal)
  3. Sze­ro­kość i wyso­kość wyra­żo­na w tych­że pikselach.

Jeśli cha­rak­te­ry­zu­jąc nasz obraz poda­my jedy­nie jego wymia­ry w tra­dy­cyj­nych jed­nost­kach, nasza infor­ma­cja będzie nie­wy­star­cza­ją­ca. Przy­kła­do­wo, stwier­dze­nie iż wymia­ry zdję­cia wyno­szą 20×30 cm, nie mówi zbyt dużo, ponie­waż w pew­nym uprosz­cze­niu, każ­de zdję­cie o pro­por­cjach boków 2:3 moż­na dopro­wa­dzić tego roz­mia­ru. Cza­sa­mi będzie ono jed­nak wyglą­da­ło lepiej, a cza­sa­mi gorzej.

Podob­nie jest z roz­dziel­czo­ścią. Stwier­dze­nie, że zdję­cie musi nada­wać się do dru­ku bo ma 300 dpi jest jak naj­bar­dziej praw­dzi­we, ale… cza­sem może nas spo­tkać przy­kra niespodzianka.

To wszyst­ko pro­wa­dzi nas do ostat­nie­go para­me­tru, wymia­ru obraz­ka w pik­se­lach.

Jeśli chce­my aby infor­ma­cja na temat obra­zu była wia­ry­god­na i kom­plet­na, powin­ni­śmy użyć do tego celu sze­ro­ko­ści i wyso­ko­ści tego obra­zu wyra­żo­nej w pikselach. 

Do udo­wod­nie­nia tego kate­go­rycz­ne­go stwier­dze­nia, będzie­my musie­li posłu­żyć się mate­ma­ty­ką na pozio­mie ele­men­tar­nym. Dla uprosz­cze­nia obli­czeń przyj­mij­my, że 1 cal = 2,5 cm. Roz­pa­trz­my więc jesz­cze raz, trzy wyżej wspo­mnia­ne przypadki.


Przy­pa­dek 1 – poda­je­my wymia­ry w typo­wych jed­nost­kach miary.

Mówiąc, że obraz ma 5 cali sze­ro­ko­ści i 4 cale wyso­ko­ści, poda­je­my tyl­ko poło­wę potrzeb­nej infor­ma­cji. Jeśli w jed­nym calu moje­go obra­zu mie­ści się 100 pik­se­li to wów­czas przy wymia­rach 5×4 cale, mój obraz ma 500×400 pik­se­li. Ale jeśli w jed­nym calu mie­ści się tych pik­se­li 300, to ten sam obraz ma 1500×1200 pikseli.


Przy­pa­dek 2 – poda­je­my roz­dziel­czość obrazka.

Mówiąc, że obraz ma roz­dziel­czość 300 dpi, to nadal poda­je­my tak­że tyl­ko część infor­ma­cji. Prze­cież mogę mieć obraz o wymia­rach 150×150 pik­se­li. Wów­czas przy roz­dziel­czo­ści 300 dpi, obraz ten ma wymiary:

Jeśli jed­nak ten obraz miał­by wymia­ry 600×600 pik­se­li, wów­czas dawa­ło­by to: 


Przy­pa­dek 3 – poda­je­my wymia­ry obraz­ka w pikselach.

Jeśli powiem gra­fi­ko­wi, że mam zdję­cie o wymia­rach 3000×2100 pik­se­li, łatwo będzie on mógł okre­ślić wymia­ry, jakie otrzy­ma, w zależ­no­ści od prze­zna­cze­nia zdję­cia. Jeśli ma ono być dru­ko­wa­ne tech­ni­ką off­se­to­wą, w któ­rej stan­dard to 300 dpi, wów­czas otrzy­ma­my:

Jeśli zaś będzie­my dru­ko­wać na dru­kar­ce biu­ro­wej, zakła­da­my stan­dar­do­wą roz­dziel­czość 150 dpi i wte­dy otrzymamy:
Jak widać, poda­nie wymia­rów obraz­ka w pik­se­lach pozwa­la na jed­no­znacz­ne okre­śle­nie jego wymia­rów, wystar­czy jedy­nie wie­dza o tym, jakiej roz­dziel­czo­ści bit­ma­py wyma­ga tech­ni­ka dru­ku, z któ­rej będzie­my korzystać.

Tak więc od dzi­siaj, na pyta­nie gra­fi­ka, jak duży jest obraz odpo­wia­daj­cie pro­szę: Ma x na y pikseli.


Grze­gorz Laszczyk


 

GRZEGORZ LASZCZYK

gra­fik i pro­jek­tant zaj­mu­jący się przede wszyst­kim poli­gra­fią. Uwa­ża, że naj­waż­niej­szym narzę­dziem gra­fika jest umysł. Od dzie­się­ciu lat łączy prak­tykę z teo­rią, pro­wa­dząc szko­le­nia zwią­zane z obsłu­gą pro­gra­mów gra­ficz­nych (Ado­be CS) oraz przy­go­to­wa­niem do dru­ku. Miło­śnik ksią­żek i typo­gra­fii. Pasjo­nat ryso­wa­nia, któ­ry nie roz­staje się ze szki­cow­ni­kiem. Pro­wa­dzi blo­ga www.jedenobraz.com


 

 

Powe­red by Face­bo­ok Like

Tagi: , ,

dodaj komentarz

Musisz byc zalogowany aby komentowac.