Logo wek­to­ro­we


GRZEGORZ LASZCZYK

Tekst niniej­szy dedy­ku­ję pra­cow­ni­kom dzia­łu marketingu
wraz z ich nie­skoń­czo­ną inwencją
oraz towa­rzy­szom boju, pro­jek­tan­tom i grafikom

W pra­cy pro­jek­tan­ta spo­ty­kam się czę­sto z sytu­acją, kie­dy Klient prze­ka­zu­je mi pli­ki z ele­men­ta­mi gra­ficz­ny­mi, któ­re muszą się zna­leźć w pro­jek­cie. Cho­dzi tu przede wszyst­kim o logo fir­my. Sza­nu­jąc gust i upodo­ba­nia Klien­ta nie wni­kam w zagad­nie­nia natu­ry este­tycz­nej, ale cza­sa­mi jakość i for­ma tych mate­ria­łów jest przy­czy­ną wie­lu nieporozumień.

Celem niniej­sze­go arty­ku­łu nie jest bynaj­mniej dogłęb­na ana­li­za tema­tu. Wręcz prze­ciw­nie. Sta­ra­łem się poru­szyć tyl­ko naj­waż­niej­sze zagad­nie­nia, przed­sta­wić je tak pro­sto, jak tyl­ko potra­fię i wska­zać dla­cze­go pew­ne roz­wią­za­nia spra­wia­ją kłopoty.

For­ma­ty plików

Logo tra­fia do gra­fi­ka w bar­dzo wie­lu for­ma­tach. Moż­na tutaj wyróż­nić pli­ki GIF (spo­ra­dycz­nie), BMP, PNG, JPG, TIFF, CDR, AI, EPS, PDF. Kolej­ność jest celo­wa i wraz z kolej­ny­mi pli­ka­mi spa­da ryzy­ko błędu.

Pli­ki te naj­pro­ściej podzie­lić na dwie gru­py: pli­ki rastro­we, czy­li zbu­do­wa­ne z mozai­ki pik­se­li (GIF, BMP, PNG, JPG, TIFF) i pli­ki wek­to­ro­we, opar­te o zapis mate­ma­tycz­ny (CDR, AI, EPS, PDF). Ktoś może zapy­tać czy to waż­ne i po co wni­kać w takie kwe­stie? Oka­zu­je się, że jest to jed­na z klu­czo­wych rze­czy decy­du­ją­cych o jako­ści gra­fi­ki. Poni­żej prze­na­li­zu­je­my głów­ne z nich

Wiel­kość

Pli­ki rastro­we, z uwa­gi na to że mają okre­ślo­ną sze­ro­kość i wyso­kość wyra­żo­ną w pik­se­lach, nie są przy­sto­so­wa­ne do zmia­ny wiel­ko­ści. Jeśli przyj­mie­my, że w dru­ku na jeden cal przy­pa­da 300 pik­se­li obraz­ka (stan­dar­do­wa war­tość) to prze­sy­ła­jąc gra­fi­ko­wi logo w pli­ku rastro­wym o wymia­rach 300 x 150 pik­se­li może­my je wydru­ko­wać w wiel­ko­ści oko­ło 1 x 0,5 cala (oko­ło 2,5 x 1,25 cm). Jeśli nasze logo ma być w dru­ku więk­sze, kon­se­kwen­cją jego prze­ska­lo­wa­nia będzie utra­ta jako­ści wyni­ka­ją­ca ze sztucz­ne­go doda­nia pik­se­li (tak zwa­na interpolacja).

Rozwiązanie
Zasto­so­wa­nie pli­ków wek­to­ro­wych pozwa­la prze­ska­lo­wać logo do potrzeb­ne­go nam roz­mia­ru bez utra­ty jego jako­ści. Wyni­ka to z fak­tu, że doko­nu­je­my jedy­nie trans­for­ma­cji matematycznej.

Prze­sła­nie logo w for­ma­cie wek­to­ro­wym pozwa­la użyć jed­ne­go pli­ku zarów­no do wizy­tów­ki, ulot­ki, tecz­ki jak i do billboardu.

Jeśli mamy pli­ki wek­to­ro­we w róż­nych for­ma­tach war­to zapy­tać pro­jek­tan­ta, któ­ry for­mat będzie dla nie­go naj­wy­god­niej­szy, albo prze­słać te, któ­ry­mi dys­po­nu­je­my. Pamię­taj­my, że część gra­fi­ków może uży­wać Core­la (ci będą pre­fe­ro­wać pli­ki CDR), a część pakie­tu Ado­be (ta gru­pa nie będzie mia­ła pro­ble­mów z wyko­rzy­sta­niem pli­ku AI oraz PDF). EPS powi­nien dać się wyko­rzy­stać w obu przypadkach.

Jak widać na ilu­stra­cji znacz­ne powięk­sze­nie obra­zu rastro­we­go obja­wia się bra­kiem ostro­ści, cze­go nie widać w pli­ku wektorowym.

RGBCMYK

Kwe­stia kolo­ru jest dość zło­żo­nym zagad­nie­niem, w któ­ry nie chciał­bym się tu zagłę­biać. Nale­ży jed­nak pamię­tać, że pli­ki BMPPNG mogą zapi­sać kolor z prze­strze­ni RGB, któ­ra jest cha­rak­te­ry­stycz­na dla urzą­dzeń emi­tu­ją­cych i reje­stru­ją­cych świa­tło (moni­to­ry, pro­jek­to­ry, apa­ra­ty czy kame­ry cyfro­we, skanery). 

Druk off­se­to­wy odby­wa się jed­nak z wyko­rzy­sta­niem farb Cyan, Magen­ta, Yel­low, Black, czy­li z wyko­rzy­sta­niem zupeł­nie innej prze­strze­ni barw. Pli­ki JPGTIFF są w sta­nie zapi­sać kolor zarów­no RGB jak i CMYK, jed­nak aby tego doko­nać nale­ży dys­po­no­wać odpo­wied­nim opro­gra­mo­wa­niem. Plik GIF jest tutaj zupeł­nym ewe­ne­men­tem, gdyż zapi­su­je kolor indek­so­wa­ny (moż­na samo­dziel­nie okre­ślić pale­tę barw) i do dru­ku nie nada­je się absolutnie.

Teraz sły­szę gło­sy: No i co z tego? To z tego, że jeśli ktoś zapi­sał sobie logo ze stro­ny inter­ne­to­wej lub wycią­gnął je z pli­ku Wor­da (albo prze­słał w tako­wym pli­ku gra­fi­ko­wi), prze­ka­zał plik w kolo­rach RGB, czy­li nie­na­da­ją­cych się do dru­ku. Oczy­wi­ście gra­fik może plik RGB zamie­nić na CMYK, ale…. Kolor, któ­ry okre­ślo­ny został w trak­cie pro­jek­to­wa­nia logo, ma sztyw­no zde­fi­nio­wa­ne war­to­ści CMYK

Kon­wer­tu­jąc logo z RGB na CMYK nara­ża­my się na duże ryzy­ko uzy­ska­nia zupeł­nie innych war­to­ści niż te zde­fi­nio­wa­ne w księ­dze zna­ku. W skraj­nym przy­pad­ku może dojść do sytu­acji, że Klient zare­kla­mu­je kolo­ru fir­mo­wy,  jaki uzy­skał w mate­ria­łach zapro­jek­to­wa­nych z uży­ciem takie­go prze­kon­wer­to­wa­ne­go logo i odmó­wi ich przyjęcia.

Rozwiązanie
Wyko­rzy­sta­nie pli­ków wek­to­ro­wych daje gra­fi­ko­wi więk­szą pew­ność tego, że kolo­ry uży­te są zde­fi­nio­wa­ny­mi zgod­nie z mate­ria­ła­mi korporacyjnymi.

Wszyst­kie wymie­nio­ne wyżej for­ma­ty wek­to­ro­we pozwa­la­ją na zapis pli­ku zarów­no w RGB jak i CMY­Ku, więc gra­fik może otwo­rzyć taki plik i upew­nić się, że wszyst­ko jest w porządku.

Jak widać na przy­kła­dzie, przej­ście z CMY­Ka do RGB, a następ­nie ponow­nie do CMY­Ka może spo­wo­do­wać prze­kła­ma­nia w skła­do­wych kolo­ru (przej­ścia były robio­ne w opar­ciu o pro­fi­le Ado­be RGB (1998) i ISO Coated v2 (ECI). Nie były wyko­ny­wa­ne żad­ne dodat­ko­we kon­wer­sje na inne profile.)

Kolo­ry dodatkowe

Oprócz kolo­rów CMYK w poli­gra­fii wyko­rzy­stu­je się jesz­cze tak zwa­ne kolo­ry dodat­ko­we (spo­to­we). Ich cha­rak­te­ry­stycz­ną cechą jest to, że pozwa­la­ją uzy­skać kolor trud­ny lub nie­moż­li­wy do odwzo­ro­wa­nia za pomo­cą kolo­rów CMYKa.

Te kolo­ry czę­sto są wyko­rzy­sty­wa­ne pod­czas dru­ku mate­ria­łów kor­po­ra­cyj­nych takich jak wizy­tów­ki, papie­ry fir­mo­we, koper­ty itp. Nale­ży pamię­tać, że żaden z for­ma­tów rastro­wych nie jest w sta­nie zapi­sać takie­go kolo­ru i roz­kła­da go na skła­do­we RGB, co jest pro­ce­sem nieodwracalnym.


Rozwiązanie
Wyko­rzy­sta­nie pli­ków wek­to­ro­wych pozwa­la na zapi­sa­nie kolo­rów dodat­ko­wych (dla pli­ku EPS nale­ży wybrać wer­sję DCS).

Plik wek­to­ro­wy z kolo­rem spo­to­wym uży­ty w mate­ria­le przy­go­to­wa­nym do dru­ku zacho­wu­je ten kolor i pozwa­la na przy­go­to­wa­nie dla nie­go dodat­ko­wej for­my drukującej.

Jak widać na ilu­stra­cji, po zapi­sa­niu pli­ku z kolo­ra­mi spo­to­wy­mi do pli­ku rastro­we­go (w tym przy­pad­ku CMYK) nastą­pi­ła utra­ta infor­ma­cji na temat kolo­rów dodat­ko­wych. W tym przy­pad­ku zamiast dru­ku dwo­ma kolo­ra­mi mie­li­by­śmy druk tria­dą (CMYK).

Jakość

Decy­du­jąc się na prze­sła­nie logo w pli­ku rastro­wym poza zagro­że­nia­mi przed­sta­wio­ny­mi wyżej mamy jesz­cze jed­no – jakość obrazu. 

Nale­ży pamię­tać, że for­mat JPG jest for­ma­tem pod­da­wa­nym kom­pre­sji strat­nej. Ozna­cza to, że plik wyni­ko­wy jest mały, ponie­waż został podzie­lo­ny na kwa­dra­ty o boku kil­ku pik­se­li, a w obrę­bie każ­de­go kwa­dra­tu kolo­ry zosta­ły zredukowane. 

Im więk­szy poziom kom­pre­sji zosta­nie usta­wio­ny, tym bar­dziej widocz­ne będą gra­ni­ce poszcze­gól­nych kwa­dra­tów. W inter­ne­cie pozwa­la to uzy­skać kom­pro­mis mię­dzy jako­ścią a cza­sem łado­wa­nia pli­ku, nie­ste­ty w dru­ku dys­kwa­li­fi­ku­je taki obraz.

War­to o tym pamię­tać, ponie­waż pli­ki JPG są chy­ba naj­czę­ściej prze­sy­ła­ne projektantom.

Jak moż­na zauwa­żyć na ilu­stra­cji, zwięk­sza­nie pozio­mu kom­pre­sji skut­ku­je zauwa­żal­nym pogor­sze­niem jakości.


Wnio­sek końcowy:

Pli­ki wek­to­ro­we, z uwa­gi na ich budo­wę, pozwa­la­ją na uzy­ska­nie obra­zu o ide­al­nej ostro­ści kra­wę­dzi a co za tym idzie odpo­wied­niej jakości.


Grze­gorz Laszczyk


 

GRZEGORZ LASZCZYK

gra­fik i pro­jek­tant zaj­mu­jący się przede wszyst­kim poli­gra­fią. Uwa­ża, że naj­waż­niej­szym narzę­dziem gra­fika jest umysł. Od dzie­się­ciu lat łączy prak­tykę z teo­rią, pro­wa­dząc szko­le­nia zwią­zane z obsłu­gą pro­gra­mów gra­ficz­nych (Ado­be CS) oraz przy­go­to­wa­niem do dru­ku. Miło­śnik ksią­żek i typo­gra­fii. Pasjo­nat ryso­wa­nia, któ­ry nie roz­staje się ze szki­cow­ni­kiem. Pro­wa­dzi blo­ga www.jedenobraz.com


 

 

Powe­red by Face­bo­ok Like

Tagi: ,

dodaj komentarz

Musisz byc zalogowany aby komentowac.