Posts Tagged ‘wykrojniki’

Paweł Trynka – Wykroj­niki (1)

czwartek, Styczeń 21st, 2010

We współ­cze­snej poli­gra­fii wykra­wa­nie wyro­bów poli­gra­ficz­nych to chleb powsze­dni. Prak­tycz­nie każde stu­dio gra­ficzne musi być przy­go­to­wane na zapro­jek­to­wa­nie, nary­so­wa­nie i zwa­li­do­wa­nie wykroj­nika pod pudełko, teczkę ofer­tową czy ulotkę o wymyśl­nym, odbie­ga­ją­cym od tra­dy­cyj­nego pro­sto­kąta kształcie.


Czy­taj dalej “Paweł Trynka – Wykroj­niki (1)” »

Paweł Trynka – Wykroj­niki (2)

czwartek, Styczeń 21st, 2010

Zarówno ter­mi­no­lo­gia zwią­zana z wykroj­ni­kiem intro­li­ga­tor­skim, jak i sama tech­no­lo­gia, nie były nigdy szcze­gól­nie popu­lar­nym tema­tem publi­ka­cji, a wie­dza i nazew­nic­two prze­ka­zy­wano głów­nie drogą ustną.  Nasz eks­pert Pawel Trynka z firmy „Stal­biga” posta­no­wił wypeł­nić tę lukę. 

Czy­taj dalej “Paweł Trynka – Wykroj­niki (2)” »