Posts Tagged ‘wykrawanie’

Uszla­chet­nia­nie chochlików

piątek, Maj 4th, 2012

GRZEGORZ LASZCZYK

Cho­chlik napi­sał wiele waż­nych rze­czy na temat uszla­chet­nia­nia. Warto o nich wie­dzieć i sto­so­wać je pod­czas pracy, aby efekt koń­cowy był zgodny z ocze­ki­wa­niami. Ja posta­ram się zająć czę­ścią prak­tyczną, to zna­czy poka­zać, w jaki spo­sób powi­nien być przy­go­to­wany plik do zabie­gów uszla­chet­nia­ją­cych. Posta­no­wi­łem w tym celu zro­bić pro­jekt zawieszki i na jego przy­kła­dzie omó­wić nie­zbędne ele­menty. W pracy uży­wa­łem apli­ka­cji Adobe Illu­stra­tor.  

Czy­taj dalej “Uszla­chet­nia­nie chochlików” »

Paweł Trynka – Wykroj­niki (1)

czwartek, Styczeń 21st, 2010

We współ­cze­snej poli­gra­fii wykra­wa­nie wyro­bów poli­gra­ficz­nych to chleb powsze­dni. Prak­tycz­nie każde stu­dio gra­ficzne musi być przy­go­to­wane na zapro­jek­to­wa­nie, nary­so­wa­nie i zwa­li­do­wa­nie wykroj­nika pod pudełko, teczkę ofer­tową czy ulotkę o wymyśl­nym, odbie­ga­ją­cym od tra­dy­cyj­nego pro­sto­kąta kształcie.


Czy­taj dalej “Paweł Trynka – Wykroj­niki (1)” »

Paweł Trynka – Wykroj­niki (2)

czwartek, Styczeń 21st, 2010

Zarówno ter­mi­no­lo­gia zwią­zana z wykroj­ni­kiem intro­li­ga­tor­skim, jak i sama tech­no­lo­gia, nie były nigdy szcze­gól­nie popu­lar­nym tema­tem publi­ka­cji, a wie­dza i nazew­nic­two prze­ka­zy­wano głów­nie drogą ustną.  Nasz eks­pert Pawel Trynka z firmy „Stal­biga” posta­no­wił wypeł­nić tę lukę. 

Czy­taj dalej “Paweł Trynka – Wykroj­niki (2)” »